نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 مربی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،اهواز،ایران

3 کارشناس روانشناسی بالینی مرکز مشاوره پرورشی بنیاد شهید اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1994.16174

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • B. Najarian 1
  • B. Makvandi 2
  • F. lAIAMI 3

1 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Instructor of Psychology, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Clinical Psychologist, Educational Counseling Center of Ahvaz Martyr Foundation, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-