نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

2 دانشجوی‌ دکتری‌ روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2003.16622

چکیده

این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ با کارآفرینی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طراحی‌ شده‌ است‌. نمونه‌ اصلی‌ این‌ تحقیق‌ شامل‌ 400 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. یک‌ نمونه‌ 200 نفری‌ نیز به‌ منظور اعتباریابی‌ و پایایی‌ سنجی‌ آزمونهای‌ مورد استفاده‌ به‌ کار گرفته‌ شد. هر دو نمونه‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ساده‌ انتخاب‌ شدند. برای‌ تحلیل‌ داده‌ها علاوه‌ بر روشهای‌ توصیفی‌ میانگین‌ و انحراف‌ معیار از ضریب‌ همبستگی‌ ساده‌ و رگرسیون‌ چندگانه‌ برای‌ آزمون‌ فرضیه‌ها استفاده‌ شد. ابزارهای‌ جمع‌آوری‌ داده‌ها در این‌ پژوهش‌ شامل‌ پرسشنامه‌ سنجش‌ صفات‌ کارآفرینی‌، آزمون‌ جهت‌گیری‌ کارآفرینی‌، آزمون‌ خلاقیت‌، پرسشنامه‌ انگیزه‌ پیشرفت‌ و آزمون‌ عزت‌ نفس‌ بودند. پرسشنامه‌های‌ سنجش‌ صفات‌ کارآفرینی‌، جهت‌گیری‌ کارآفرینی‌ و انگیزه‌ پیشرفت‌ توسط‌ پژوهشگران‌ این‌ تحقیق‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ شد و ضرایب‌ اعتبار و پایایی‌ آنها محاسبه‌ گردید. فرضیه‌های‌ این‌ پژوهش‌ شامل‌ چهار فرضیه‌ اصلی‌ و 8 فرضیه‌ فرعی‌ است‌، که‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ بین‌ متغیرهای‌ پیش‌ بین‌ خلاقیت‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و عزت‌ نفس‌ را با متغیر ملاک‌ کارآفرینی‌ در کل‌ نمونه‌ و به‌ تفکیک‌ در نمونه‌های‌ دختران‌ و پسران‌ مطرح‌ می‌سازند. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ با یافته‌های‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ در خارج‌ از کشور هماهنگند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Simple and Multiple Relationships of Creativity, Achievement Motivation and Self-esteem with Entrepreneurship in Students of Shahid Chamran University

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • M. Broomandnasab 2
  • B. Najarian 1
  • M. Shehni Yeylagh 1

1 Faculty member, Faculty of Education, Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 PhD student in Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was aimed at examining simple and multiple relationships of creativity, achievement motivation and self- esteem (as potential antecedents of entrepreneurship) with entrepreneurship in students of Shahid Chamran University (Ahvaz, Iran). Two samples including 600 subjects were randomly selected for this study: 400 subjects for testing the hypotheses, and 200 subjects for the scale validation phase. Subjects completed five scales: Measuring Your Entrepreneurial Traits (MET), Entrepreneurial Attitude Orientation (EAO), a creativity questionnaire, an achievement motivation questionnaire, and Eysenck’s Self-esteem Test. Data were analyzed using pearson correlation coefficient and multiple regression statistical methods. The overall results indicate that, indeed, all examined antecedent variables correlate highly and positively with students’ entrepreneurship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneur
  • Creativity
  • Achievement Motivation
  • Self-esteem
احمدپورداریانی‌، محمود (1380). کارآفرینی‌:تعاریف‌، نظریات‌، الگوها. تهران‌: شرکت‌ پردیس‌ 57.
بیابانگرد، اسماعیل‌ (1372). روشهای‌ افزایش‌ عزت‌ نفس‌ در کودکان‌ و نوجوانان‌. تهران‌: انتشارات‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
شهنی‌ییلاق‌، منیجه‌ (1381). کارآفرینی‌. مقالات‌ ارائه‌ شده‌ در سمینار پیش‌ آیندهای‌ مهم‌ روانشناسی‌ در کارآفرینی‌، مرکز کاراد دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
صمدآقایی‌، جلیل‌ (1378). سازمانهای‌ کارآفرینی‌. تهران‌: مرکز آموزشی‌ مدیریت‌ دولتی‌.
کفایت‌، محمد، استاد راهنما، حسین‌ شکرکن‌ (1373). بررسی‌ ارتباط‌ شیوه‌ها و نگرشهای‌ فرزندپروری‌ با خلاقیت‌ و رابطه‌ متغیر اخیر با هوش‌ و پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ پسرانه‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
کورمن‌، ا.ک‌. (1977). روانشناسی‌ صنعتی‌ و سازمانی‌. ترجمه‌ حسین‌ شکرکن‌ (1370). تهران‌: انتشارات‌ رشد.
ممبینی‌، رحم‌ خدا (1379). رابطه‌، خلاقیت‌، خودشکوفایی‌ و عزت‌نفس‌ آموزگاران‌ مرد با سلامت‌ روانی‌ و عملکرد شغلی‌ آنان‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌های‌ سوم‌ تا پنجم‌ دبستانهای‌ باغملک‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
هرمزی‌نژاد، معصومه‌ (1380). رابطه ساده‌ و چندگانه‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
 
Baron, R.A. & Markman, G.D. (inpress) Social skills and entrepreneneurial success: why the ability to get along well with others may really matter. Journal of Bus,-iess Venturing.
Butler, R. (1999). Information seeking and achievement motivation in middle childhood and adolescence: The role of ability, Developmental psychology,
35, No. 1, 146-163.
Carland, J.A., Carland, J.W. & Stewart, W.H. (1996). Seeing what’s not there:
The enigma of entrepreneurship, Journal of Small Business Strategy, 7(1), Spring 1-20.
Druker, P. (1985). The disicipline of innovation. Harvard Business Review. May- June- 67-72.
Fans, S. (1999). Seeking entrepreneurial origins: Are entrepreneurs born or made? Kauffman center for Entrepreneurial Leadership Clearinghouse on Education, 4801 Rockhill Road kansas City, MO 64110-2046. Available at http://www.cekee.edu/
Getzels, J. & Jackson, P.W. (1962). Creativity and intellingence, John Wiley.
Ghiselli, E.E. (1971). Explorations in managerial Talent, Pacific palisades.
California: Goodyear Publishing company, Inc.
Hermans, H.J.M. (1970). A questionnaire measure of achievement motivation. Journal of Applied Psychology, Vol 54, No. 4, 353-363.
Hisrich, R.D. & Peters, M.P. (1989). Entrepreneurship: Starting, developing, and managing a new enterprise. (Homewood, IL: BPI/Irwin).
Hornaday, J. (1982). Research about Living Entrepreneurs, Inc. Kent, D. Sexton & K. Vesper (eds). Vesper(eds). “Encyclopedia of Entrepreneurship”, Englewood Cliffs, NJ, prentice Hall Co.
Johnson, B.R. (1990). Toward a multidimensional model of entrepreneurship:
The case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurhip Theory and Practice. 14(3). 39-54.
Kenyon, A.R. (1999). “Measuring Your Entrepreneurial Traits” Available at http://www.google.com.
Kilby, P. (1971). Entrepreneurship and economic development. New York:
Free Press.
Koen, P.A., Markman, G.D., Baron, R.A. & Reilly, R. (2001) Cognition and
Personality as Predictors of Resource Attainment among corprate
Entrepreneurs. Frontiers ol Entrepreneurship Research. Wellesly, MA:
Babson college.
Korman, AK. (1977). .Organizational behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society, Princeton, N.J.: Van Nostrand.
McClelland, D.C. & Winter, D.G. (1969). Motivating Economic Achievement, New York: Free Press.
Miner, J.B., Smith, N.R., & Bracker, J.S. (1989). Role of entrepreneural task motivation in the growth of technologically innovative firms, Journal of Applied Psychology, 74, No. 4. 554-560.
Miner, J.B., Smith, N.R., & Bracker, J.S. (1994). Role of entrepreneurial task motivation in the growth of technologically innovative firms, Journal of Applied Psychology, 79, No. 4. 627-630.
Pillis, E.G. (1998). What’s Achievement got to do with It? The Role of
National Culture in the Relationship Between Entrepreneurship and
Achievement Motivation. Frontiers of Entrepreneurship Research.
Wellesleg, MA: Babson College.
Rissal, Romeo. (1992). A study of the characteristics of entrepreneurs in Indonesia. Disseration, George Washington Univercity, EDD 1988 DAI-A 49/06 P. 1516 Dec. 1988.
Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C. & Hunt, H.k. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreurship Theory and Practice, Summer, PP. B-31.
Shaver, K.G., & Scott, L.R. (1991). Person, Process, Choice: The Psychology of New Venture Creation. Entrepreneurship Theory ad Practice, 16(Winter): 23-45.
Shaver, K.G., Williams, S.L., & Scott, L. R. (1990). Entrepreneurial beliefs. Creativity and risk- taking: Personality or Situation? Unpublished manuscript, College of William & Mary.
Schein, E.H. (1994). Entrepreneurs: What they’re really like. Vocational Education Journal, 64(80), 42-44. (c971204)
Schumpeter, J.A. (1934). The theory of economic development. Translated by
R. Opie. Cambridge: Harvard University Press.
Scxtoi, D.L. & Bowman, N.B. (1983). Comparative Entrepreneurship Characteristics of Students: Preliminary Results. Frontiers of
Entrepreneurship Research, Babson College, Wellecly, MA, PP. 213-232. Stein, M.I. (1979). Stimulating Creativity. New York John Wiley 7 Sons.
Welsh, J.A. & White, J.F. (1981). Converging on characteristics of entrepreneurs. In K.H. Vesper(Ed.), Frontiers of entrepreneurship research. Wellesly, Mass: Babson, Center for Entrepeneurial Studies,
510-536.