نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی چالش‌ها و نقاط قوت برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری بود. برای این منظور از روش پدیدارنگاری استفاده شد. روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند و با فن گوله برفی برای صاحب نظران و برای معلمان هدفمند از نوع در دسترس بود که تعداد مشارکت کنندگان با توجه به اشباع داده‌ها 6 صاحب نظر؛ 25 معلم انتخاب شد. برای ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫـﺎی ﻧﯿﻤـﻪساختار ﯾﺎﻓﺘﻪ استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها به روش 7 مرحله‌ای کلایزی انجام شد. برای اعتبارسنجی داده‌ها از راهبردهایی همچون مثلث سازی جمع‌آوری داده؛ بازبینی مصاحبه شوندگان از برداشت‌ها و کدبندی‌ها و بازبینی پژوهشگران همکار و توافق بین پژوهشگر و مشارکت‌کنندگان در پژوهش استفاده شد. یافته‌ها از دیدگاه معلمان و صاحب نظران بدست آمدکه در چالش و موانع اجرای درس کار و فناوری شامل پنج مضمون "محدودیت، معلم، تناسب محتوا، نظام جامع ارزشیابی، عوامل اجتماعی" با یازده زیر مضمون "امکانات، منابع مالی، فضای فیزیکی، زمان، معلم تخصصی، مقوله مهارتی (دانش افزایی)، عدم تناسب با نیاز،عدم تعادل در محتوا، ضعف در اجرای ارزشیابی، عدم وجود زمینه فرهنگی، پایین بودن جایگاه و ارزش کار و فناوری در بین مسئولین" و در نقاط قوت دو مضمون "جنبه فنی، دانش افزایی" و پنج زیر مضمون "کار آفرینی،هدایت تحصیلی مناسب، خلاقیت، دست ورزی، مهارت عمومی" و در راهکارها دو مضمون"بهبود عناصر برنامه درسی، ایجاد انگیزه" و شش زیر مضمون"محتوا، ارزشیابی، امکانات، برنامه درسی پنهان، ایجاد راههای ارتباطی، حقوق و مزایا" بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenological exploration of the strengths and weaknesses of work and technology curriculum implementation and strategies to improve its implementation

نویسندگان [English]

  • zahra abolhasani 1
  • marziyeh dehghani 2
  • mohamad javadipour 3
  • Keyvan Salehi 2
  • nasrin mohamad hasani 4

1 Ph.D. Student, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Due to the usability of the work and technology curriculum in life, as well as its important role in motivating and aspiring to jobs in society and helping to choose a field, the country's educational system has paid special attention to the work and technology curriculum. The purpose of this study was to qualitatively review the challenges and strengths of the work and technology curriculum and strategies to improve the implementation of the work and technology curriculum.
Method
For this purpose, the phenomenographic method was used. Targeted sampling method with snowball technique was available for experts and targeted teachers, number of participants according to data saturation 6 experts; 25 teachers were selected. Semi-structured interviews were used to collect data. Data analysis was performed using a 7-step clays method. To validate the data strategies such as data collection triangulation; Interviewees' reviews of the impressions and codings and the review of the collaborating researchers and the agreement between the researcher and the participants in the research were used.
Results
Research results in three sections: challenges and obstacles to implementation; The strengths of the work and technology curriculum and the proposed solutions to improve this were obtained from the perspective of experts and teachers.
Discussion
Findings were obtained from the perspective of teachers and experts that the challenges and obstacles to the implementation of work and technology course include five themes "limitation, teacher, content relevance, comprehensive evaluation system, social factors" with eleven sub-themes "facilities, financial resources, physical space , Time, specialized teacher, skill category (knowledge enhancement), disproportion to the need, imbalance in content, weakness in the implementation of evaluation, lack of cultural background, low status and value of work and technology among officials "and the strengths of the two "Technical aspect, knowledge-building" and five sub-themes "entrepreneurship, appropriate academic guidance, creativity, craftsmanship, general skills" and in the solutions two themes "improving curriculum elements, motivating" and six sub-themes "content, evaluation" "Facilities, hidden curriculum, communication channels, salaries and benefits.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • work and technology
  • Curriculum
  • implementation
Adib, Y., FathiAzar, E., & Ezati, MR. (2014). Sixth grade teachers' experiences of implementing work and technology curriculum (phenomenological research). Educational Sciences, 2, 182-206. [Persian]
Adib, Y., Ezzati, MR., Fathi Azar, E., & Mahmoudi, F. (2016). A framework for designing the optimal curriculum model (work and technology). Curriculum Studies Quarterly, 10(40), 60-33. [Persian]
Bahr al-Ulumi, MH. (2011). Evaluating and analyzing the content of the book of vocational education and the second technique of educational guidance in the province (experimental implementation, 2010-2011). Tehran.
Black, P., & Wiliam, W. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21, 5–31.
Ebrahimi, P. (2016). Curriculum Technology Analysis for Junior High School Based on Business Skills of the World Labor Organization. Master Thesis, Kharazmi University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [Persian]
Elliott, B. L. S. (2010). Effective teacher characteristics: A Two Nation Causal Comparative Study. Ph.D. Walden University.
Ezzati, MR., & Vahedi, Sh. (2015). Perceptions and attitudes of group teachers towards the work and technology course "Case Study". Curriculum Studies Quarterly, 12(45), 95-118. [Persian]
Fathi, K. (2017). Basic principles and concepts of curriculum planning. Tehran: Science of Masters. [Persian]
Gilbert, J. K. (1992). The Interface between Science Education and Technology Education. Nternational Journal of Science Education. 14(5), 563–578.
Giourian, H., & Dindarfarkoush, F. (2011). Review the relationship between social capital and teacher effectiveness. Leadership and Management, 5(3), 137-145. [Persian]
Glass, GV. (2002). The Effectiveness of "Teach for America" and Other Undercertified Teachers on Student Academic Achievement: A Case of Harmful Public Policy. Education Policy, Analysis Archives, 10(37).
Hassani, M., & Babazadeh, S. (2014). Explaining the role of job environment characteristics and organizational organizational structure and commitment of teachers. Journal of School Psychology, 3, 47-27. [Persian]
Hosseinzadeh Nabati, M., Mahmoudi, F., & Adib, Y. (2020). Relationship between attitude towards work and technology and components of entrepreneurial attitude of high school students in district one of Tabriz. Journal of Entrepreneurship Development, 13(1), 118-101. [Persian]
Islami, M. (2004). Assessing and evaluating the achievement of the goals of the desired and expected results of vocational and technical education in middle school with emphasis on the program implementation process. Tehran: Research Institute for Curriculum Planning and Educational Innovations. [Persian]
Jafari Harandi, R. (2018). Evaluation of ninth grade workbook and technology in terms of attention to entrepreneurial concepts. Research in Curriculum Planning, 16(2), 63-48. [Persian]
Lamb, A. J., & Weiner, J. M. (2018). Extending the Research on 1: 1 Technology Integration in Middle Schools: A Call for Using Institutional Theory in Educational Technology Research. Middle Grades Review, 4(1), 3.
Lomask, M., Crismond, D., & Hacker, M. (2018). Using Teaching Portfolios to Revise Curriculum and Explore Instructional Practices of Technology and Engineering Education Teachers. Journal of Technology Education, 29(2), 54-72. [Persian]
Maleki, H. (2010). Curriculum planning practice guide. Mashhad: Message of Thought. [Persian]
Moradmand, R., & Karimi, F. (2010). The relationship between teachers' perceptions of organizational structure and their job level in high schools in isfahan. Quarterly Leadership and Management, 2(4), 125-145.
Moyenga, M., & Usta, E. (2019). Burkina Faso Secondary School Pre-Service Teachers Technology Skills. Online Submission, 4(1).
Nasiri, A. (2003). Evaluation of the vocational and technical education curriculum of the middle school. Master Thesis, Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch. [Persian]
National Curriculum Document (2012). Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran: Educational Research and Planning Organization. [Persian]
Nejati, T., Parsa, A., & Farhadi Rad, H. (2020). Success in career path with manpower training. Educational Sciences, 27(1), 95-118.
Omidian, M., Jaberi, A., & Shahni Yilagh, M. (2019). The relationship between school atmosphere and educational facilities with job commitment directly and with the mediation of emotional intelligence and motivation of teachers in Ramshir city. Educational Sciences, 26(2), 89-108. [Persian]
Özden, C., & Atasoy, R. (2019). Determination of Educational Needs of Technology and Design Courses in Secondary School Students. International Online Journal of Education and Teaching, 6(3), 511-523.
Paas, K., & Palojoki, P. (2019). Aims and challenges of handicraft and home economics education in Estonia. International Journal of Consumer Studies, 43(3), 289-297.
Piri, M., Asadian, S., & Mohammadzadeh, M. (2017). Assessing the implementation of the seventh grade work and technology curriculum in the first year of high school. Curriculum Studies, 12(45), 142-119Q [Persian]
Saif, A. A. (2009). Modern Educational Psychology: Psychology of Learning and Teaching. Tehran: Era. [Persian]
Schiro, M. (1942). Curriculum Theory. Translation: farmahini farahani, M & Rafati, R (2013). Tehran: Aiyz. [Persian]
Shahsavari, M. (2015). Explain the lived experiences of teachers from the implementation of the work and technology curriculum (junior high school). Master Thesis, Tehran: Kharazmi University. [Persian]
Shekari, A., & KHodadadi, M. (2012). Applying the principles and criteria of organizing the content of the history curriculum of Iran and the world in high school. Curriculum Research, 1(2), 57-80. [Persian]
Taheri, B. (2003). Assessing the level of knowledge of vocational and technical teachers in Kurdistan province about the objectives of vocational and technical courses. Tehran: Institute for Educational Studies. [Persian]
Tahsabizadeh, Z., Rahimi Doust, Gh. H., & Khalifa, Q. (2020). Construction and validation of the technological competency test for primary school teachers. Educational Sciences, 27(1), 241-262. [Persian]
Vahedi, M., Seif Naraghi, M., & Naderi, E. (2016). A Study of Entrepreneurship Education in Workbooks and Technology in Iran from the seventh, eighth and ninth grades based on the entrepreneurship education model "Your future in the banner of entrepreneurship". New Educational Thought, 3(12), 127-144. [Persian]
Waqur Kashani, M., Sadat, Haji Hosseinnejad, G. R., Musapour, N., & Ebrahimzadeh, I. (2019). Design and validation of a conceptual model for evaluating the professional competencies of teachers in Iran. Educational Sciences, 26(2), 27-50. [Persian]
Ziaee, A. R. (2003). Investigating the obstacles and limitations of implementing vocational and technical courses from the perspective of male and female teachers in Isfahan. Master Thesis, Isfahan: University of Isfahan. [Persian]