نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر و مؤلفه‌های برنامه‌درسی دانشگاه فرهنگیان در راستای یادگیری مادام‌العمر و بررسی اعتبار مقیاس تدوین شده در این زمینه انجام شده‌است. روش مورد استفاده طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. پس از گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی، به منظور اعتبارسنجی یافته‌های کیفی، بر مبنای نتایج به دست آمده ابزار کمی تدوین شده و داده‌های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی، صاحبنظران حوزه یادگیری مادام-العمر،اساتید دانشگاه فرهنگیان و متخصصان برنامه‌درسی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 33 نفر، اشباع نظری در داده‌ها حاصل گردید. در بخش کمی، از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بخش شامل 242 نفر از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود و 103 پرسشنامه مبنای تحلیل‌‌های کمی قرار گرفت. یافته‌های حاصل از بخش کیفی نشان داد که برنامه‌درسی مبتنی بر رویکرد یادگیری مادام‌العمر در دانشگاه فرهنگیان متشکل از چهار عنصر عمده هدف (با 19 گویه)، محتوا (با 18 گویه)، روش‌‌های یاددهی-یادگیری (با 15 گویه) و ارزشیابی (با 17 گویه) است. در بخش کمی نیز مشخص گردید که، براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عناصر و مولفه‌‌های مربوط به آن‌ها به درستی الگوی برنامه‌درسی معطوف به یادگیری مادام‌العمر را مورد سنجش قرار می‌دهند. در نتیجه مقیاس طراحی شده در 4 عنصر و 69 مولفه، برای ارزیابی عناصر برنامه‌درسی براساس رویکرد یادگیری مادام‌العمر در دانشگاه فرهنگیان از روایی و پایایی برخوردار است و می‌تواند مبنای سیاستگذاری و بازنگری حوزه برنامه‌درسی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of the Curricular Elements Evaluation Scale based on the Lifelong Learning Approach in Higher Education

نویسندگان [English]

  • parvin roshanghias 1
  • mohamadjavad liaghatdar 2
  • bibieshrat zamani 2
  • fereydoon sharifian 3

1 Ph.D. Student Curriculum Studies, University of Isfahan, Isfehan, Iran.

2 Professor, University of Isfahan, Isfehan, Iran.

3 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfehan, Iran.

چکیده [English]

Development and Validation of a Lifelong Learning-Based Curriculum Assessment Scale in Higher Education


Abstract
Introduction: As one of the important infrastructures of the educational system of any country and the most important source of science and technology production, higher education plays a significant role in the development of lifelong learning. Universities should create a new movement in this direction by conatructing a platform for students to do longlife learning.The present study aims to explain the curricular elements and components of Farhangian University based on the lifelong learning approach and examine the validity of a developed scale in this field.
Method: In the present study, exploratory mixed-methods research was used. Initially, qualitative data were collected and analyzed. Then, based on the obtained qualitative results, quantitative instruments were developed. After that, the quantitative data were collected and analyzed to validate the qualitative findings. The statistical population in the qualitative section consisted of experts in the field of lifelong learning, professors of Farhangian University, and curriculum specialists selected via a purposive sampling method. 33 participants were selected and interviewed via the semi-structured interviewing technique to obtain theoretical saturation in the data. In the quantitative section, a descriptive-survey method was employed. The statistical population in this section consisted of professors of the Department of Educational Sciences, Farhangian University of Isfahan Province as 242 individuals, among whom 145 participants were selected based on the Krejcie & Morgan table and via a cluster sampling method. Then, the researcher-made questionnaire was distributed among them. Among the returned questionnaires, 103 ones were quantitatively analyzed.
Results: The findings of the qualitative section indicated that the curriculum based on the lifelong learning approach in Farhangian University consists of four main elements of goal (with 19 items), content (with 18 items), teaching-learning methods (with 15 items) and evaluation (with 17 items). In the quantitative section, it was also found that based on the results of the Second Order Confirmatory Factor Analysis (CFA), the elements and related items correctly measure the curriculum model for lifelong learning.
Discussion: To sum up, it can be stated that the scale designed in 4 elements and 69 items is valid for evaluating the curricular elements based on the lifelong learning approach at Farhangian University. It can be the basis for making policies and reviewing curriculum at Farhangian University.

Keywords: Lifelong Learning, Curriculum, the Lifelong Learning Curriculum Scale, Higher Education, Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifelong Learning
  • Curriculum
  • the Lifelong Learning Curriculum Scale
  • Higher Education
  • Farhangian University
Akbari, N., Ayati, M., & Zare Moghadam A. (2017). Validation Lifelong Learning Literacy Questionnaire for Secondary School Teachers. Educational Measurement, 8(31), 191-216. [persian]
Akbari, N., Ayati, M., Zare Moghaddam, A., & Pourshafi, H. (2016). The Impact of Knowledge Management Process on Lifelong Learning Literacy of Secondary School Language Teachers. Journal of Educational Technology, 12(2), 135-143. [persian]
Alvani, S. M., Azar, A., & Danaei Fard, H. (2011). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Eshraqi. [Persian]
Ayati, M., Rodi Aliabadi, S., & Rostaminejad, M. A. (2019). Validating students' lifelong learning competencies scale in digital age, Journal of Educational Sciences, 26(2), 177-194. [Persian]
Behak, F. P. (2012). Developing Lifelong Learning Skills through the Implementation of the Multiliteracies Approach. Lifelong Learning International Conference 2012 (3linc’12). P84.
Benjasom, M. & Suhaimi. M, S (2012). Integration of The Research Into The Classroom for The Ulū Al-Albāb Approach In Creating, Nurturing and Building Conducive Environment for Lifelong Learning In Malaysia. Lifelong Learning International Conference 2012 (3linc’12). P 1.
Botha, R. J., & Makoelle, T. M. (2012). Exploring practices determining school effectiveness: A case study in selected South African secondary schools. International Journal of Educational Sciences, 4(2), 79-90.
ChanLin, L. J. (2013). Reading strategy and the need of e-book features. The Electronic Library, 31(3), 329-344.
Christensen, C. M., & Eyring, H. J. (2011). The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out, SanFrancisco. CA; Josses Bass.
Christie, L. G., & Kumar, G. (2018). The need for lifelong learning. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 15(2), 93-103.
Eslamian, H., MirshahJafari, Seyed Ebrahim., Neyestani, Mohammad Reza. (2017). Investigating the Effect of Teaching Aesthetic Skills to Faculty Members on Development of Their Effective Teaching Performance, Journal of Teacher Education for Sustainability, 19(2), 90-106. [Persian]
Fathi Vajjargah, K., Musa Pour, N. & Yadegarzadeh, G. (2014). Higher EducationCurriculum: An Introduction to Concepts, Perspectives and Patterns, First Edition, Tehran: Mehraban Publishing House. [Persian]
GIyahi, f., Rezai, A. M., & Kian, F. (2019). Psychometric Properties of Lifelong Learning Scale among Semnan University Students. Journal of Research in School and Virtual Learning, 7(25), 78-69. [Persian]
Habibi, M., Seifi, l., & Ayati, M. (2020). Validation of Lifelong Learning Readiness Assessment Tool for Public Library Students. Journal of Information Research and Public Libraries, 25(2), 291-317. [persian]
Haddadnia, S., Mohammadi, M., Marzouki, R., Torkzadeh, J., & Salimi, Q. (2017). Evaluation of the curriculum of graduate courses of Shiraz University based on the lifelong learning approach. Journal of Leadership and Educational Management, 11(2), 9-27.
Haddadnia, S., Mohammadi, M., Marzouki, R., Torkzadeh, J., & Salimi, Q. (2016). Higher education curriculum based on lifelong learning approach - qualitative approach. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 7(13), 37-77. [persian]
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.
Harrigan, J. B. (2016). Lifelong learning and technology, pew research center, www. Pew research. Org.
Hooman, H. (2013). Structural equation modeling using soft laser software. Tehran: Samat. [Persian]
Hoskins, B., & Fredriksson, U. (2013). Learning To Learn: What Is It And Can , It Be Measured, Centre for Research on Lifelong Learning.
Jarvis, P. (Edit.) (2009). The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. USA: Routledge
Karimi, Sedigheh (2012). The Challenges of the Curriculum Planning Process for Developing University Learning Opportunities with a Learning Community Approach. Doctoral dissertation, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan. [Persian]
Kim, G. J. (2010). Global perspectives in lifelong learning and lessons for policy makers. Vietnam forum lifelong learning building a learning society book, asia Europe meeting ASEM education and research hub.
Laal, M. (2012). Benefits of lifelong learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4268 – 4272.
Maleki, H., Mohammadi Mehr, M., & Khoshdel, A. R. (2012). Explaining the Teaching Process - Learning in the General Medicine Course Curriculum with the Lifelong Learning Approach. Journal of Educational Studies, 1(2), 27. [persian]
Mohammadi Mehr, M. (2011). Design and validation of a general medical curriculum model with a lifelong learning approach. Doctoral dissertation, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran. [persian]
Mohammadi Mehr, M., Maleki, H., & Nojoumi, F. (2014). Determining Teaching-Learning Process in Curriculum of General Medical Course with Life-Long Learning Approach. Educational Strategy Medical Science, 7(3), 181-189. [persian]
Mohammadimehr, M.; Malaki, H., Abbaspour, A.& khoshdel, A.(2012). Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students. Iranian Journal of Medical Education, 11 (8) ,961-975.[persian]
Mohammadzadeh, S., Jafari, P., Jamali, A. & Hosseini, M. A. (2019). Factors Causing Lifelong Learning in Nursing Education. Journal of Medical Sciences Islamic Azad University, 29(4), 357-369. [persian]
Nemeth, B. (2019). Learning Cities. Journal of Education, 7(2), 9-23.
Nongnaphat, R., Junjira S., & Jintana, T. (2012). How To Prepare Nursing Student For Transition To Newly Graduate Professional Registered Nurse. Lifelong Learning International Conference (3linc’12). 302.
Pahlavan Sharif, S. & Mahdavian, V. (2015). Modeling structural equations with Amos, Tehran: Bishe. [Persian]
Samari, A. (2014). Trend of University development in Iranian public universities and developing model, Thesis, Faculty of education and psychology, University of Shahid Beheshti. [persian]
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2012). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agha Publishing.
Selvi, K. (2010). Teachers Competencies, Faculty of Education, Anatole University, 26470 Eskisehir, Turkey.
Solmaz, D. Y. (2017). Relationship between Lifelong Learning Levels and Information Literacy Skills in Teacher Candidates. Universal Journal of Educational Research, 5(6), 939-946.
Taghipour, A., karimi, F. Z., Mousavi Bazaz, M., Khosravi, Z., Abdolahi, M. (2015). Factor Structure and Reliability ofthe Persian Version of the Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning-Medical Students (JeffSPLL-MS), Iranian Journal of Medical Education, 14(11), 988-997. [persian]
Talebi, Behnam, Moradi, Samaneh, Pakdel Bonab, Mehdi, Winter, Qader. (2011). Providing information literacy skills training in higher education curricula. Journal of Education and Evaluation, 4(14), 127-150. [persian]
Tuparevska, E., Santibáñez, R., & Solabarrieta, J. (2020). Social exclusion in EU lifelong learning policies: prevalence and definitions, International Journal of Lifelong Education, 39, 5-18.