تدوین و اعتباریابی مدل سنجش بهره‌وری‌ در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، ساری، ایران

2 استادیارگروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22055/edus.2021.37055.3212

چکیده

هدف پژوهش کاربردی-توسعه‌ای حاضر تدوین و اعتباریابی مدل ‌سنجش ‌بهره‌وری‌ در دانشگاه‌ فرهنگیان بوده که ماهیت آن اکتشافی و گردآوری داده‌ها در آن آمیخته می‌باشد. در فاز‌کیفی پژوهش، به روش نمونه‌گیری‌ گلوله برفی، 15مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت که در مصاحبه‌ی نهم این مهم محقق شد. پس از انجام مصاحبه‌ها و بررسی تحقیقات پیشین، شاخص‌های مرتبط با سنجش بهره‌وری به روش تحلیل‌محتوا(142) و مصاحبه با خبرگان(34)‌‌ شناسایی و در نهایت با روش دلفی 138 شاخص در حوزه‌ها‌ی "طرح، برنامه و توسعه‌ی منابع"،"آموزش"،"پژوهش و فناوری" و "دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی" تأیید شد و براساس آن پرسشنامه‌ای تنظیم و جهت اعتباریابی مدل‌ بین نمونه‌ی ‌آماری توزیع گردید. در فاز‌کمی، برای اعتباریابی، از مدل معادلات‌ ساختاری استفاده شد؛ بدین‌ترتیب که به‌طور‌تصادفی 274 پرسشنامه‌ طبق یافته‌های بخش‌ کیفی در اختیار مدیران، معاونین و اعضای هیأت علمی دانشگاه ‌فرهنگیان قرار گرفت و 221 پرسشنامه‌ی عودت داده شده، ملاک تحلیل‌ آماری برای رتبه‌بندی و برازش مدل سنجش بهره‌وری شدند. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط افراد خبره، روایی سازه توسط تحلیل ‌عاملی و پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای ‌کرونباخ، 70/0محاسبه و همگی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی شاخص‌های شناسایی شده در مدل‌ سنجش ‌بهره‌وری، تأیید و مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Validating the Model for the Measurement of Productivity at Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Alireza Badeleh 1
  • Rohollah Sameie 2
1 Assistant Professor, Farhangian University, Sari, Mazandaran, Iran.
2 2. Department of Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction
The current study seeks to develop the Productivity Measurement Model (PMM) at Farhangian University to maximize the use of resources, manpower, facilities, reduce production costs, expand markets and increase employment.
Methodology
In the qualitative phase, using an exploratory data collection, the participating team including academic experts in different fields of humanities including the directors of Farhangian University (n=50), were selected by a non-probability (purposive) manner and the snowball method to develop and validate the PMM. Fifteen interviews were conducted with university faculty members until theoretical saturation was reached. To rank and fit the PMM, a questionnaire consistent with the findings of the qualitative section was sent to the academic staff at random. The validity and reliability indices of the questionnaires were calculated by experts; factor analysis and Cronbach's alpha-test of 0.70 were all confirmed. Out of 274 questionnaires distributed, 221 complete questionnaires were returned used as the basis for statistical analysis.
Findings
After conducting interviews and reviewing previous research, indicators related to productivity measurement by content analysis method (142) and interviews with experts (34) were identified and finally by Delphi method 138 indicators in the areas of "design, planning and resource development" "Education", "Research and Technology" and "Student, Cultural and Social" were approved. In the quantitative phase, the structural equation model was used for validation.
Discussion
Considering that all productivity measurement indicators in Farhangian University have been approved using confirmatory factor analysis in each field, the indicators in the field of research and technology with a path coefficient of 0.977 have a value of t, higher than 1.96. The coefficient of determination of this index is 95.4% of the productivity measurement and it has the first rank and the indicators of the student, cultural and social field with a path coefficient of 0.947 have a value of t, higher than 1.96. The coefficient of determination of this index (89.7%) explains the productivity measurement and is in the second place, and the indicators of the field of education with a path coefficient of 0.937 have a value of t, higher than 1.96. The coefficient of determination of these indicators of 87.9% explains the productivity measurement and has the third rank and the coefficient of determination of this index of 87.7% explains the productivity measurement and ranks fourth among other factors. After determining the productivity indicators, calculations related to productivity indicators and factors affecting productivity changes can be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Validation
  • "
  • "Farhangian University"
  • "Productivity Measurement"