نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تکوین هویت‌حرفه‌ای یک معلم انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر روایت‏پژوهی تجارب معلم(پژوهشگر) با رویکرد خود زیست‌نگارانه می‌باشد. با توجه به روش پژوهش جامعه و نمونه پژوهش را داستان‌های زندگی راوی(پژوهشگر) تشکیل می‌دهد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق روایت‌های محقق از دوران زندگی، تحصیل و اشتغال به کار بوده که بر اساس اصول روایت‌پژوهی کلاندینین و کانلی (2000) مبتنی بر تمرکز روایت بر سه عنصر زمان، مکان و تعاملات، داستان زندگی بازداستان سرایی شده است. جهت بررسی روایی و پایایی یافته‌ها از دو روش مثلث سازی و داوری گروهی استفاده شده است. بررسی سیر روایت‌ها نشان داد که تکوین هویت حرفه‌ای معلم از مراحل؛ سلبی فردی، زیگزاکی، سلبی اجتماعی و ایجابی تبعیت می‌کند. همچنین عوامل مؤثر بر تکوین هویت حرفه‌ای معلم در چهار بُعد؛ فردی و خانوادگی(مشتمل بر مؤلفه‌های تحصیلی، شخصیّتی، وقایع زندگی، فضای خانواده، باورها و تعاملات)، عوامل مرتبط با دوران تحصیل(مشتمل بر مؤلفه‌های تعاملات، بُعدرفتاری، زمینه‌ای، برنامه‌درسی رسمی و برنامه‏درسی پنهان)، عوامل مرتبط با دوران اشتغال به کار(مؤلفه‌های رفتاری – مدیریتی، زمینه‌ای، نظارتی و آموزشی) و بُعد اجتماعی- سیاسی(مشتمل بر مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی) سازمان یافت. نتایج نشان داد که هویت حرفه‌ای معلم یک امر پویاست و در طول زمان تغییر کرده و عوامل زیادی بر آن مؤثر می-باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of a Teacher's Professional Identity: A Narrative-Research of a Teacher's Life Events

نویسندگان [English]

  • Meysam Gholampour 1
  • mohsen Ayati 2

1 Phd Student Curriculum Study, University of Birjand, Birjand, Iran.

2 Associate Professor, University of Birjand, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Introduction: The professional identity of teachers is affected by many factors and conditions inside and outside the educational environment. Teacher professional identity is a fundamental issue that encompasses the overall career advancement of teachers. Professional identity is a teachers' interpretive framework that is created through different interactions of teachers with different working conditions and their fields of work. Professional identity is considered to be a dynamic thing that develops over time, which is why many factors affect the development of teachers' professional identity. Identifying these factors and paying attention to them will improve the efficiency of teachers. The present study aimed to identify the factors affecting the growth of a teacher's professional identity.
Methodology: The method of this research is based on studies conducted by a narrative-research method, which has been done with studying their autobiographies. According to the research method of the society and the research sample, the life stories of the narrator (researcher) are formed. Data collection tools in this study are researcher’s narratives from his/her life, education and working life, which are based on the principles of narrative research by Clandin and Conley (2000). These principles are based on the focus of narrative on three elements of time, place and interaction, and through this, the life story of the storyteller is re-told. In this approach, researchers collect descriptions of events or happenings and present them as a story using a plot. To evaluate the validity and reliability of the findings, two methods of triangulation and group-evaluating have been used.
Findings: The study of the course of narratives showed that the formation of the teacher's professional identity from the following stages: individual negativity, zigzag, social negativity and affirmativeness. Also, factors affecting the development of teacher professional identity were organized in the following four dimensions: Individual and family (including components of education, personality, life events, family atmosphere, beliefs and interactions), factors related to the educational life (including components of interactions, behavioral, contextual, formal curriculum and unknown curriculum), factors related to the employment life (behavioral-managerial, contextual, supervisory and educational components) and socio-political dimension (including social and political components).
Conclusion: The formation of professional identity is a complex and long process that is full of challenges and problems. This process takes place in a specific cultural context and is influenced by personal, social, cultural, political, professional and global factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional identity
  • teacher
  • life events
  • narrative research and experiences
Adib, U., Fathi Azar, E., & Marandi, M. (2016). Professional Identity of Graduate Students of Curriculum Development: A Phenomenological Study. Qualitative research in the curriculum, 1(2), 47-72. [Persian]
Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum Development: Teacher Involvement in Curriculum Development. Journal of Education and Practice, 7(9), 105-107.
Alsup, J. (2005). Teacher identitydiscourses. Negotiating personal and professional space. Mahwah, N.J.Lawrence Erlbaum Associates.
Arefnejad, S. (2019). The process of forming teachers' professional identity (mixed research). PhD thesis, University of Tabriz, Tabriz, Iran. [Persian]
Attaran, M. (2016). Narrative research: principles and steps. Tehran: Farhangian University Press. [Persian]
Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher educations. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189.
Becker, B. A. (2013). The lived experience of professional identity in master nursing academics. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/155565
Connelly, M., & Clandinin, J. (1999). Shaping a professional identity: Stories of educational practice. London, ON: The Althouse Press.
Creswell, J. W. (2017). Qualitative scanning and research design: selection from five approaches (narrative research, phenomenology, foundation data theory, ethnography, case study). (Hassan Danaei, Fard and Hossein Kazemi, translator). Tehran: Saffar Publications. [Persian]
Danielewicz, J. (2001). Teaching selves. Identity, pedagogy, and teacher development. New York: State University of New York Press.
Day, C., Kington, A., Stobart, G., & Sammons, P. (2006). The personal and professional selves of teachers: Stable and unstable identities. British Educational Research Journal, 32(4), 601–616.
Del Prato, D. (2013). Students' voices: the lived experience of faculty incivility as a barrier to professional formation in associate degree nursing education. Nurse Education Today, 33(3), 286-290.
Durmaz, M. (2015). Being Another or the Other: The Professional Identity Development of Alternatively Certified English Language Teachers. Masters thesis, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus.
Fairfield-Artman, P. (2010). Narratives of female ROTC student-cadets in the postmodern university. University of North Carolina at Greensboro.
Faraji, S. (2017). Processes and fields of professional development of students and teachers (Master's thesis). University of Kurdistan, Kurdistan, Iran. [Persian]
Foroutan, M., Reshadatjoo, H., & Samani, S. (2019). Formation of the Professional Identity Model of Faculty Members (Case study: faculty members of Islamic Azad University of Fars province). Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(37), 217-242. [Persian]
Gholampour, M., & Ayati, M. (2020). Narrative research of rural girl student dropout, Journal of Women, 10(30), 77-100. [Persian]
Han, Z. (2010). On national identity, ethnic identity and cultural identity – An analysis and reflection based on historical philosophy. Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition), 1, 106–113.
Harris, D. N., & Sass, T. R. (2011). Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement. Journal of Public Economics, 95(1), 798–812.
Heidari Naqdali, J., Attaran, M., Haji Hossein Nejad, Gh. (2013). Experiences during study and the formation of a teacher's professional identity: Self-research. Iranian Anthropological Research, 3(1), 7-28. [Persian]
Heidari, H., & Rezaei, A. (2011). Sociological analysis of students’ professional identity: A case study: students of Mazandaran University. Quarterly cultural studies, 2, 1-29. [Persian]
Lamote, C., & Engels, N. (2010). The development of student teachers’ professional identity. European Journal of Teacher Education, 33(1), 3-18.
Mahmoudi-Gahrouei, V., Tavakoli, M., & Hamman, D. (2016). Understanding what is possible across a career: professional identity development beyond transition to teaching. Asia Pacific Education Review, 17, 581–597. [Persian]
Mohammad Shafiee, A. (2015). Investigating the role of internship teachers in shaping the professional identity of teacher students in the pre-service teacher training program in Iran (PhD dissertation). Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. [Persian]
Pillen, M., Beijaard, D., & Brok, P. D. (2013). Tensions in beginning teachers’ professional identity development, accompanying feelings and coping strategies. European Journal of Teacher Education, 36, 240 260.
Rus, C. L., Toma, A. R., Rebega, O. L., & Apostol, L. (2013). Teachers’ Professional Identity: A Content Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 78(1), 315 – 319.
Seyyedkalan, M., Bazdar Qomchi Qieh, M., Ibrahimi, A., & Ayari, L. (2017). Restoring of student-teachers' narratives and experiences in order to identify the factors affecting their "professional identity". Reaserch in teacher Education, 1(3), 45-72. [Persian]
Sharon, L., Nichols Paul A., Schutz, K. R., & Kimberly, B., (2017). Early career teachers’ emotion and emerging teacher identities, Teachers and Teaching, 23(4), 406-421.
Shaverdi, T., & Heidari, H. (2017). Analysis and study of Career identity with emphasis onits dimensions. Quarterly Journal of Career & Organizational, 8(28), 114-141. [Persian]
Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning pre-service teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and Teacher Education, 26(3), 455-465.
Trent, J., & Lim, J. (2010). Teacher identity construction in school-university partnerships: Discourse and practice. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1609-1618.
Waterman, A.S. (1999). “Identity, the identity statuses, and identity status development: A contemporary statement”, Developmental Review, 19, 591-621.
Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, New York, NY: Cambridge University Press.
Wilson, J. L. (2011). Using Identity Processing Styles to Better Understand a Comprehensive Status Model of Identity Development (Doctoral dissertation, University of Akron).
Zhang, Y., Hawk, S. T., Zhang, X., & Zhao, H. (2016). Chinese Preservice Teachers’ Professional Identity Links with Education Program Performance: The Roles of Task Value Belief and Learning Motivations. Frontiers in Psychology, 7(1), 573-589.