نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

چکیده
بی‌صداقتی تحصیلی یکی از مسائلی است که امروزه گریبان‌گیر نظام آموزشی شده است. بدیهی است که ادامه این روند، اعتبار عملکرد نظام دانشگاهی را به چالش خواهد کشاند و اثرات درازمدت آن، نه‌تنها خود فرد بلکه کل جامعه را در برمی‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدیده بی‌صداقتی تحصیلی در دانشجویان بود. رویکرد تحقیق با توجه به ماهیت موضوع از نوع کیفی با روش نظریه مبنایی بود. جامعه هدف پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 بوده‌اند. اطلاعات از 16 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با حداکثر تنوع به دست آمد. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. نتایج تحقیق نشان داد کاربردی بودن دروس، ویژگی‌های فردی، پیشینة آموزشی، محدودیت زمانی و سنگینی دروس، سیاست‌های پذیرش دانشجو، حرفه‌مندی اساتید، و فشار خانواده، سبب شکل‌گیری مقوله محوری "جهت‌گیری هدف عملکردی" شده است. همچنین ویژگی‌های زمینه‌ای (همچون محیط فیزیکی، جو کلاس و دانشگاه، فناوری، نظارت و برخورد) و شرایط محیطی (محیط فرهنگی- اجتماعی، محیط سیاسی، و محیط سیاست گذاری)، زمینه بروز واکنش‌های غیراخلاقی دانشجویان را همچون تقلب در امتحان، بی‌صداقتی در انجام تکالیف، سرقت علمی و بی‌صداقتی در پژوهش فراهم ساخته است که منتج به اخلال در توسعه فردی، توسعه اجتماعی و توسعه دانشگاهی شده است. در نهایت می‌توان اذعان داشت که پدیده بی‌صداقتی تحصیلی، ریشه در جهت‌گیری هدف فرد دارد عوامل متعدد محیطی و فردی می‌توانند آن را دستخوش تغییر سازند، لذا تلاش جامع و همه‌جانبه در جهت اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative study of the phenomenon of academic dishonesty among students

نویسندگان [English]

  • zahra akbari khudlan 1
  • mehdi rahimi 2
  • Mohsen Shakeri 3

1 Master of Arts of Educational Psychology, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Associate Professor, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Associant Professor, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, Academic dishonesty is one of the issues that has plagued the educational system. The scope of this phenomenon ranged from purchasing an essay, plagiarizing content, fudging laboratory results, falsification, duplication, misusing credit, asking for a deadline extension by citing a bogus excuse, to cheating on the exam session and impersonating another to take a test. It is evident that continuing this process will challenge the reliability of the academic system's performance and has long-term effects not only on the individual, but also on the entire community.
Method
The purpose of this research was to study the causes and dimensions phenomenon of academic dishonesty in students. A qualitative approach and grounded theory method was adopted in the study, considering the nature of the subject. The target population of the research were all students of Yazd University in the academic year of 1397-98. The sampling method was purposive and theoretical with maximum variation and sustained up to data saturation. Data were collected from 16 students through in-depth semi-structured interview. The obtained results were analyzed using Strauss and Corbin’s open, axial and selective coding methods.
Results
The results of the investigations that fall into six dimensions of the model include: main phenomenon (performance goal orientation), causes (7 categories), environmental conditions (3 categories), contextual features (4 categories), strategy (3 categories) and outcome (1 categories). Functional goal orientation was recognized as the main phenomenon with three categories including “competition”, “score and degree dependency” and “science learning and service delivery”. The research tool was an in-depth semi-structured interview. Interviews continued until theoretical saturation. The research results showed that the applicability of lessons, individual characteristics, educational background, time limit and weight of lessons, student admission policies, professors' professionalism, and family pressure, has cause the formation of the central category of “performance goal orientation”. Also, contextual features (such as physical conditions, classroom and university atmosphere, technology, and monitoring and dealing) and environmental conditions (cultural-social environment, political environment, and the policy environment), have provide the context of rise students` unethical reactions such as cheating in exam, dishonesty to do homework, scientific theft and dishonesty in research, which have resulted disruption in individual development, social development, and academic development.

In conclusion, it can be acknowledged that the phenomenon of academic dishonesty is rooted in the goal orientation of the individual. Several environmental and individual factors can change it, so a comprehensive effort seems necessary in order to amend it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic dishonesty
  • Cheat
  • Grounded theory
  • Scientific Ethics
Abusafia, A. H., Roslan, N. S., Yusoff, D. M., & Nor, M. (2018). Snapshot of academic dishonesty among Malaysian nursing students: A single university experience, Journal of Taibah University Medical Sciences, 13(4), 370-376.
Ahanchiyan, M. R., Hoseini, M., Sadaat Hashemi, F., & Tatari, Y. (2016). Phenomenology of cheating in exams: lived experiences of master students in Ferdowsi University of Mashhad, Quarterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 22(2), 1-24. [Persian]
Alizade Sani, M., Nejat, S., Shahi, M., & Arab, M. (2016). The Impact of Spiritual Intelligence on Cheating: Neutralization as Moderator, Irainian Journal of Culture in the Islamic University, 6(19), 294-308. [Persian]
Anderman, E, M., & Koenka, A, C. (2017). The Relation Between Academic Motivation and Cheating, Theory Into Practice, 56(2), 95-102.
Boyle, D. M., De. Z, F. T., & Hermanson, Dana. R. (2015). The effect of alternative fraud model use on auditors’ fraud risk judgments, Journal of Accounting and Public Policy, 34, 578-596.
Christensen. H, J. M., & McCabe, D. L. (2006). Understanding Academic Misconduct, Canadian Journal of Higher Education, 36(1), 49-63.
Cornish, D. B., & Clarke, Ronald.V. (1987). Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory. London School of Economics. Criminology, 25(4), 933-947.
David, L. T. (2015). Academic cheating in college students: relations among personal values, self-esteem and mastery, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, 88 – 92.
Dewhirst, C. (2019). Evaluation of learning and teaching. Queens University Belfast. Northern Ireland.
Farid, A., & Ashrafzade, T. (2020). A Meta-Analysis of the Relationship Self-Efficacy and Academic Performance, Journal of Educational Sciences (JEDUS), 27(2), 69-90. [Persian]
Fealy, S., Safar-Pour, S., & Rasouliazar, S. (2014). Effective factors on student's cheating behaviors on exams: A case study of Gorgan Islamic Azad University, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 20(1), 57-77. [Persian]
Ghasemian Dastjerdi, Z., Aminbeidokhti, A., & Jafari, S. (2019). The role of managers’ professional leadership in students’ competency development by mediating trust and collaboration between teachers and professionalization of teachers, Journal of Educational Sciences, 26(1), 77-96. [Persian]
Gholampour, M., & Ayati, M. (2020). Factors Affecting the Development of a Teacher's Professional Identity: A Narrative-Research of a Teacher's Life Events, Journal of Educational Sciences (JEDUS), 27(2), 1-22. [Persian]
Griebeler, M. D. C. (2017). Friendship and in-class academic dishonesty, Economics Letters, 150, 1-3.
Hadijah, I., Norashikin, H., Nusrah, S., Fauziah, N., & Normala, Daud. (2013). Academic dishonesty: Why business students participate in these practices?  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 152 – 156.
Lotfabadi, H. (1999). Developmental Psychology (2). 9st ed. Tehran: Samt Publication. [Persian]
Mohammadi Molod, S., & Zavvar, T. (2020). The relationship between emotional intelligence and academic achievement: A meta-analytic study, Journal of Educational Sciences (J. Edu. Sci), 27(1), 161-182. [Persian]
Moradi, M., & Soleymani, Mareshk M. (2011). The Psychology and Sociology of Financial Fraudulents, Audit Science, 11(4), 56-73. [Persian]
Muhney, K. A., Gutmann, M. E., Schneiderman, E., DeWald, J. P., McCann, A., & Campbell, P. R. (2008). The prevalence of academic dishonesty in texas dental hygiene programs, Journal of Dental Education, 72(11), 1247-1260.
Mustapha, R., & Nik Ali, N. A. (2017). An empirical survey of an academic dishonesty at major public universities in recent years: The Malaysian evidence. Asian Journal of Educational Research, 5(3), 43–49.
Polat, M. (2017). Why do Students Cheat in Examinations in Turkey? A Meta‐Synthesis Study, Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 203– 222.
Qasimzadeh, RS. (2013). The Perceived Role of the Teacher in Academic Cheating from the Perspective of Birjand University Students, [MSc], Birjand: Birjand University. [Persian]
Rusdi, S. D., Hussein, N., Rahman, N. A. A., Noordin, F., & Aziz, Z. Z. A. (2019). Academic Dishonesty among Tertiary Students in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(3), 512–520.
Sabzian, S., Ghadampour, E.A., & Mirderikvand, FA. (2017). The Causal Model of Academic Cheating based on Individual and Contextual Factors with the Mediating Role of Academic Self-Efficacy, Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 5(3), 43-66. [Persian]
Saidin, N., & Isa, N. (2013). Investigating Academic Dishonesty among Language Teacher Trainees: The Why and How of Cheating. 6th International Conference on University Learning and Teaching, Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Saif, A. A. (2019). Modern Educational Psychology. 68st ed. Tehran: Dowran Publishing Company. [Persian]
Sayed, N., & Lento, C. (2015). The Impact of Technology on Academic Dishonesty: Perspectives from Accounting Faculty. SSRN Electronic Journal. Available at: https://ssrn.com/abstract=2655615
Shahbazian, Khonig A., Farid, A., & Habibi, Kaleybr R. (2016). Phenomenological Survey of Causes of Student Tendencies to Academic Cheating and Cheating Methods from Perspective and Experiences of Cheater Students, Journal of Research in Teaching, 4(2), 114-128. [Persian]
Starovoytova, D., & Namango, S. (2016). Factors Affecting Cheating-Behavior at UndergraduateEngineering. Journal of Education and Practice, 7(31): 66–82.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Principles of Qualitative Research, Techniques and Processes of Grounded Theory Production. Translated by: Afshar E. (2011). Tehran: Ney Publication. [Persian]
Taheri, M., Izadinia, N., & Moayedfar, R. (2018). Investigating the Importance of Fraud Dimensions and Fraud Risk Factors in Modifying the Audit Program Using the Fraud Pentagon Model, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 59, 83-106. [Persian]
Tamara, L, G., & Bennett, E, P. (2015). Big Five personality and academic dishonesty: A meta-analytic review. Personality and Individual Differences, 72, 59–67.
Zaker Salehi, Gh. (2017). Scientific Cheat: Social and legal aspects. 2st ed. Tehran: Institute of Cultural and Social Studies. [Persian]