نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1996.16169

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • M. H. Ganji
  • KH. Neshan

Faculty member of the Faculty of Theology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-