نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، گرایش کودکان

10.22055/edus.2001.16599

چکیده

در این‌ پژوهش‌ تأثیر مشاوره‌ بر کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ در بیمارستان‌ شفای‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز بررسی‌ شده‌ است‌. بدین‌ منظور 100 نفر دختر و پسر بیمار (20-11 ساله‌) مورد بررسی‌ قرار گرفتند که‌ از این‌ تعداد 26 نفر افسرده‌ تشخیص‌ داده‌ شدند. نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ به‌ طور تصادفی‌ به‌ دو گروه‌ آزمایشی‌ و گواه‌ تقسیم‌ شدند. گروه‌ آزمایشی‌ به‌ مدت‌ 8 جلسه‌ مشاوره‌ شدند. فرض‌ بر این‌ بود که‌ میزان‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ بعد از مشاوره‌ به‌ طور معنی‌داری‌ کاهش‌ می‌یابد. آزمودنیها به‌ سه‌ پرسشنامه‌: افسردگی‌ بک‌، افسردگی‌ کودکان‌ و ناامیدی‌ بک‌، پاسخ‌ دادند. پرسشنامه افسردگی‌ بک‌ برای‌ تشخیص‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. برای‌ تحلیل‌ داده‌ها از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ واریانس‌ با اندازه‌های‌ مکرر استفاده‌ شد. نتایج‌ نشان‌ داد که‌، پس‌ از مشاوره‌، بین‌ میزان‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ گروه‌ آزمایشی‌ و گواه‌ تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد. این‌ یافته‌ها بر اهمیت‌ مشاوره‌ در کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ بیماران‌ لوسمیک‌ افسرده‌ تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Counseling on Reduction of Depression and Hopelessness of Leukemic Patients at Shafa Hospital in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M. Shehni Yeylagh 1
  • Sh. Akabeilan 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Nursing Education, Children

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of counseling on reduction of depression and hopelessness in leukemic patients, who were admitted at Shafa Hospital in Ahvaz. One hundred leukemic male and female subjects (ii to 20 years) were studied, and 26 of them were diagnosed as depressed. It was hypothesized that there was a significant difference in the depression and hopelessness of the control and experimental groups aftet counseling. A sample of 26 leukemic-depressed male and female subjects were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group participated in counseling for S sessions. Beck Depression inventory, Children’s Depression Scale (abbreviated lorm), and Beck Hopelessness Scale for children were used in this study. Beck Depression Inventory was used as a screening tool, but the other two scales were used for pre-and post-testing. The results showed a significant reduction in both the rate of depression and hopelessness in leukemic patients after counseling. This research shows the importance of counseling in reducing the depression and hopelessness of leukemic patients.

آتش‌پور، حمید و شهررضایی‌، مریم‌ امینی‌ (1375). افسردگی‌ و سرطان‌. فصلنامه‌ بهداشت‌ جهانی‌، شماره اول‌، دوره 32، صفحات‌ 29-26.
تقوایی‌، داود (1376). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ نگرانی‌ و بررسی‌ رابطه‌ آن‌ با اضطراب‌، افسردگی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ اراک‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روان‌شناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
سلجوقی‌، نصرت‌ الله‌ (1372). بیماریهای‌ خون‌ و سرطانهای‌ اطفال‌. تهران‌: نشر اشراقیه‌.
ضیایی‌، محسن‌ (بدون‌ سال‌). طب‌ کودکان‌. ترجمه‌ بنی‌ فضل‌، محمد و دیگران‌. تهران‌: انتشارات‌ جهاد دانشگاهی‌.
کاپلان‌، هارولد، سادوک‌، بنیامین‌ و گرب‌، جی‌.آ (1994). خلاصه‌ روان‌پزشکی‌ و علوم‌ رفتاری‌- روان‌ پزشکی‌ بالینی‌. جلدهای‌ 2 و 3 (1375). ترجمه‌ پورافکاری‌، نصرت‌الله‌ (1375)، تهران‌: انتشارات‌ معاونت‌ پژوهشی‌.
کرمی‌، جهانگیر (1375). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ سبکهای‌ اسناد علّی‌ با پیامدهای‌ روانی‌ عزت‌ نفس‌، ناامیدی‌ و افسردگی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پیش‌ دانشگاهی‌ شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روان‌شناسی‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
مارلو، دوروتی‌ (1977). پرستاری‌ کودکان‌، جلد دوم‌، ترجمه‌ آرزو مانیانس‌، سونیا (1372)، تهران‌: انتشارات‌ بشری‌.
نجاریان‌، بهمن‌ (1373). ساخت‌ و اعتباریابی‌ فرم‌ کوتاه‌ مقیاس‌ افسردگی‌ کودکان‌ (CDS-A) به‌ وسیله‌ تحلیل‌ عوامل‌، پژوهشهای‌ روان‌ شناختی‌، دوره‌ 2، شماره‌ 3 و 4.
مهریار، امیرهوشنگ‌ (1373). افسردگی‌: برداشتها و درمان‌ شناختی‌. انتشارات‌ رشد.
نلسون‌، والدوامرسون‌ (1987). طب‌ کودکان‌ نلسون‌ (سرطانهای‌ اطفال‌). ترجمه‌ موحدی‌، مسعود و توحیدی‌فر، محمدحسین‌ (1372). یزد: انتشارات‌ یزد.
نلسون‌، والدوامرسون‌ (1990). مبانی‌ طب‌ کودکان‌. ترجمه‌ همت‌ خواه‌، فرهاد و همکاران‌ (1372). تهران‌: شهرآب‌.
نیروی‌ کمال‌، پگاه‌ (1372). رابطه‌ افسردگی‌ و سرطان‌. پایان‌ نامه‌ دوره دکترا، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌، شیراز .
نینوایی‌، ژیلا (1374). روشهای‌ علمی‌ برای‌ درمان‌ افسردگی‌ و ضعفهای‌ روانی‌. تهران‌: انتشارات‌ سخن‌.
ودرآل‌، دی‌. جی‌، لدینگهام‌، ج‌. جی‌. و وارل‌، دی‌.ا (1983). روان‌پزشکی‌ و طب‌ داخلی‌. ترجمه‌ پورافکاری‌، نصرت‌ الله‌ (1363). تبریز: انتشارات‌ رسالت‌.
هریسون‌، تی‌. آر (1991). طب‌ داخلی‌ هریسون‌- روان‌پزشکی‌. ترجمه‌ میرزایی‌، منصور و آراکلیان‌، کارن‌ (1376). تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ حیان‌.
 
Barry, Patricia D. (1998). Psychosocial Nursing Assessment and Intervention, Second Edition, Philadelphia: 3. B. Lippincott Company.
Boman, K. & Bodegard, 0. (1994). Psychological long-term coping with experience of disease and treatment in childhood cancer survivors. Ada-Pediatric, 84, 1395-1402.
Francois, T., Guillaume, S., Bertschy, 0. & Bizouard, P. (1992). Anxiety and depression in patients with malignant leukemia after allogenic bone marrow grafting. Psychologie-Medicale, 24 (3), 300-302.
Helgeson, V. S. & Cohen, S. (1996). Social support and adjustment to cancer:
reconciling descriptive, correlational, and intervention research. Health Psychology, 15 (2), 135-148.
Kvist, Beatrice S., Rajantie, Jukka, Kvist, Marten & Siimes,Martti A. (1991).
Aggression: The dominant psychological response in children with malignant disease. Psychological Reports, 68, (3) 1139-1150.
Otto, Shirley E. (1997). Oncology Nursing. S. T. Louis: Mosby.
Sarafino, P. E. (1998). Health Psychology. New York: Wiley.
Varni, James W. & Wallander, Jan L. (1994). Perceived Social Support and adjustment of children with newly diagnosed cancer. Developmental and Behavioral Pediatric, 15 (1), 20-25.
Whaley, Lucille F. & Wong, Donnal L. (1991). Nursing care of infants and children. Fourth Edition. S. T. Louis: Mosby.