نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

-

10.22055/edus.1997.16550

چکیده

پیروان‌ ویگوتسکی‌، آموزه‌ای‌ از دو نوع‌ یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ را پرورش‌ داده‌اند. یادگیری‌ تجربی‌ بر فرآیند مقایسه تعدادی‌ از اشیاء مختلف‌، تشخیص‌ خصوصیتهای‌ مشترک‌ قابل‌ مشاهده آنها، و بر اساس‌ آن‌، صورتبندی‌ مفهومی‌ کلی‌ درباره‌ این‌ دسته‌ از اشیاء مبتنی‌ است‌. این‌ نوع‌ یادگیری‌ خصیصه‌ نوعی‌ کودکان‌ پیش‌دبستانی‌ است‌ و معمولاً نظام‌های‌ آموزشی‌ سنتی‌ به‌ آن‌ می‌پردازند. یادگیری‌ نظری‌ بر فرآیند آشنا ساختن‌ دانش‌آموزان‌ با روش‌های‌ عمومی‌ و بهینه‌ برای‌ رویاروشدن‌ با طبقاتی‌ از مسائل‌ مبتنی‌ است‌ که‌ آنان‌ را به‌ سوی‌ خصوصیات‌ ذاتی‌ (نه‌ صرفاً مشترک‌) مسائل‌ هر مقوله‌ سوق‌ می‌دهد. سپس‌، در خلال‌ فرآیند فعالیتی‌ که‌ به‌ شکل‌ ویژه‌ای‌ سازماندهی‌ شده‌ باشد، دانش‌آموز برفرآیند کاربرد این‌ روش‌ها مسلط‌ می‌شود و آنها را درونی‌ می‌کند. آزمایش‌هایی‌ که‌ بر روی‌ دانش‌آموزان‌ سنین‌ مختلف‌ صورت‌ گرفته‌ دلالت‌ می‌کند که‌ یادگیری‌ نظری‌ نسبت‌ به‌ یادگیری‌ تجربی‌ بسیار کارآمدتر است‌.

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - -
  • M.A. Moosavi

-

چکیده [English]

-

Aidarova, L. I. (1978). Psichologicheskie problemy obucheniya mladshikh shkorikov russkom cyku (Psychological problems of teaching elementary school students in Russian language). Moscow: Prosveschenie.
Bassok, M., & Holyoak, K. J. (1993). Pramatic knowledge and conceptual structure: Determinants of transfer between quantitative domains. In D. K. Detterman & R. J. Sternberg (Eds). Transfer on trial: Intelligence. cognition, and instruction (pp. 68-98). Norwood, NJ: Ablex.
Burmenskaya. G. V. (1976). Ponyatie invarianosti Problema psikhicheskogo razvitiya rebcnka (The concept of invarianteness and mental development of the child). Voprosy Psikhologii, 4, 104-113.
Burmenskaya, G, V. (1978). Voznavatelnykh protessov doshkolnikov (The possibilities of guided development of preschool children’s cognitive processes). Unpublished doctoral dissertation, Moscow State University.
Davydov, V. V. (1966). Psikholigicheskie osobennosti “dochislovogo” periode obucheniya matematike (Psychological characteristics of the prenumber period in teaching mathematics). In D. B. Elkonin & V. V. Davydov (Eds.) Vozrosinye vozmozhnosti usvoeniya znanii (pp. 104-190). Moscow:
Prosveschenie.
Davydov. V. V. (Ed.). (1969). Psikhologigheskie vozmozhnosti mtadshikh shkolnikov V Usvoenii matematiki (Psychological potentialities of elementary school students for acquisition of mathematics). Moscow:
Prosveschenie.
Davydov, V. V. (1972). Vidy obobschenrya v obuchenii (The types of generalization in learning). Moscow: pedagogika.
Davydov, V. V. (1986). Problemy razvivayuschego obucheniya (The problems of development-generating learning). Moscow: Pedagogika.
Davydov, V. V. (1988). The concept of theoretical generalization. Studies in Soviert Thought. 36. 169-202.
Detterman, D. K. (1993). The case for the prosecution: Transfer as an epiphenomanon. In D. K. Getterman & R. J. Sternberg (Eds.), Transfer an trial: intelligence, cognition and iursnuction (pp. 1-24). Norwood, Nj:
Ablex.
Dyachenko, 0. M. (1980). Formirovanie deistvii prostanstvennogo modelravaniyav protsesse oznakomleniya doshkolnikov s detskoi kbudozhestvennoi literaturoi (Formation of the actions of spatial modeling in the course of preschool children’s acquaintance with children’s belles lettres). In L. A. Venger (Ed.). roblemy formirovaniya poznavatelnykh spocobnosteiv doshkolnom vozrastc (pp. 47-55). Moscow: lzclatelstvo
NIIOP APN SSSR.
Dyachenko, 0. M. (1986). Formirovanie sposobnostik naglyadnomu modelirovaniyu pn oznakomelniis detkoi khudozhestvenoni literaturoi
(Formation of the ability for graphic modeling in the course acguaintance with children’s belles letters). L. A. Venger of (Ed.), Razvine poznavatelnykh spsobnosteiev protsesse doshkolngo vospitarity (pp. 94413). Moscow: Pedagogika.
Elkonin, D. B. (1966). Intellektuaalnye vozmozhnosti mladdhikh shkolnikovi soderzhanie obucheniya (Intellectual potentialities of elementary scool students and the content of iearning). In D. B. Elkonin & V. V. Davydov (Eds.), Vozrasmye vozmothnosti usvoeniya znanii )pp. 13-53). Moscow:
Prosveschenie.
Elkonin, D. B. (1976). Kakuchit deteichitat (How to teach children to read). Moscow: Znanie.
Elkonin, D. B. (1989). Izbrannye psikhologicheskie trudy (Selected psychological works). Moscow: Pedagogika.
Elkonin, D. B., & Davydov, V. V. (Eds.). (1966). Vozrastnye vozmozhnosti usvoeniya znanii (Age - dependent potentalites of acquiring knowledge).
Moscow: Prosveschenie.
Galperin, P. Ya. (1957). Umstvennoe deistviye kak osnova formirovaniya myslii obraza (Mental act as basis for formation of thought and image). Voprosy Psikhologii, 6, 58-69.
Galperin, P. Ya. (1966). K ucheniyu ob interiorizacii (On the concept of internalization). Voprosy Psikhlogii, 6. 25-32.
Galperin, P. Ya. (1969a). Kisslcdovaniyu intellektualnogorazvitiya rebenka (On the study of the child’s intellectual development). Voprosy Psikhologii, 1, 15-25.
Galperin, P. Ya. (1957b). Stages in the development of mental acts. In M. Cole & I. Maltzman (Eds.), A handbook of contemporary Soviet psychology (pp. 34-61). New York: Basic Books.
Galperin, P. Ya. (Ed.). (1977). Upravlyaemoe formirovanie psikhucheskikh protsessov (Guided formation of the mental processes). Moscow:
Izdatelstvo MGU.
Galperin, P. Ya. (1985). Metody obucheniyai umstvenone razvitie rebenka (Methods of instuction and the child’s mental development). Moscow:
Izdatelstvo MGU.
Galperin, P. Ya. & Talyzina, N. F. (1961). Formation of elementary geometrical concepts and their dependence on directed participation by the puplis. In N. O’Connor (Ed.). Recent Soviet psychology (pp. 247-272). New York: Liveright.
Galperin, P. Ya. & Talyzina, N. F. (Eds.). (1968a). Formiravanie znanii i umenii aa osnove terii poetapnogo usvoeniya umstvennyka deistvii (Formation of knowledge and skills on the basis of the theory of stage-by-stage formation of mental actions). Moscow: Izdatelstvo MGU.
Galperin, P. Ya. & Talyzina, N. F. (Eds.). (1968b). Zavisimost obucheniya ot tipa orisntirovochnoid, welnosti (Dependence of insttruction on the type of orienting activity). Moscow: Izdatelstvo MGU.
Galperin, P. Ya. & Talyzina, N. F. (Eds.). (1972). Upravienie poznavatelnoi deyatelnosryu ushashchikhsya (Guidance of cognitive activity of stusents) Moscow: Izdatelstvo MGU.
Galperin, P. Ya. & Talyzina, N. F. & Reshetova, Z. A. (Eds.). (1979)
Psikhologo-pedagogicheskie problemy professionalnogo obucheniya
(Psychological and pedagogical problems of professional training).
Moscow: Izdatelstvo MGU.
Galperin, P. Ya. Zaporozbets, A. V. & Elkonin, D. B. (1963). Problemy formiravaniya znanii umenii u shkolnikov i novye metody obucheniya v slikole (The problems of formation of knowledge and skills in schoolchildren and new methods of instruction at scool). Voprosy Psikhologii, 5.61-72.
Hanson. N. R. (1970). A picture theory of theory meaning in R. G. Colodny (Ed). The nature and function of scientific theories (pp. 333-273) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Leontiev, A. N, (1961). Learning as a problem in psychology. In N. O’conner (Ed.), Recent Soviet psychology) pp. 227-246). New York: Liveright.
Leontiev, A. N, (1968). The Psychological ideas L. S. Vygotskii. In B. B. Wolman (Ed.). Historical roots of contemporary psychology (pp. 338-367). New York: Harper & Row.
Leontiev, A. N, (1981). THe problem of activity in psychology. In J. V. Wertsch (Ed.). The concept of activity in Soviet psychology (pp. 37-71). Armonk, NY: Sharpe.
Leontiev, A. N, (1983). Ovladeine uchaschimisia nauchnymi poniatiy kak priblem pedagogicheskoi psikologii (Mastering scientific concepts by students as a problem of educational psychology). In lzbrannye psikhologiskie proizvedeniya (Vol. 1, pp. 324-347). Moscow: Pedagogika.
Minskaya, G. I. (1966). Formirovanie ponyatiya chislana osnove izucheniya otnosheniya velichin (Formation of the concept of a number on the basis of studying the ratios of quantities). In D. B. Elkonin & V. V. Davydov (Eds.). Vozastnye vozmozhnosti usvoeniya znanii (pp. 190-235). Moscow:
Prosveschenia.
Morine, H., & Morine, G. (1973). Discovery: A challenge to teachers.
• Englewood Cliffs, NJ: Prentic-Hall.
Obukhova, L. F. (1972). Etapy razvitiya detskogo myshleniya (The stdatelstvo of development of the child’s thinking). Moscow: Izdatelstvo MGU.
Pantina, N. S. (1957). Formirovanie dvigatelnogo navyka v zavisimosti ot
 
tipa orentirovki v zadanii (Formation of writing skills depending in the type of task orientation). Voprosy Psikhologii, 4 117-132.
Reshetova, Z. A. (1985). Psikhologicheskie osnovy professionalnogo obuchenita (Psychological foundations of professional training) Moscow:
Izdatelstvo MGU.
Reshetova, Z. A., & Kaloshina. I. P. (1968). Psikhologicheskie usloviya politekhnicheskogo methode obucheniya (Psychological conditions of the politekhnicheskogo metod of instruction). In P. Ya. Galperin & N. F. Talyzina (Eds.). Zavisimost obucheniya ot tipa orientirovochnai deyatelnosti (pp. 17-41). Moscow: Izdatelstvo MGU.
Sachhko, N. N., & Galperin, P. Ya. (1968). Formirovanie dvigatenykh navykov (Formation of motor skills). In P. Ya. Galperin & N. F. Talyzina (Eds.). Formirovanie tranii i umenii na osnove teoree poetapnogo MGU.
Salmina, N. 0., & Sokhina, V. P. (1975). Obuchenie matematike v nachalnoi shkole (Teaching in mathematics in elementary school). Moscow:
Pedagogika.
Salomon. 0., & Perkins. D. N. (1989). Rocky roads to transfer. Rethinking mechanisms of a neglected phenomenon. Eductuonal Psychologist, 24,
113-142.
Semenyuk, L. A (1970). Formirovanie umstvennykh deistvii v protesesse obccheniya istorii (Formirovanie of mental actions in the course of teaching history). In N. F. Talyzina (Ed.). K probleme upravieniva obucheniem i vospllaniem (pp. 40-64). Moscow: Izdatelstvo MGU.
Shulman, L. S., & Keislar, E. R. (Eds.). (1966). Learning by discovery: A critical appraisal Chicago: Rand ,Mc Nally.
Talyzina, N. F. (Ed.). (1970). K probleme upravleniva obucheniem ivosplianiem (On the problem of guidance of learning and education. Moscow: Izdatelstov MGU.
Talyzina, N. F. (1973). Psychological bases of programed instruction. Instructional Science, 2. 242-280.
Talyzina, N. F. (1981). The psychology of learning. Moscow: Progress.
Venger, L. A. (Ed.). (1980). Problemy formirovaniya poznavatelnykh spocobnosteiv doshkolnom vozraste (Problems of formation of cognitive ability at preschool age). Moscow: Izdatelstvo NIIOP APN SSSR.
Venger, L. A. (Ed.). (1986). Razvitie poznavatelnkh sposobnosteiv protsesse course of preschool education (Development of cognitive abilities in the course of preschool education). Moscow: Pedagogika.
Vygotsky, L. 5. (1962). Thought and language. Cambridge. MA: Mfl Press.
Vygotsky, L. 5. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vygotsky, L. S. (1981a). The genesis of higher mental fuctions. In J. V.
 
Wertsch (Ed.). The concept of activity in Soviet psychology (pp. 134-143).armonk,NY:sharpe.
Vygotsky,L.S. (1981). Problems of general psychology.New york:plenum.
Zaporozbets, A. V. &elkonin,D.B.(Eds.). (1987).the psychology of preschool children. Cambridge ,MA:MTI’ press.
Zhurova,L.E.(1987). Obuchenie grammotev desskom sade[teaching reading and writing at the kindergarten]. Moscow:pedagogika.
Burmenskaya, 0, V. (1978). Voznavatelnykh protessov doshkolnikov (The possibilities of guided development of preschool children’s cognitive processes). Unpublished doctoral dissertation , Moscow State University.