نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ساری

10.22055/edus.1999.16589

چکیده

 در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ بین‌ عزت‌ نفس‌ و همرنگی‌ بررسی‌ شده‌ است‌. بدین‌ منظور 80 نفر از دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ (40 دختر و 40 پسر) دبیرستانهای‌ شهرستان‌ ساری‌ انتخاب‌ شدند. آزمودنیها به‌ دو آزمون‌ عزت‌ نفس‌ کوپر اسمیت‌ و همرنگی‌ ل‌-72 پاسخ‌ دادند. مانند نتایج‌ اغلب‌ پژوهشهای‌ قبلی‌، یافته‌های‌ پژوهش‌ حاضر، مبین‌ آن‌ است‌ که‌ بین‌ عزت‌ نفس‌ و همرنگی‌ رابطه‌ معنی‌داری‌ وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، افزایش‌ همرنگی‌ با عزت‌ نفس‌ پائین‌ همراه‌ است‌.
   نتایج‌ نشان‌ می‌دهند که‌ همبستگی‌ منفی‌ بین‌ عزت‌نفس‌ و همرنگی‌ هم‌ در مورد دانش‌آموزان‌ پسر و هم‌ در مورد دانش‌آموزان‌ دختر صادق‌ است‌. بنابراین‌، صرف‌ نظر از جنسیت‌ آزمودنیها، رابطه منفی‌ معنی‌داری‌ بین‌ عزت‌ نفس‌ و همرنگی‌ وجود دارد.
 

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • K. Hassan zadeh

Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Sari University

چکیده [English]

-

 
ارونسون‌، الیوت‌ (1972). روانشناسی‌ اجتماعی‌، ترجمه‌: حسین‌ شکرکن‌ (1966). تهران‌، انتشارات‌ رشد.
بیابانگرد، اسماعیل‌ (1372). روشهای‌ افزایش‌ عزت‌ نفس‌ در کودکان‌ و نوجوانان‌. تهران‌: انتشارات‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌.
دلاور، علی‌ (1369). روشهای‌ آماری‌ در روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌. تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور.
سیف‌، علی‌اکبر (1375). روش‌ تهیه‌ پژوهشنامه‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد رودهن‌.
کریمی‌، یوسف‌ (1375). روانشناسی‌ اجتماعی‌: نظریه‌ها، مفاهیم‌ و کاربردها. تهران‌: نشر ارسباران‌.
لطفی‌، حمید (1373). بررسی‌ رابطه‌ منبع‌ کنترل‌ و حمایت‌ اجتماعی‌ با همرنگی‌ اجتماعی‌. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌.
 
 
 
Baron, Robert A. and Byrne; Donn. (1997). Social Payhology. by Allyn & Bacon Inc.
Baron, Robert A. and Byrne, Donn. (1994). Social Payhology: under standing human interaction, seventh edition. by Aim & Bacon Inc.
Brown, T.D., Novick, N.J., Lord, K.A., & Richards, T.M. (1992). When Gulliver travels: social context, Psyhological Choeness, and self-Appraisals. Journal of Personality and Social Psychology. No. 62, 717-727.
Crocker, T., Luthtanen, R., Blame, B., & Broadnax, s. (1994). Collective self- esteem and psychological well-being among white, black, and Asian College students. Personality and social psychology Bulletin, No. 20,
503-513.
Deaux, kay & Wrightsman, Lawrence.s. (1988). social psychology, fifth edition. by wadsworth Inc.
Griffin, D. W., & Buehler, R. (1993). Role of construal process in conformity and dissent. Journal of personality and social psychology. No.
65, 657-669.
Graziano, W. G., Jensen- Compbell, L.A., Shebilske, L.J., & Lundgren, S. R. (1993). Social influence, sex differences, and Judgments of beauty: Putting the interpersonal back in interpersonal attraction. Journal of persorality and social psychology. 65, 522-531.
Kiesler, C. A. and Kiesler S. B. (1969). Conformity U.S.A edition. Wesley Ins.
Mien, Dorothy, & Wetherell, Margaret. (1998). Social Psychology. The open university.
Myers, D. G. (1988). Social Pasychology. New York, Mc Grow-Hill.
Osborne, J. W. (1995). Academics, self-esteem, and race: A look at the underlying assumptions of the disidentification hypothesis. Personality and social psychology Bulletin. 21, 449-455.
Reno, R. R., Cialdini, R. B, & Kaligren, C. A (1993). The transsituatjonal influence of social norms. Journal q/personality and social psychology.
64, 104-112.
Weiten, W. (1989). Psychology: themes and variation. U.S.A California. wadsworth Ins