نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ،ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربتی

10.22055/edus.2002.16611

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • A. Neissi 1
  • B. Najarian 2
  • F. Pourfaraji 3

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Master of Educational Psychology

چکیده [English]

-