نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1995.16209

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • A. Faraj pahhoo

Faculty member of the Library Department of the Faculty of Educational Sciences and Psychology and Head of the Central Library of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-