نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دکترای روانشناسی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

3 عضو هیت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

4 عضو هیئت علمی دانشکده لوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2002.16609

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • A.Z. Naamee 2
  • A.K. Neissi 3
  • M. Meharbizadeh Honarmand 4

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 PhD in Psychology from the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-