شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان ها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شایستگی‌های کارآفرینی هنرستان های استان هرمزگان ‏انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده ‏است. به همین منظور تعداد 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب نظر مطلع نسبت به موضوع ‏با راهبرد نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری انتخاب شدند و به صورت نیمه ‏ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. از روش کدگذاری سه مرحله ای جهت تجزیه و تحلیل یافته ‏های مصاحبه ها استفاده شد. به منظور حصول اطمینان از روایی پژوهش، از راهبرد چند سویه نگری ‏منابع داده ها و بررسی توسط اعضاء (مصاحبه شوندگان) و جهت محاسبه پایایی، از روش پایایی ‏بازآزمون و پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. با پیاده سازی محتوای مصاحبه ها و تحلیل مقدماتی آن ‏ها، کدهای اولیّه شناسایی گردید و سپس به منظور دستیابی به مقوله های اصلی کدهای مشابه در طبقه ‏ای خاص جای گرفتند. در پایان برای هریک از طبقات عنوانی مناسب که دربرگیرنده کل کدهای آن ‏طبقه باشد، انتخاب گردید. نتایج این پژوهش به استخراج چهار مقوله اصلی به عنوان ابعاد شایستگی ‏های کارآفرینی هنرستان ها منجر شد که عبارتند از: شایستگی‌های شخصیتی (فردی)، شایستگی‌های ‏مدیریتی و رهبری، شایستگی‌های فنی _ تخصصی و شایستگی‌های فرهنگی.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of entrepreneurial competencies of ‎vocational schools

نویسندگان [English]

  • masoud faghihi 1
  • Mohamadnoor Rahmani 2
  • Nadergholi Ghourchian 3
  • Kolsum Nami 4
1 PhD student, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Professor, Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Introduction
Rapid growth and ever-changing societies, has made the necessity of training skilled, specialized and ‎entrepreneurial human resources inevitable. In the education system, vocational schools have an ‎important role in training skilled manpower for jobs required by society and the labor market. The main ‎purpose of this research was to identify the dimensions of entrepreneurial competencies of vocational ‎schools in Hormozgan province. ‎

Method
This research is applied in terms of purpose and was conducted base on framework of qualitative ‎approach. To this purpose, 11 academic experts and knowledgeable people were selected with a ‎purposeful sampling strategy based on data saturation and interviewed in a semi-structured way. To ‎analyze the stements of the interview sessions, three-step coding was used. To ensure the validity of ‎the research used of triangulation of the data sources and reviewed by members (interviewees) methods. ‎Also, to calculate reliability were used of the retest and the agreement between the two coder methods. ‎After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, Codes or basic ‎concepts were identified and In order to achieve the main categories, similar codes are placed on specific ‎categories. Finally, for each of the categories, the title that contains the entire codes was select.‎

Results
The results of this study led to the extraction of 4 dimensions which are: Personality (individual) ‎competencies, managerial and leadership competencies, technical-professional competencies and ‎cultural competencies.‎

Discussion
The main purpose of establishing vocational schools is to train entrepreneurial graduates. The four ‎main dimensions of this research can be an effective effective factor in improving the entrepreneurial ‎competencies of vocational schools and have beneficial results in improving the educational quality of ‎vocational schools
Discussion
The main purpose of establishing vocational schools is to train entrepreneurial graduates. The four ‎main dimensions of this research can be an effective effective factor in improving the entrepreneurial ‎competencies of vocational schools and have beneficial results in improving the educational quality of ‎vocational schools

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Competence"
  • "Entrepreneurship"
  • "Education"
  • "Vocational School"
Abbaszadeh, S., Shahi, S., & Mehralizadeh, Y. (2018). Proportion of technical and vocational vocational schools with the educational needs of small industries in Ahvaz, Journal of Educational Planning Studies, 7(14), 48-70. [Persian]
Ansari, M., Ahmadpour dariani, M., & Behruz Azar. Z. (2010). Individual characteristics affecting the development of social entrepreneurship in charitable organizations in Tehran province, Entrepreneurship Development Quarterly, 3(2), 37-64. [Persian]
Ashrafi, S., & Najafi Hezarjaribi, H. A. (2018). The Effectiveness of Entrepreneurship Education on Students' Career Path, Journal of Educational Sciences, 25(2), 91-108. [Persian]
Audretsch, D. B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society, Journal of Technology Transfer, 39(3), 313-321.
Azizpourian, A. H., Islam Panah, M., Karam Afrooz, M. J., Malekian, F., & Kaviani, E. (2019). Identifying and prioritizing the components of the entrepreneurship education system in technical and vocational colleges, Journal of Educational Management Research, 10(4), 123-144. [Persian]
Cretu, D. (2017). Fostering 21st century skills for future teachers, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 23, 672-681.
Crispin, S., McAuley, A., Dibben, M., Hoell, R. C., & Miles, M. P. (2014). To teach or try: A continuum of approaches to entrepreneurship education in Australasia, American Journal of Entrepreneurship, 2, 94–109.
Dama, K. V., Schipper, M., & Runhaar, P. (2010). Developing a Competency- Based Framework for Teacher’s Entrepreneurial Behavior, Teaching and Teacher Education Journal, 26, 965-971.
Deveci, I., & Seikkula-Leino, J. (2018). A Review of Entrepreneurship Education in Teacher Education, Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(1), 105-148.
Ghasemian Dastjerdi, Z., Aminbeidokhti, A. A., & Jafari, S. (2019). The role of managers’ professional leadership in students’ competency development by mediating trust and collaboration between teachers and professionalization of teachers, Journal of Educational Sciences, 26(1), 77-96. [Persian]
Gustomo, A., & Ghina, A. (2018).  An analysis of differences in students, entrepreneurial competencies between the management and entrepreneurship study programmes at the school of business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Journal of Entrepreneurship Education, 21(4), 1-11.  
Hassani, Z., Abolghasemi, M., & Mashbaki Isfahani, A. (2018). Provide a university entrepreneurship model for the technical and vocational college, Research in educational systems, 12, 1213-1234. [Persian]
Hayati, M. (2018). The role of entrepreneurship education in vocational schools on reducing social harms, Journal of Recent Advances in Psychology, Educational Sciences and Education, 1, 55-60. [Persian]
Heinert, S. B., & Roberts, T. G. (2018). A Profile of Exemplary Rural Agricultural Entrepreneurship Education Programs, Journal of Agricultural Education, 59(3), 291-308.
Hosseini, Sh., Abulghasemi, M., Yadollahi Farsi, J., & Rezaeizadeh, M. (2017). Identification of entrepreneurial competencies of the faculty members of Iran's state universities (case study: Shahid Beheshti University), Journal of Educational Sciences, 24(1), 151-178. [Persian]
Inyang, B. J., & Enuoh, R. O. (2009). Entrepreneurial competencies: The missing links to successful entrepreneurship in Nigeria, International Business Research, 2(2), 62-71.
Islamieh, F. (2018). The Role of Creating an Academic System in the Development of Entrepreneurial Skills. The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran, https://civilica.com/doc/759462. [Persian]
Ivanovic-Djukic, M., Lepojevic, V., Stefanovic, S., Van stel, A., & Petrovic, J. (2018). Contribution of Entrepreneurship to Economic Growth: A Comparative Analysis of South-East Transition and Developed European Countries, International Review Entrepreneurship, 16, 257–276.
Katz, J. A., Hanke, R., Maidment, F., Weaver, K. M., & Alpi, S. (2016). Proposal for two model undergraduate curricula in entrepreneurship, International Entrepreneurship Management Journal, 12(2), 487–506.
Khastar, H. (2006). A Method for Calculating Coding Reliability in Qualitative Research Interviews, Methodology of Social Sciences and Humanities, 15(58), 161-174. [Persian]
Lee, H., Lee, J., Shim, K., & Lee, H. (2016). Entrepreneurial Characteristics: A Systematic Literature Review. PACIS 2016 Proceedings, http://aisel.aisnet.org.
Mard, S. M., Zeinabadi, H. R., Abdollahi, B., & Arasteh, H. (2017). Indicators of a successful educational leader: Findings of a Phenomenological Study, School Management Quarterly, 5(2), 109-128. [Persian]
Mobini Dehkordi, A., Ahmadi, H., & Delavar, A. (2018). Designing a Strategic Entrepreneurship Competencies Model for Senior Managers of the Country, Quarterly Journal of Strategic Knowledge Interdisciplinary Studies, 2(7), 127-150. [Persian]
Morris, M. H., Webb, J.W., Fu, J. & Singhal, S. (2013). A Competency‐Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights, Journal of Small Business Management, 51(3), 352-369.
Najafi Hezarjaribi, H., & Dardi Mohammadi, F. (2016). Investigating the Role of Educational Management in the Development of School Entrepreneurship, International Business Conference: Opportunities and Challenges. Rasht, Mirzakoochak Soomehsara Technical University and Vocational School. [Persian]
Nejati, T., Parsa, A., & Farhadi-rad, H. (2020). Job Career Success by Human Resource Training, Journal of Educational Sciences, 27(1), 95-118. [Persian]
Paiva, T., & Tadeu, P. (2015). An approach project to develop entrepreneurship in primary schools. INTE 2014, Procardia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1908-1915.
Radi Afsouran, N., Siadat, A., Hoveida, R., Orizi, H. R., & Thornton, G. (2019). Training and Developing Leadership Competencies Using Leader Development Assessment Center: Empirical Study of the Competencies of Transformation, Team Building, and Strategic, Journal of Educational Sciences, 26(1), 97-118. [Persian]
Rosique-Blasco, M., Madrid-Guijarro, A., & García-Pérez-de-Lema, D. (2016). Entrepreneurial skills and socio-cultural factors, Education+ Training, 58(7/8), 815-831.
Schlesinger, T., Studer, F., & Nagel, S. (2016). The relationship between competencies acquired through Swiss academic sports science courses and the job requirements, European Journal of Sport Science, 16(1), 115-127.
Scott, M. (2012). Cultural entrepreneurs, cultural entrepreneurship: Music Producers mobilising and converting Bourdieus alternative capitals, Poetics, 40(3), 237-255.
Seraji, F. (2018). Promotion and development of entrepreneurship competencies in university students, Iranian Journal of Engineering Education, 20(78), 37-56. [Persian]
Stoica, O., Roman, A., & Rusu, V. D. (2020). The Nexus between Entrepreneurship and Economic Growth: A Comparative Analysis on Groups of Countries, Sustainability, 12(1186), 1-19.
Takawira, M. N. (2020). Relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial goal intentions: psychological traits as mediators, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(2), 1-20.
Tican, C. (2019). Pre-Service Primary School and Pre-School Teachers' Perception of Individual Entrepreneurship and Opinions about Their Creative Thinking Tendency, International Journal of Educational Methodology, 5(4), 591-606.
Urbano, D., Aparicio, S. (2016). Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence, Technological forecasting and social change, 102, 34–44.
Yaghoubi Najafabadi, A. (2010). The need for entrepreneurship education in all levels of education, the growth of school counselor education, 20, 28-32. [Persian]
Zuriyat, A. M., & Lana, Z. M. (2018). Development of entrepreneurial competenc of students through traning business English and information technologies, Revista Espacios, 39(20), 1-8.