نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2001.16592

چکیده

در این‌ پژوهش‌ به‌ بررسی‌ تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌ نفس‌، بهداشت‌ روانی‌ و اضطراب‌ اجتماعی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ سال‌ اول‌ دبیرستان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز می‌باشند. از بین‌ 400 نفر نمونه‌ اولیه‌ 90 دانش‌آموز مضطرب‌ اجتماعی‌ انتخاب‌ و به‌ طور تصادفی‌ به‌ سه‌ گروه‌ آزمایشی‌، دارونما و گواه‌ گمارده‌ شدند. ابزارهای‌ مورد استفاده‌ عبارتند از: مقیاس‌ خودگزارشی‌ مداد-کاغذی‌ ابراز وجود برای‌ نوجوانان‌، مقیاس‌ عزت‌ نفس‌ کوپر اسمیت‌، مقیاس‌ اضطراب‌ اجتماعی‌ و فهرست‌ تجدید نظر شده‌ علایم‌ روانی‌ (SCL 90-R). طرح‌ پژوهشی‌ طرح‌ پیش‌ آزمون‌- پس‌ آزمون‌ با دو گروه‌ کنترل‌ می‌باشد. نتایج‌ تحلیل‌ فرضیه‌ها با استفاده‌ از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ واریانس‌ نشان‌ داد که‌ آموزش‌ ابراز وجود باعث‌ افزایش‌ ابراز وجود، عزت‌ نفس‌ و بهداشت‌ روانی‌ و کاهش‌ اضطراب‌ اجتماعی‌ می‌شود. این‌ تأثیر فقط‌ در گروه‌ آزمایشی‌ مشاهده‌ شد و دو گروه‌ دیگر تفاوت‌ معنی‌ داری‌ در پیش‌ آزمون‌ و پس‌ آزمون‌ نداشتند. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ مؤثر بودن‌ آموزش‌ ابراز وجود را در افزایش‌ جسارت‌ورزی‌، عزت‌ نفس‌ و بهداشت‌ روانی‌ و کاهش‌ اضطراب‌ اجتماعی‌ نشان‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Assertive Training on Self-Esteem, Social Anxiety and Mental Health in Socially Anxious High School Students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A. Neissi
  • M. Shehni Yeylagh

Faculty member, Faculty of Education, Science and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study examined the effects of assertive training on self-esteem, mental health, assertiveness, and social anxiety of anxious high school boys in Abvaz. The original sample was 400 students who were randomly selected from Abvaz high schools. From this group, 90 students were diagnosed as anxious and were randomly assigned to the following three groups: experimental, placebo, and control. The scales used for this study were Assertiveness Scale for Adolescents, Coopersmith Self-esteem, Social Anxiety Scale, and SCL-90. The design was a pre-post test with control groups. Both experimental and control groups were pre- and post-tested. but only the experimental group received the treatment. The results showed that teaching assertiveness increased self-esteem, mental health and assertion, and decreased social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assertive training
  • self-esteem
  • mental health
  • Social anxiety
  • assertiveness
ابراهیمی‌ قوام‌، صغری‌ (1373). رابطه‌ بین‌ رشد اجتماعی‌ با میزان‌ دریافت‌ انواع‌ حمایت‌ اجتماعی‌ (با تأکید بر سطح‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌). پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
آمالی‌، شهره‌ (1373). مقایسه‌ جرات‌ آموزی‌ و جرات‌ آموزی‌ توام‌ با بازسازی‌ شناختی‌ در کاهش‌ اضطراب‌ اجتماعی‌. فصلنامه‌ اندیشه‌ و رفتار، سال‌ اول‌، شماره‌ 4، 19-18.
بهارلویی‌، مهناز (1377). رابطه‌ کمال‌ گرایی‌، هماهنگی‌ مؤلفه‌های‌ خودپنداشت‌ و جایگاه‌ مهار با اضطراب‌ اجتماعی‌ در دانشجویان‌ دختر دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز با توجه‌ به‌ نقش‌ تعدیل‌ کننده‌ حمایت‌ اجتماعی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
رمضانی‌، فرزانه‌ (1377). ساخت‌ و هنجاریابی‌ مقیاس‌ سنجش‌ آزار رسانی‌ - آزارپذیری‌ و بررسی‌ رابطه‌ متغیر اخیر با اختلالات‌ رفتاری‌ و ابراز وجود دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌ مدارس‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز
شیراز، ناظم‌ (1376). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ عزت‌ نفس‌ و بررسی‌ رابطه‌ آن‌ با پرخاشگری‌، رفتارهای‌ ضداجتماعی‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
شهنی‌ ییلاق‌، منیجه‌ و رضایی‌، علیرضا (1380). آموزش‌ ابراز وجود: چگونه‌ همان‌ کسی‌ باشید که‌ واقعاً هستید. دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
مرعشی‌، محمد و شکرکن‌، حسین‌ (1375). مقایسه‌ سازگاری‌ اجتماعی‌ و سلامت‌ روانی‌ جانبازان‌ شاغل‌ و غیرشاغل‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز
منصوری‌، فریبا (1377). بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ عزت‌ نفس‌، احساس‌ تنهایی‌ و اضطراب‌ اجتماعی‌ با ابراز وجود دانش‌آموزان‌ دختر دبیرستانهای‌ نظام‌ جدید شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
هرمزی‌ نژاد، معصومه‌ (1380). رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
یاراحمدی‌، اردشیر و حقیقی‌، جمال‌ (1376). بررسی‌ رابطه‌ فشار روانی‌ با بیماریهای‌ جسمی‌ و روانی‌ و سلامت‌ معلمان‌ مرد اهواز با توجه‌ به‌ اثر متغیرهای‌ تعدیل‌ کننده‌ حمایت‌ اجتماعی‌ و جایگاه‌ مهار. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد اهواز.
 
 
 
  Alberti, R.. Emmons, M. (1982). Your peifect right: a guide for assertive living (4th eds). Impact, Sun Luis Obispo, California.
Arrindeil, W. A., Sanderman, R., Hageman, W. 3., & Pickersgill, M. J. (1991). Correlates of assertiveness in normal and clinical samples: A multidimensional approach. Behaviour Research and Therapy, Vol. 12 (4),
153-282.
Azais, f., Granger, B., Debray, Q.. & Ducroi.x, C. (1999). Cognitive and emotional approach to assertiveness. Encephale, 25 (4), 353-357.
Crozier, W. R. (1981). Shyness and sell-esteem. British Journal of Social Pchology, Vol. 20, 220-222.
Deluty, R. H. (1981). Assertiveness in children: some research considerations. Journal of clinical child Psychohigy, 10, 149-156.
De]amaier, R.. & McNamura, J.R. (1986). The social impact of assertiveness. Journal of Behavior ModUication, 139-158.
Dilk, M. N.. & Bond, G. R. (1996). Meta-Analytic Evaluation of Skills Training Research for Individuals with Severe Mental Illness. Journal of Consulling and Clinical Pycholov, Vol. 64(6), 1337-1346.
Elliott. T. R., & Gramling, S. F. (1990). Personal assertiveness and the effects of social support among college students. Journal of counseling Psvcholo’, Vol. 37(4), 427-436.
Fruehwald, S., Erottier, P., Aigner, M., Gutierrez, K., & Dwyer, S. M. (1998). The relevance of seif-concepis discriminating in long-term incarcerated sex offenders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol.
29(4), 267-278.
Lange, A., & Jakuhowski, P. (1976). Responsible assertive behavior. Research Press, Champaign, Illinois.
Mitchell, P. (2002). Depression, what are we talking about? Internet search.
Perczel, D., & Tringer, L. (1998). Introducing assertiveness training in Hungary. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, Vol. 27(3), 124-129.
Ravicz, 5., (1998). High on stress: A woman’s guide to optimizing the stress in her life. Oakland, Ca:New Harbinger Publications, inc.
Salter, A. (1949). Conditioned reflex therapy. New York.
Temple, S., & Robson, P. (1991). The effect of assertiveness training on self-esteem. British Journal of Occupational Therapy, Vol. 54(9), 329-332.
Wint, W. (2001). Assertive Skills Training Courses. Irnernet search.
Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford University Press, Stanford, California.