نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

10.22055/edus.2003.16624

چکیده

450 دانشجوی‌ سال‌ چهارم‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌ دانشگاههای‌ دولتی‌ شهر تهران‌ که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای‌ تصادفی‌ برای‌ نمونه‌ تحقیق‌ انتخاب‌ شده‌ بودند، به‌ پرسشنامه‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ دیلاس‌ (1981) و پرسشنامه‌ عینی‌ ترس‌ از موفقیت‌ زوکرمن‌ و آلیسون‌ (1976) پاسخ‌ دادند. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ بین‌ جنس‌ و وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ رابطه‌ معنی‌داری‌ وجود ندارد. همچنین‌ نتایج‌ تحلیل‌ واریانس‌ نشان‌ دهنده‌ معنی‌دار نبودن‌ تعامل‌ بین‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ و جنس‌ در ترس‌ از موفقیت‌ بود. از سوی‌ دیگر، بررسی‌ تفاوتهای‌ جنسی‌ در ترس‌ از موفقیت‌ نیز تفاوت‌ معنی‌داری‌ را نشان‌ نداد. اما اثر اصلی‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ بر ترس‌ از موفقیت‌ معنی‌دار بود، به‌ این‌ معنی‌ که‌ دانشجویان‌ دارای‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ موفق‌، ترس‌ از موفقیت‌ پایین‌تر و دانشجویان‌ دارای‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ مغشوش‌ و نامتمایز ترس‌ از موفقیت‌ بالاتری‌ را نشان‌ دادند. در پایان‌ کاربردهایی‌ برای‌ دانشجویان‌، والدین‌، برنامه‌ریزان‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و دست‌ اندرکاران‌ امور زنان‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Occupational Identity and Sex on Fear of Success among Engineering University Students

نویسندگان [English]

  • M. Shahraray 1
  • B. Abdi 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tehran Teacher Training University

2 Master of Educational Psychology, Teacher Training University of Tehran

چکیده [English]

450 senior university students (225 women, 225 men) in the field of engineeing were randomly selected from the Public Universities in Tehran. They completed two measures: Dellas Identity Status Inventory- occupation (DISI-O), and Fear of Success Scale (FOSS) by Zuckerman & Allison (1976). A chi square test showed no significant relationship between occupational identity statuses and sex. A two-way analysis of variance showed no inetraction effect of occupational identity statuses and sex on fear of success. Although there was no main effect of sex on fear of success, there was a main effect of occupational identity on fear of success. As predicted, students classified as achievers showed the highest scores on fear of• success. The implications of these findings are discussed as they relate to the men and women personal and career development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational identity
  • sex
  • fear of success
آقاجانی‌، محمدحسن‌ (1381). "هنجاریابی‌ مقدماتی‌ پرسشنامه‌ سبک‌ هویت‌ برای‌ دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ دانشگاههای‌ تهران‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌.
ایرانفر، منیژه‌ (1378). "بررسی‌ رابطه‌ بین‌ مفهوم‌ ادراک‌ خود و هویت‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ راهنمائی‌ و سوم‌ دبیرستانهای‌ شهر تهران‌". پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ الزهرا.
توسلی‌، ناصر (1379). "بررسی‌ رابطه‌ بین‌ ترس‌ از موفقیت‌ و اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ آخر دبیرستان‌". پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌.
حسینی‌، منیر (1375). "بررسی‌ رشد هویت‌ شغلی‌ و ارتباط‌ آن‌ با افسردگی‌ در دانشجویان‌ رشته‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ و مهندسی‌ دانشگاه‌ کرمانشاه‌". پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ الزهرا.
شهرآرای‌، مهرناز (1375). "انگیزه‌ پیشرفت‌ در زنان‌؛ بررسی‌ پژوهش‌ در نیم‌ قرن‌ اخیر". مجله‌ علوم‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ دانشگاه‌ شیراز. دوره‌ یازدهم‌، شماره‌های‌ اول‌ و دوم‌.
عبداللهی‌، عباس‌ (1370). "ترس‌ از موفقیت‌ و رابطه‌ آن‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ میان‌ دانشجویان‌ و دانش‌آموزان‌". دانشگاه‌ شیراز. پایان‌ نامه‌. دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌. بخش‌ روانشناسی‌.
فیض‌ درگاه‌، لیلا (1374). بررسی‌ رشد هویت‌ در دختران‌ نوجوان‌ با تأکید بر هویت‌ شغلی‌". پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ الزهرا.
کاجی‌، مهناز (1369). "مقایسه‌ ترس‌ از موفقیت‌ بین‌ دانشجویان‌ و دانش‌آموزان‌"، پایان‌ نامه‌ دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌. دانشگاه‌ شیراز.
یحیائی‌، عفت‌ (1376). "بررسی‌ رابطه‌ انگیزه‌ پیشرفت‌، نقشهای‌ جنسیتی‌، ترس‌ از موفقیت‌ و جنسیت‌". پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ الزهرا.
Archer, S.L. (1985). Career and Familiy: The identity process for adolescent girls. Youth and Society, 16, 289-3 14.
Barnon, L. (1999). Gender. Second Edition. Allyn and Bacon Press.
Bhogie, S., & Murthy, V. N. (1990). Fear of success in the indian Context. Journal of Personality and linica1 Studies, 6(1), 35-41.
Blustein, D.L, & Philips, S.D. (1990). Relation between ego identity statuses and decision- making styles. Journal f Counseling Psycholo’, 37, 160-168.
Burwell, J.R. & Van Wicklin, J.F. (1999). The Development of religious identity and educational factors. WWW.Messial. Edu/ hpages/ Facsraff/ rbur,vell/ rra 99.
Chabassol, D.J., & Ishiyama, F.I. (l983). Correlates among three measures of fear of success. P.sycho!ogical Reports, 52, 55-58.
Dellas, M., & Jernigan, L.P. (1981). Development of an objective instrument to measure identity status in terms of occupational crisis and commitment. Educational and Psychological Measurement, 41, 1039-1049.
Dellas, M., & Jernigan, L.P. (1987). Occupational identity status development, gender comparision, and internal- external contorl in first-year air force cadets. Journal of Youth and Adolescence, 16(6), 587-600.
Dworetzky, J.P. (1995). Introduction to child development, sixth edition. West publishing company. saint paul/Minneapolis.
Elsbach, T. (1999). Mirrors and Windows: An adolescent identity formation curriculum for eighth grades in an urban independent school. May. K! i nge n stein Project. WWWKlingenstein. org/ Additional - Resources/ Projects/i 999/ e!sbach.
Erikson, E. (1968). Eight ‘tages of man: Childhood and society. New York:
Norton, pp. 67-77 (ch. 7). In C.L. Cooper., & L.A. Pervin (Eds.) Persona-
lity: critical concepts in p.sycholoi. Vol 1. London: Routledge.
Freilino, M.K., & Hummel, R. (1985). Achievement and identity in college-age vs. adult women students. Jonrnul of Youth and Adolescence, 14,
1-10.
Fried- Buchalter, S. (1997). Fear of success, fear of failurc, and the imposter phenomenon among male and female. Sex Roles, 37(11112), 847-859.
Grotevant, H., & Thorbeck, (1982). Sex differences in styles of occupational Identity Formation. Developmental Psycholo, 18, 396-405.
Hoffman, L.W. (1974). Fear of success in males and females. journal of con.suitiizg and clinical PycIwloj, 42, 353-358.
Horino, M. (1991). The relation between achievement motive and tar of success. Japanese Journal of Pychoio’, 62(4), 255-25 9.
Homer, M.S. (1972). Toward an understanding of achievement -related conflict in women. Journal of Social Issues, 28(2), 157- [75.
Honer, M.S.,. & Fleming. (1992). Motive to avoid success. In C.H. Smith, J.
JOhn. W. Atkinson, D. McClelland, & J. Veroff. (Eds.), Motivation and
Personality: Handbook qf Thematic content Analysis. (pp. 179-190).
Cambridge University Press.
Horst, E.A. (1995). Reexaming gender issues in Erikson’s stages of identity and intimacy. Journal of counseling & Development. 73. 271-278.
Howard, M.R. (1975). Ego identity status in women, fear of success, and performance in a competitive situation. Unpublished doctroral dissertation, State University of New York a Buffalo, NY.
Hyland, M.E. (1989). There is no motive to avoid success. The comparison explanation for success- avoidtng behavior. Journal of Personality. Sep.
57(3). 665-693.
Imbimbo, P.V. (1995). Sex differences in the identity formation of college students from divorced families. Journal of Youth and Adolescence, 24(6),
745-761.
Kaisner, L. (1996). The Intluence of developniental and emotional factors on success in college. WWW.review.org/Lcsucs Vol 3, no 2.
Krishnan, A. (1998). Gender differences in fear of success imagery and other
achievement- related background variables among medical students’. Sex Roles: A Journal of Research. August. WWW. Findarticles.corn.
Kroger, J. (1987). Sex differences in the relative importance of ego identity status content area. Victoria University of Wellingtone Newzealand.
Kroger, J. (1993). The Role of historical context in the identity formatuion process of late adolescence. Youth and Society. 24(4), 363-376.
Kurnari, R. (1995). Relationship of sex role attitudes and self-esteem to fear of success among college women. Psychological- Studies. 40(2), 82-86.
Larkin, L. (1987). Identity and fear of success. Journal of Counseling Psychology, 34(1), 38-45.
Lew, A. Allen, R. Papouchis, N., & Ritzier, B. (1998). Achievement orientation and fear of success in Asian-American college students. Journal of Clinical Psychology, 54(1), 97-108.
Liyingston, M., & Burley, K, et al. (1996). The Importance of being feminine:
gender, sex role, occupational and marital role commitment, and their relationship to anticipated work family conflict. Journal of Social Behavior & Personality, 11(5). 179-183.
Lucas, M. (1997). Identity development, career development, and psychological separation from parents: similarities and differences between men and women. Journal of Counseling Psychology, 44, (2), 123-132.
Marcia, J. (1993). Ego identity status approach to identity. In J. Marcia, A. Watermen, D.R. Matteson, S. Archer, and J. Orlofsky (Eds). Ego identity:A handbook for psychosocial research. (pp. 3021). New York. Springer- Verlag. Inc.
Marcia, J. (1993). Status of the statuses: Reseach review. In J. Marcia, A.
Watermen, D.R. Matteson, S. Archer, and J. Orlofsky (Eds.) Ego identity:
A handbook for psychosocial research. (pp. 22-40). New York. Springer-
Verlag. Inc.
Marcia, J., & Archer, S. (1993). Identity statuses in late adolescents: Scoring criteria. In J. Marcia, A. Waterman, D.R. Matteson, S. Archer, and J. Oriofsky (Eds;), Ego identity: A handbook for psychosocial research. (pp. 205-231). New York. Springer- Ver1a. Inc.
Matteson, D.R. (1993). Differences within and between genders: A challenge
to the Theory. In J. Marcia, A. Waterman, D.R. Matteson, S. Archer, and
J. Orlofsky (Eds.). Ego identity: A handbook for psychosocial research. (pp. 205-231). New York. Springer - Verlag. Inc.
McClelland, D. (1982). Human motivation: A book of reading. New Jersey, General learning Press.
McDonald, N.E., & Hyde, J.S. (1980). Fear of success, need for achievement, and fear of failure: A factor-analytic study. Sex Roles, 6, 695-711.
Meeus, W. (1993). Occupational identity development, school performance, and social support in adolescence: Findings of a dutch study. Adolescences,
28(112), 809-817.
Munson, W., & Widmer, M.A. (1997). Leisure behavior and occupational identity in university students. The Career Development Quarterly, 46,
190-197.
Orlofsky, J.L. (1978). Identity formation, need for achievement and fear of success in college men and women. Journal of Youth and Adolescenc, 7(1),
49-62.
Orlofsky, J.L. (1981). A comparison of projective and objective fear of success and sex-role orientation measures as predicrors of women’s performance on masculine and feminine tasks. Sex Roles, 7, 999-1018.
Pastorino, E, Dunham. R.M. (1997). Domain specific gender comparison in identity development among college youth: Ideology and relationships. Adolescence, 32(127), 559-578.
Piedmont, R. (1995). Another look at fear of success, fear of failure, and test anxiety: A motivational analysis using the five- factor model. Sex Roles,
32(3/4), 139-158.
Pollak, S., & Gilligan, C. (1982). Images of violance in Thematic Apperception Test stories. Journal of Personality and Social Psychology,
42(1): 159-167.
Rothman, M. (1996). Fear of success among business studies. Psychological Report, 78(3), 863-869.
Taveria, M. & Compos, B.P. (1987). Adolescent’s vocational identity:
Adoptation of a scale (DISI-O). cadernos-consuita-Psicologica, 3(3),
355-357.
Yarnauchi, H. (1089). Effects of verbal cues on fantasy of fear of success. Aug. 65(1) 25-26. Pychoiogical Reports,
Zuckermarn, M., & Allison, S. (1976). An objctive measure of fear of success:
Construction and validation. Journal of Personality Assessment, 40(4), 422432.
Zuckermarn, M., Larrance, DT., Porac, J.F. & Balnck, P.D. (1980). Choice effect of fear of success on intrinsic motivation, causal attribution, and 513. behavior. journal of Personality and Social Psychology, 39, 503