نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1996.16170

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • H. Elham poor 1
  • B. Najarian 2

1 Faculty member of Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-