نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کتابدار کتابخانه بیمارستان امام رضا ( ع )

10.22055/edus.1996.16164

چکیده

ابتدا موجه بودن درجه بندی کتابخانه‌های عمومی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ۹ معیار: ساعات کار، مساحت کل بنا، مساحت زیربنا، تعداد کتب، تعداد افزایش سالانه کتب، تعداد اعضا، تعداد کارکنان، تعداد قفسه ها و تعداد صندلی ها مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه کتابخانه های عمومی خوزستان بر اساس همین درجه بندی مشخص شده است. وجود یا عدم وجود همبستگی بین این ۹ معیار در کتابخانه‌های با درجات متفاوت نیز مشخص شده است. بر اساس وضعیت فعلی این ۹ معیار، استانداردی برای کتابخانه‌های عمومی کشور پیشنهاد شده است. با استفاده از این استاندارد هر کتابخانه عمومی می‌تواند وضعیت خود را با وضعیت کتابخانه های استان خود، با وضعیت کتابخانه‌های هم درجه خود در سطح کشور و با وضعیت کتابخانه‌های با درجات دیگر مقایسه کند و بر اساس اولویت، جهت و شتاب حرکت کتابخانه خود را برای توسعه مشخص سازد.

عنوان مقاله [English]

Quantitative standards for public libraries of Iran

نویسندگان [English]

  • M.H. Daiani 1
  • K. Sagha a piremarn 2

1 Faculty member of the Library Department of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Librarian of Imam Reza Hospital Library

چکیده [English]

The conditions of 9 quantitative items in public libraries are compared to test the validity of rating, a specified for public libraries by the ministry of culture and Islamic guidance. it was found that the rating is not sound statistically.
The correlations between the 9 items in each group of libraries they were also tested. It was found that unballanced inputs are prevailing in different groups of libraries.
A set of quantitative standards, based on the realities of public libraries, are suggested to be used for short and long range planning, and for evaluating the performance of librarians in increasing the resources and services.
Public libraries located in Khuzestan have been used as an example for all the cases mentioned about.

آشور، محمد صالح (۱۹۷۱). ارزشیابی مجموعه­های کتابخانه­های دانشگاهی سعودی براساس استانداردهای ACRL . فصلنامهپیامکتابخانه، ۲(۴): ۱۱۸-۱۲۴.
ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شناسنامهکتابخانه­هایعمومیایران. تهران: 1370.
 پورجوادی، نصرالله (۱۳۶۱). وضع نامطلوب تولید کتاب در ایران. نشردانش، ۲ (۶): ۲-۷.
حقیقی، محمود (۱۳۷۲). ارزیابی مجموعه کتابخانه­های دانشگاهی تهران. فصلنامه پیامکتابخانه،۳ (۱): ۱۸-۳۶.
دیانی، محمد حسین (۱۳۶۹).روش­هایتحقیقدرکتابداری.تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شکرکن، حسین (۱۳۶۸). اعتبار درونی و اعتبار نتیجه­گیری آماری پژوهش­های آزمایشی و شبه آزمایشی،مجله علومتربیتیوروان­شناسی، سال اول (۳): ۱-۲۷.
فدراسیون بین­المللی انجمن­های کتابداری (۱۳۶۸).رهنمودهاییبرایکتابخانه­هایعمومی.ترجمه رحمت‌الله فتاحی. مشهد: آستان قدس رضوی.
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴).پیش­نویساستانداردهایکتابخانه­هایدانشگاهیایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
کومار، کریشن (۱۳۷۳). سازمانکتابخانه.ترجمه مریم امین­سعادت. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. 
Clap, V. and Robert J. (1965). Quantitative criteria for adequacy of academic library collection. College and Research Libraries. 26 (Sept. 1965). 
Voigt, E (1975). Acquisition rates in university libraries. College and Research Libraries, (July, 1975).