نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

10.22055/edus.2002.16625

چکیده

به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I و راهبردهای‌ یادگیری‌ خود-نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ پایه‌ سوم‌، 280 نفر از دانش‌آموزان‌ این‌ پایه‌ به‌ روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ از بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر منطقه‌ چایپاره‌ در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌ انتخاب‌ و به‌ منظور ارزیابی‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I به‌ آزمون‌ گروهی‌ اشکال‌ نهفته‌ (GEFT)، و به‌ منظور ارزیابی‌ میزان‌ استفاده‌ دانش‌آموزان‌ از راهبردهای‌ یادگیری‌ به‌ پرسشنامه‌ راهبردهای‌ انگیزشی‌ برای‌ یادگیری‌ (MSLQ) پاسخ‌ دادند. نتایج‌ نشان‌ دادند که‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر از نظر سبک‌ شناختی‌ FD-I تفاوت‌ معنی‌دار وجود ندارد. ولی‌ بین‌ دختران‌ و پسران‌ قوی‌ و ضعیف‌ در ریاضی‌ از نظر سبک‌ شناختی‌ FD-Iتفاوت‌ معنی‌ دار وجود دارد. همچنین‌ بین‌ راهبردهای‌ یادگیری‌ و پیشرفت‌ در درس‌ ریاضی‌ رابطه‌ معنی‌دار وجود دارد و از بین‌ مؤلفه‌های‌ راهبردهای‌ یادگیری‌ (شامل‌ راهبردهای‌ شناختی‌ سطح‌ پایین‌، سطح‌ بالا، و خود نظم‌دهی‌)، خود- نظم‌دهی‌ بیشترین‌ رابطه‌ را با پیشرت‌ در درس‌ ریاضی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، در تحلیل‌ رگرسیون‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I و راهبردهای‌ یادگیری‌ روی‌ عملکرد ریاضی‌ مشاهده‌ گردید که‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I نسبت‌ به‌ راهبردهای‌ یادگیری‌، مقدار بیشتری‌ از واریانس‌ درس‌ ریاضی‌ را تعیین‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between The Cognitive Styles of Field-dependent! Field-Independent and Self- regulated Learning with Mathematics Performance of Junior High-school 3rd Grade Students

نویسندگان [English]

  • S.D. Hosseininasab 1
  • Y. Valinejad 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz

2 Master of Educational Psychology

چکیده [English]

For the purpose of computing the relationship between field-dependent and field- independent cognitive style with self-regulated learning and mathematics performance of third grade students of junior high-schools in Chipare region mt, WestAzarbayjan Province, 280 students were selected with simple random samling method. To collect data, Group Embeded Figures Test (GEFT) and Motivational Strategies of Learning Questionnaire (MSLQ) were used as instruments. The results showed that there is not any difference between male and female students in terms of cognitive style, but between strong and weak students in• mathematics performance there is a significant difference. Regression analysis of cognitive styles and learning strategies on math performance showed that cognitive style (FD-I) in comparison with learning strategies, accounts for a larger portion of the variance of mathematical achievement in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning strategies
  • self-regulated learning
  • mathematic performance
اسپالدینگ‌، ال‌. (1377). انگیزش‌ در کلاس‌ درس‌ (حسن‌ یعقوبی‌، ایرج‌ خوش‌ خلق‌، مترجمان‌). تبریز: انتشارات‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ تبریز.
حسین‌ رامشه‌، سید محمد. (1377). بررسی‌ رابطه‌ یادگیری‌ خود- نظم‌ داده‌ شده‌ با هوش‌، پایه‌ تحصیلی‌ و جنسیت‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ تبریز.
رضایی‌، اکبر. (1378). مقایسه‌ سبکهای‌ یادگیری‌ (وابسته‌ و نابسته‌ به‌ زمینه‌) دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌ گروههای‌ علوم‌ انسانی‌ و ریاضی‌ در مدارس‌ و دانشگاههای‌ شهر تهران‌ در سال‌ تحصیلی‌ 79-78. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌.
سیف‌، علی‌ اکبر. (1376). روشهای‌ یادگیری‌ و مطالعه‌. تهران‌: نشر دوران‌.
گلاور، جان‌. ای‌. و برونینگ‌، راجر. اچ‌. (1375). روانشناسی‌ تربیتی‌: اصول‌ و کاربرد آن‌، عیلنقی‌ خرازی‌، مترجم‌). تهران‌: مرکز نشر دانشگاهی‌.
گیج‌، نیت‌ ال‌. و برلاینر، دیوید سی‌. (1374). روانشناسی‌ تربیتی‌ (غلامرضا خوی‌ نژاد و همکاران‌، مترجمان‌) مشهد نشر پاژ.
موسوی‌ نژاد، عبدالمحمد. (1376). بررسی‌ رابطه‌ باورهای‌ انگیزشی‌ و راهبردهای‌ یادگیری‌ خود- نظم‌ داده‌ شده‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ راهنمایی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تهران‌.
 
 
Borich, G.D., & Tombari, N.L. (1995). Educational Psychology. New York:
Hurper collins college publishers.
Bosachi, S., innerd, W., & Towson, S. (1997). Field Independence Dependence and self-esteem in preadolescents: does gender make a difference? Journal of youth rind adolescence, 26(6), 691-103.
Come, I. (1986). The metacognitive control components of self regulated
learning. Contemporary Educational Psychology, 11, 333-346.
Frank, B.M. (1986). Cognitive style and teacher education: FD and areas of specialization among teacher educationJournal of Educational Research, 80,
19-22.
Hulfish, S. (1978). Relationship of Role identification, self-esteem, and intelligence to sex differences in FL Perceptual and Motor Skills,47,833-842.
Journal of Educational Psychology,
89(5), 3 97-470.
Kagan, S., & Zahan,. L. (1974). FD and the school gap betwwen anglo American, and mexican American children. Journal of Educational Psychology, 67, 643-650.
Messik, S. (1994). The matter of style: manifestations of personality in cognition, learning, and teaching. Educational Psychologist, 29 (3), 121-139.
Ormrod, J.E. (1995). Educational Psychology: principles and applications, Englewood cliffs: merril.
Pintrich, P., & Degroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learining components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Reach, J.F., & Stevens, D. (1996). Variables Related to Mathematics Achievement among Black Students.
Shackleton, V., & fletcher, C. (1984). Individual differences: theories and applications. Printed by Routledge.
Tenant, M. (1997). Psychology and Adult Learning.
Van Belerkom, M. (1988). Field dependence sex role, self- perceptions, and mathematics achievement in college students: a closer examination. Contemporary Educational Psychology, 13, 339-343.
Winne, P.H. (1997). Experimenting to bootsrap self-regulated learning.
Witkin, H.A., & Goodenough, D.R. (1977). Field dependence and interpersonal behavior. Psychological Bulletin, 84, 661-689.
Woolfolk, A.E. (1987). Educational Psychology. Boston: allyn and Bacom.
Woolfolk, A.E. (1995). Educational Psychology (6th ed). Bosten: Allyn and Bacon.
Zimmerman, B.J. (1990). self- Regulated learning and Academic Achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17.
Zimmerman, B.i, & Martinez-pons, M. (1990). Student differences in self- regulated learning: related grade, sex, and giftendness to self- efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51-59.