نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تعلیم وتربیت،دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس،رشته تکنولوژی آموزشی-تهران-ایران

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 تعلیم و تربیت، علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر راهبردهای پیش آموزش واسکریپت در محیط یادگیری مبتنی بر استدلال ورزی همیارانه بر اکتساب مهارت تصمیم گیری، انتقال آن به داستان اخلاقی جدید و رضایت دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش،کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر نی ریز در سال تحصیلی 1399/1400 بود. سه مدرسه مهرگان، مهردانش و بهمن از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از میان هر یک از این سه مدرسه،یک کلاس پایه ششم انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایشی 1(پیش آموزش )،آزمایش 2(اسکریپت ) و آزمایشی 3(ترکیبی ) قرار داده شدند. پس از اجرای پیش آزمون،یک واحد یادگیری شش هفته ای تصمیم گیری اخلاقی-اجتمایی براساس رویکرد استدلال ورزی همیارانه و مبتنی بر داستان های اخلاقی منبعث از زندگی واقعی دانش آموزان در هر سه گروه با پشتیبانی های مختلف طراحی و اجرا شد.برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه گیری مکرر وتحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد دانش آموزانی که در فرایند استدلال ورزی همیارانه ترکیبی از دو پشتیبانی پیش-آموزش واسکریپت را دریافت کرده بودند، در اکتساب مهارت تصمیم گیری،انتقال آن به داستان اخلاقی جدید و رضایت از دو شرایط دیگر عملکرد بهتری داشتند. همچنین، گروهی که قبل از استدلال ورزی همیارانه پیش-آموزش دریافت کرده بودند در اکتساب مهارت تصمیم گیری، و انتقال آن به داستان اخلاقی جدید نسبت به گروهی که اسکریپت دریافت کرده بودند عملکرد بهتری داشتند. کاربردها و پیشنهادات برای پژوهش های آینده مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of pre-training and scripting strategies in a collaborative reasoning based learning environment on the acquisition and transfer of decision-making skills and satisfaction

نویسندگان [English]

  • MOHSEN BAYAT 1
  • Hashem Fardanesh 2
  • Javad Hatami 3
  • Ebrahim Talaee 4

1 Educational Sciences-Human Sciences Collage-Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran.

3 Education, Human Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Intruduction
In effective citizenship education, decision making is important skills.The 11-year-olds childeren need decision-making skills(NCSS,1998(.The purpose of this study was to investigate the effect of collaborative reasoning-based learning environment with teacher support (pre-training and scripting by procedural prompt) on acquisition and transfer of decision-making skills and satisfaction.For this purpose, the questions were: (1) what is the effect of collaborative reasoning-based learning environment with pre-training and script supports on students' acquisition of decision-making skills?(2) what is the effect of collaborative reasoning-based learning environment with pre-training and script supports on the transfer of students' decision-making skills to the novel moral story?(3)what are students' opinions about the collaborative-reasoning learning environment?
Method
This research is a pre-test and post-test experimental designs with three experimental groups. The statistical population of the study is all sixth grade students in Neyriz in the academic year 1399- 1400. All participants were male and their mean age was 12.40 (SD = 1.33). Among the schools of Neyriz city, three schools of Mehregan, Mehrdanesh and Bahman were selected through cluster sampling. Three sixth grade classes were selected and randomly divided into experimental groups 1 (pre-training), experimental 2 (scripting) and experimental 3 (blended method(.Learning and transfer of students' decision-making skills (pre-test, post-test and transfer test) were measured using a coding scheme prepared by the authors.Students' opinions about collaborative reasoning-based learning environment were measured using a questionnaire designed by Mehdizadeh (2007). This questionnaire was used with some changes after adapting to the classroom conditions.
Result
The results showed that the collaborative reasoning approach with three support methods can improve acquisition and transfer of students' decision-making skills. Also, students who received a combination of support through pre-training and scripting in the collaborative reasoning process performed better in acquisition and transferring decision-making skills than the other two groups and were more satisfied with their learning environment. Also, students who received pre-training prior to collaborative reasoning performed better than the script group in acquiring and transferring decision-making skills.
Discussion
Pre-trainning and scripting are both complementary learning strategies that, together, provide powerful instructional support in collaborative reasoning-based learning environments to empower students to acquisition and transfer decision-making skills. Pre-training creates the mental structure or model needed to understand the scripts that are presented in the collaborative reasoning process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Decision-making skills
  • Collaborative Reasoning
  • Pre-training
  • Script
Anderson, R. C., Nguyen Jahiel, K., McNurlen, B., Archodidou, A., Kim, S., Reznitskaya, A., et al. (2001). The snowball phenomenon: Spread of ways of talking and ways of thinking across groups of children. Cognition and Instruction, 19(1), 1–46.
Anderson, R. C., Chinn, C., Waggoner, M., & Nguyen, K. (1998). Intellectually stimulating story discussions. In J. Osborn & F. Lehr (Eds.), Literacy for all: Issues in teaching and learning (170–186). Guilford Press.
Asterhan, C. S. C., Schwarz, B. B., & Gil, J. (2012). Small-group, computer-mediated argumentation in middle-school classrooms: The effects of gender and different types of online teacher guidance. British Journal of Educational Psychology, 82(3), 375–397. https://doi.org/10. 1111/j.2044-8279.2011.02030.x
Acar, O., Turkmen, L., & Roychoudhury, A. (2010). Student difficulties in socio-scientific argumentation and decision-making research findings: Crossing the borders of two research lines. International Journal of Science Education, 32(9), 1191-1206.
Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
Cooper, JH. (2005). “A training Programme Based on the Principles of Social Constructivism and Focused on Devel Oping People for the Future World of Work an Evaluation”. Thesis for doctoral degree (Ph.D.), University of Pretoria. Pretoria, South Africa.
Clark, A. M., Anderson, R. C., Kuo, L. J., Kim, I. H, Archodidou, A., Neguyen Jahiel, K. (2003). Collaborative Reasoning: Expanding Ways for Children to Talk and Think in School. Educational Psychology Review, 15(2), June 2003 (C 2003).
Dong, T., Anderson, R. C., Kim, I., & Li, Y. (2008). Collaborative reasoning in China and Korea. Reading Research Quarterly, 43(4), 400–424.
Dong, T., Anderson, R. C., Lin, T., & Wu, X. (2009). Concurrent student-managed discussions in a large class. International Journal of Educational Research, 48(5), 3-52–367.
Jahiel, K. (2009). Collaborative reasoning: A dialogic approach to group discussions. Cambridge Journal of Education, 39(1), 29–48. Doi:10. 1080/03057640802701952
Kuhn, D., & Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child Development, 74(5), 1245–1260.
Kim, I., Anderson, R. C., Miller, B., Jeong, J., & Swim, T. (2011). Influence of cultural norms and collaborative discussions on children’s reflective essays. Discourse Processes, 48(7), 501–528. Doi:10.1080 /0163853X.2011.606098
Latchman, P. (2000). A comparison of the effects of social constructivist and traditional approaches to teaching on students' attitude and achievement in high school chemistry. Dissertation Abstracts International, 61(7), 2578.
Latifi, S. (2019). The effects of online scripted peer feedback on improving quality of students' argumentative writing and feedback. Ph.D. thesis. Tarbiat Modares University.
Latifi, S., Noroozi, O., Hatami, J., & Fardanesh, H. (2020). The effects of argumentation training in online peer feedback environment on process and outcomes of learning. Journal of Educational Sciences, Fall & Winter, 2019, 26(2), 71-88. DOI: 10.22055/edus.2019. 28694.2763
Lee, Y. C. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Journal of Biological Education, 41(4), 170–178.
Land, S. M., & Jonassen, D. H. (2012). Theoretical Foundations of Learning Environment. Routledge, Taylor & Francis Group; 2nd edition (Janury 20, 2012). 27(3), 71-88
Latchman, P. (2000). A comparison of the effects of social constructivist and traditional approaches to teaching on students' attitude and achievement in high school chemistry. Dissertation Abstracts International, 61(7), 2578.
Morris, J. A., Miller, B. W., Anderson, R. C., Nguyen-Jahiel, K. T., Lin, T. J., Scott, T., Zhang, J., Sun, J., & Ma, S. (2018). Instructional discourse and argumentative writing. International Journal of Educational Research, 90, 234-247. https://doi.org/10. 1016/j.ijer.2018.03.001
Mercier, H., Bernard, S., & Clément, F. (2014). Early sensitivity to arguments: How preschoolers weight circular arguments. Journal of Experimental Child Psychology, 125, 102–109.
Mayer, R. E., Mathias, A., & Wetzell, K. (2002). Fostering Understanding of multimedia messages through pretraining: Evidence for a two-stage theory of mental model construction. Journal of Exprimental Psychology: Applied, 8, 147-154
Masnavi, A., Razavi, S. A. (2019). The ability to predicting students' perceived feedback based on the constructivist learning environment. Journal of Educational Sciences, Fall & Winter, 2019, 26(2), 155-176. DOI: 10.22055/edus.2019.31291.2925.
Mahdizadeh, H. (2008). Student collaboration and learning. Knowledge construction and participation in an asynchronous computer-supported collaborative learning environment in higher education. Ph.D. dissertation, Wageningen University, The Netherlands
Nussbaum, E. M. (2011). Argumentation, dialogue theory, and probability modeling: alternative frameworks for argumentation research in education. Educational Psychology, 46(2), 84–106.
Noroozi, O., Hatami, J., Bayat, A., van Ginkel, S., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2018). Students’ online argumentative peer feedback, essay writing, and content learning: Does gender matter? Interactive Learning Environments, https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1543200
Noroozi, O., Biemans, H., & Mulder, M. (2016). Relations between scripted online peer feedback processes and quality of written argumentative essay. Internet and Higher Education, 31 (2016) 20–31.
National Center for Education Statistics. (2012). The nation’s report card: Writing 2011 (NCES2012470). Washington, DC: Institute of Educatio Sciences, U.S. Department of Education.
Pollock, E., Chalandler, P., Sweller, I. (2002). Assimilating complex information. Learning and instruction, 12,61-86
Ramezani, Fini, M., Sajadieh, N. (2020). Reviving Education for Human Emancipation According to Horkheimer and Adorno’ Views. Journal of Educational Sciences, (J. Edu. Sci) Spring & Summer, 2020, 27(1), 51-72. DOI:10.22055/edus.2020.30687.2878
Rahmanpour, N., Asadzadeh, H., Sadipour, E., & Farrokhi, N. (2018). Developing and Validating Self-Determination Educational Package and Determine Its Effectiveness on Internal / External Motivation and Amotivationon High School Students. Journal of Educational Sciences, Fall & Winter, 2018, 25(2), 71-90. DOI: 10.22055/edu. 2018.26944.2614
Reznitskaya, A., Kuo, L. J., Clark, A. M., Miller, B., Jadallah, M. Anderson, R. C., Nguyen-Jahiel, K. (2009). Collaborative reasoning: a dialogic approach to group discussions. Cambridge Journal of Education, 39(1), March 2009, 29–48.
Stegmann, K., Weinberger, A., & Fischer, F. (2007). Facilitating argumentative knowledge construction with- computer-supported collaboration scripts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2(4), 421–447.
Weinberger, A., Stegmann, K., Fischer, F., & Mandl, H. (2007). Scripting argumentative knowledge construction in computer-supported learning environments. In scripting computer-supported collaborative learning (191-211). Springer, Boston, MA.
Waggoner, M., Chine, C., Yi, H., & Anderson, R. C. (1995). Collaborative reasoning about stories. Language Arts, 72, 582-589
Zhang, X., Anderson, R. C., Dong, T., Nguyen Jahiel, K., Li, Y., Lin, T., & Miller, B. (2013). Children’s moral reasoning: Influence of culture and collaborative discussion. Journal of Cognition and Culture, 13, 497–516. Doi:10.1163/15685373- 12342106
Zhang, X., Anderson, R. C., Morris, J., Miller, B., Nguyen-Jahiel, K. T., Lin, T. J., Zhang, L., Jadallah, M., Scott, T., Sun, J., Latawiec, B., Ma, S., Grabow, K., Hsu, J. Y. (2016). Improving Children’s Competence as Decision Makers: Contrasting Effects of Collaborative Interaction and Direct Instruction. American Educational Research Journal, February 2016, 53(1), 194–223. DOI: 10.3102/00028312156186632015 AERA. http://aerj.aera.net