نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1998.16552

چکیده

این‌ تحقیق‌ به‌ مقایسه عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پایه‌ اول‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز پرداخته‌ است‌. بدین‌ منظور از بین‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ اول‌ شهرستان‌ اهواز با روش‌ تصادفی‌ ساده‌ 60 دانش‌آموز دختر و 60 دانش‌آموز پسر متولد مهرماه‌ 1366، (7 ساله‌) و 60 دانش‌آموز دختر و 60 دانش‌آموز پسر متولد شهریور ماه‌ 1367، (6 ساله‌) انتخاب‌ گردید. جهت‌ سنجش‌ عملکرد تحصیلی‌ از امتحان‌ هماهنگ‌ سه‌ درس‌ ریاضی‌، روخوانی‌ و دیکته‌ و برای‌ سنجش‌ سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ آزمودنیها، از پرسشنامه‌ سنجش‌ رفتار سازشی‌ استفاده‌ شد. فرم‌نظر خواهی‌ و مشخصات‌ فردی‌ و خانوادگی‌ نیز توسط‌ والدین‌ آزمودنیها تکمیل‌ و همچنین‌ نمره‌های‌ نوبت‌ اول‌ و دوم‌ همه‌ آزمودنیها در سه‌ درس‌ مذکور و انضباط‌ جهت‌ همبستگی‌ با آزمونهای‌ هماهنگ‌ و پرسشنامه‌ سازشی‌ از مدارس‌ جمع‌آوری‌ گردید. همچنین‌ برای‌ کنترل‌ هوش‌ آزمودنیها، آزمون‌ ماتریسهای‌ پیشرونده‌ ریون‌ رنگی‌ به‌ صورت‌ انفرادی‌ روی‌ همه‌ آنان‌ اجرا شد. بر اساس‌ نتایج‌ تحلیلهای‌ آماری‌، مشخص‌ گردید که‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ چه‌ از نظر عملکرد تحصیلی‌ و چه‌ از نظر سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ بین‌ آزمودنی‌های‌ 6 ساله‌ و 7 ساله‌ وجود ندارد. و میان‌ آزمودنی‌های‌ پسر و دختر نیز از نظر این‌ دو متغیر تفاوت‌ معنی‌داری‌ وجود ندارد. لذا فرضیه‌های‌ تحقیق‌ همگی‌ تأئید شدند و معلوم‌ گردید که‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ عملکرد تحصیلی‌ و سازگاری‌ عاطفی‌-اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر 6 ساله‌ و 7 ساله‌ پایه‌ اول‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

The comparison of the academic performance and affective-social adjustment of the 6 and 7 year old first grade elementary school students of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • H. Sharghi 1
  • B. Najarian 2
  • H. Shokrkon 2

1 Master of Educational Psychology

2 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The present research has compared the academic performance and affective-social adjustment of the 6 and 7 year old first grade male and female students ot the elementary schools of Ahvaz. The sample consisted of 60 male and 60 female students horn in the month of Mehr 1366 (7-year old), and 60 male and 60 female students born in the month of Shahrivar 1367 (6-year old) selected randomly. The measurement of academic performance included the scores in mathematics, reading, and dictation. The affective-social adjustment was measured with the Adjustment Behavior Questionnaire. The students’ intelligence was controlled. The findings showed no significant difference between the school pertormance or attective-social adjustment ot the comparison groups. thus contirmrng the research hypotheses.

اکبرزاده‌، نسرین‌. (1372). بررسی‌ سازگاری‌ اجتماعی‌، آموزشی‌ و عاطفی‌ کودکان‌ کلاس‌ اول‌ دبستان‌ و مسایل‌ و مشکلات‌ آنها. مجله‌ علوم‌ انسانی‌ الزهرا(س‌)، 2(5 و 6)، 32-36.
شهنی‌ ییلاق‌، منیجه‌ (1374). میزان‌ سازی‌ مقیاس‌ رفتار سازشی‌ برای‌ دانش‌آموزان‌ مدارس‌ ابتدایی‌ اهواز. مجله علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، 2(1 و 2)، 114-131.
 
Alexander, P. & Skinner, M. (1980). The effects of early entrance on subsequent social and academic dcvelopment. Journal for the Education of the Giffled, 3(3), 147-192.
Bloom, B.S., Davis, A. & Hess, R. (1965). compensatoiy education for cultural deprivation. New York: Holt Reinhart and Winston.
Birch, J.W.(1954). Early school admission for mentally advanced children. Exceptional Children, 21, 84-87.
Daurio, S.P. (1975). Educational enrichment versus acceleration. Baltimore, MD:
The Johns Hopkins University Press.
Hobson, J.R. (1958). Mentel age as workable criterion for school admission. Elementary School Journal, 48, 312-321.
Hunt, J.M. (1964). The psychological basis for using pre-school enrichment as an antidote for cultural deprivation. Merrill-Palmer Quarterly, 10, 209-248.
Irwin, D.C. (1948). Infant speech: The effect of family occupational status and age on use ot’ sound types. Journal of Speech and Hearing Disorders, 13,
224-226.
Kulik, J.A. & Kulik, C.C. (1984). Effects of accelerated instruction on students. Review of Educational Research, 54(3), 409-425.
Lamber, N., Windwiller, M., Cole, L. & Figuera, R. (1974). Adaptive Behavior in School. (Public School Version), Berkeley, CA: University of California.
Miles, M.N. (1964). The T-group and classroom, In L.P. Bradford, J.R. Gibb and K.D. Benne (Eds.), T-group Theory and Laboratory Method. New York:
Wiley.
Reynolds, M., Birch, J. & Tuseth, A. (1962). Review of research on early admission. Preston, VA: Council for Exceptional Children.
Tamar, T. & Breznitz, V. (1991). The effectc of school entrance age on academic achievement and social emotional adjustment of children. Journal of Genetic Psychology, 149, 471-483.