نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند،دماوند، ایران

2 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه طراحی یک مدل آموزشی برای صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی در تهران بود. روش تحقیق روش اکتشافی( کیفی – کمی) با استفاده از روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی21 نفر متشکل از خبرگان حوزه برنامه‌ریزی آموزشی در صنعت بیمه و در قسمت کمی 163 کارشناس شرکت آتیه‌سازان حافظ در تهران در سال 1399 بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و یک پرسش‌نامه محقق ساخته اندازه‌گیری الگوی آموزشی با رویکرد توسعه فردی در کارکنان بیمه می‌باشد. داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش تئوری اکتشافی جمع‌آوری و سپس با آزمایش مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار pls تحلیل شد. نتایج نشان داد که 10 مؤلفه اساسی از جمله قابلیت نام تجاری و ارائه خدمات مطلوب از جمله خدمات آموزشی، بهبود دانش روان‌شناختی، آموزش مقدماتی و پیشرفته تحقیق، بهبود کیفیت فرایندهای آموزشی، راهنمایی شغلی مدون، فرهنگ یادگیری، شفافیت و کارایی فرایند اجرایی، توسعه از نظر فنی، ایجاد انگیزه در توسعه فردی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Personal Development Process in Human Resource Management Training System (Case study: with emphasis on the development of education in the insurance industry)

نویسندگان [English]

  • mohammad hajpirouzbakht 1
  • Seyed Rasoul Hosseini 2
  • Mahmood Safari 3

1 Ph.D. Candidate in Education Management, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.

2 Assistant Professor. farhangian University. Department of Psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences. Tehran. Iran

3 Assistant Professor. Islamic Azad University. Roudhen Branch. Department of educational science, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Tehran. Iran.

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to design a training model for the insurance industry with an individual development approach in Tehran. The research method was qualitative hybrid method by grounded theory method and structural equation model by quantitative method. The research population in the quantitative section consisted of elite professors in planning in thirty educational and sample in the quantitative section were 163 experts of Atieh Sazan Hafez Company in Tehran in 1399.
Method
The method in this research was the method of exploratory theory and then analyzed by testing the structural equation model in pls the research tools were a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire measuring the educational pattern with an individual development approach in insurance employees. The data were collected in the qualitative section by the grounded software basic categories such as branding capability and providing desirable services, improving psychological knowledge, basic and advanced research training.
Results
Finally, in both Shahabad and sampled plans, background factors and power relations play a role in the evolution of the concepts. The results showed that 10 components were identified. The results of the exploratory analysis showed improving the quality of educational processes, codified career guidance, learning culture, transparency and efficiency of the executive process, development technologically, development of motivation and transparent feedback system was achieved.
Discussion
Finally, the model showed good validity and fit. To monitor the achievement of goals and needs of personal development of employees and the movement of the program and training model in the right direction, the insurance organization needs to clarify the program and Their skill level will increase. The insurance organization can use experts in this field and the results of this research in the form of specialized workshops to plan appropriate training with its employees in a specialized and direct field for the development of individuals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education System
  • Insurance Industry
  • Personal Development.Human resources management
Charkhab, M., Hosseinpour, M., & Nasiri, M. (2020). Provide a Framework for Developing the Professional Ethics of Managers with a Future Research Approach. Journal of Educational Sciences (JEDUS). 27(2), 201-224. [Persian]
Ebrahimi, S. (2020). Evaluation of teachers generalized anxiety disorder during the COVID-19 pandemic. Journal Education Science, 27(2), 45-68. [Persian]
Emami, M., Gholipour, R., Sohrabpour, E., & Delavari, G. (2017). Assessing job fit and its relationship with organizational commitment of employees. Management and Human Resources in the Oil Industry. 4(10), 149-169. [Persian]
Ezaeyan, A. (2015). Fundamentals of Organizational Behavior Management. The tenth edition. Samat. Press. (Translated by Rezaeenejad), 33. [Persian]
Fathivajarghah, K. (2016). In-service training planning for employees. Tehran: Samat Publications. [Persian]
Fathivajarghah, K., khorasani, A., & Dousti, H. (2013). Needs assessment and training gap analysis of employees of an insurance company and development of their training needs based on the standard skill model. Insurance Research Journal (Insurance Industry). 27(4), 451-469. [Persian]
Hejazie, S., Pardakhti, M., & Shahpasand, M. (2010). Teacher professional development approaches-Tehran, University of Tehran. 33. [Persian]
Lee, J. B. (2010). Developing a Professional Development Program Model Based on Teachers' Needs. Professional Educator, 12(4), 9-58.
Mohammadzadeh, R. (2006). Comparison of male students of the Shahid Chamran University of Ahvaz with different learning styles in terms of personality traits. Master Thesis: Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian]
Nejati, T., Parsa, A., & Farhadi-rad, H. (2020). Job Career Success by Human Resource Training. Journal of Education Science, 27(1), 95-118. [Persian]
Oyarhossein, H. (2019). Training and improving human resources with an approach to the insurance industry. Tehran: Hak Publishing Pres., 14 [Persian]
Parch, M., Rouzbehani, R., Didehvar, A., & moomtaz, H. (2016). A comprehensive book of management. Tehran: Mehraban Book Press. 119. [Persian]
Rahmani, G., Mivahedinia, N., & Salimi, G. (2011). Conceptual model of educational maps of information and communication technology education. Journal of Knowledge and Research in Education Science. 20(11), 49-66. [Persian]
Rahmani, M., & Mohamadichemardani, H. (2019). Identifying Effective factors in Success of E-Learning Courses. Journal Education Science, 26(1),137-154. [Persian]
Sablok, G., Stanton, P., Bartram, T., Burgess, J., & Boyle, B. (2017). Human Resource Development Practices. Managers and Multinational Enterprises in Australia: thinking globally. Education & Training, 59(5), 8-23.
Zaree. E. (2018). The relationship between knowledge sharing and innovation capability in academic libraries. Master Thesis in Allameh Tabatabai Uni. of Tehran, 39. [Persian]