نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1996.16156

چکیده

مارک، فرمتی است که امکان خوانده شدن و پردازش رکوردهای کتابشناختی به وسیله کامپیوتر را فراهم می سازد و به این دلیل اکنون متداول ترین ابزاری است که به مدت بیش از ربع قرن در امر تبادل اطلاعات کتابشناختی به کار می رود. از آغاز پیدایش مارک در اواخر دهه ۱۹۶۰تاکنون، فرمت های متفاوتی از مارک به وجود آمده‌اند. دلیل این امر، شرایط کتابشناختی متفاوتی است که بر مارک تأثیر می گذارند. برخی از کشورها فرمت مارک خود را بر مبنای یونی مارک که یک فرمت مارک بین المللی است ساخته اند. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون فرمت مارک ملی نداشته اند. در این نوشته ها ساختن فرمت مارک ملی ایران بر مبنای یونی مارک و با توجه به شرایط کتابشناختی ایران، مورد بحث قرار می گیرد.
 

عنوان مقاله [English]

Selection of an appreciate format for computerized cataloging of Iranian publications

نویسنده [English]

  • M. Kokabi

Faculty member of the Library and Information Department of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

MARC is a format that enables the bibliographic  records to be read and processed by computer and therefore has been the most common means for communication of bibliographic information for more than a quarter of a century. Since the introduction of MARC in late 1960s, various MARC formats have emerged due to different bibliographic circumstances that have their impacts on MARCs. Some countries have developed their your national MARC formats based on UNIMARC (UNIversal MARC), an international MARC format. Iran is among the countries that do not have a national MARC format. The development of an Iranian national MARC format based on UNIMARC, taking into account iranian bibliographic circumstances, is discussed in this article.
 

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۱). کتاب­شناسی ملی ایران، نیمه اول ۱۳۶۸، شماره ۶۳. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۲۸۸.
 
Hagler, Ronald, and Peter Simmons (1982). The bibiographic record and information technology. Chicago: American Library Association.
International Federation of Library Associations and Institutions. Working Group on Content Designators (1980). UNIMARC: Universal MARC format. (2nd ed. rev). London: IFLA International office for UBC, 1.
International Federation of Library Associations and Institutions (1994-). UNIMARC
manual: bibliographic format. Munchen: Saur, 4-- -1.
Kohl, Ernst (1977). The exchange of bibliographic information in machine-readable: form: performance and problems. In: E. Edelhoff and K.-D. Lehmann (Eds.), Symposium Held at Dortmund University. March 22-24, 1976(pp. 67-83). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Kokabi, Mortaza (1994). Development of a machine-readable cataloguing (MARC) format for Iran. Unpublished doctoral dissertation, The University of New South Wales, Australia.
Kokabi, Mortaza (1995). The internationalization of MARC: part1: the emergence and divergence of MARC. Library Review, 44(4), 22.
Kokabi, Mortaza (1995). The internationalization of MARC: partIV: UNIMARC, some formats based on it and some other MARC formats. Library Review, 44(7), 30.
Lim, Chee Hong (1986). The design and development of an Indonesian MARC (INDOMARC) format for bibliographic authority records: a report of an IDRC consultancy. Penang: (University Sains, Malaysia).
Long, Anthony (1984). UKMARC and US/MARC: a brief history and comparison. The Journal of Documentation, 40(1), March, 1-12.
Van Niekerk, ILse (1978). SAMARC development report to the MARC Working Group. [5.1.): Council for Scientific and Industrial Research. Centre for Scientific and Technical Information, 9-10.
Willer, Mirna (1988). The use of UNIMARC in the Yugoslav Library Community International Cataloguing and Bibliographic Control, 17(3), 40-46.