نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1995.16210

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • B. Najariyan

Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-