نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1997.16130

چکیده

 
   دراین‌مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا نظریه‌ جدید آزمون‌ سازی‌ موسوم‌ به‌ نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌
 (Item Response Theory) مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد. این‌ نظریه‌ عمدتا" به‌ دلیل‌ اشکالاتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ که‌ روانسنجان‌ جدید به‌ نظریه‌ کلاسیک‌ آزمون‌، مطرح‌ کرده‌اند. این‌ نظریه‌ نمره‌ کل‌ آزمون‌ را برای‌ تفسیر عملکرد آزمودنی‌ مدنظر قرار نمی‌دهد. بلکه‌ هر سؤال‌ آزمون‌، به‌طور انفرادی‌ مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد. این‌ نظریه‌ از منحنی‌ ویژگی‌ سؤال‌ و پارامترهایی‌ چون‌ دشواری‌ و تمیز، برای‌ برآورد احتمال‌ پاسخ‌ درست‌ آزمودنی‌ به‌ هر سؤال‌ آزمون‌ استفاده‌ می‌کند. به‌علاوه‌، این‌نظریه‌ بر پایه‌ دو فرض‌ اساسی‌ استقلال‌ موضعی‌ و تک‌بعدی‌ بودن‌ فضای‌ خصیصه‌ مکنون‌ استوار است‌. و براین‌ اساس‌، احتمال‌ پاسخ‌ درست‌ هر سؤال‌ آزمون‌ به‌ عنوان‌ تابعی‌ از دشواری‌ سؤال‌ و توانایی‌ آزمودنی‌ توسط‌ منحنی‌ تراکمی‌ نرمال‌ و اخیرا" توسط‌ منحنی‌ منطقی‌ که‌ ساده‌تر است‌، بررسی‌ می‌ شود.
 

عنوان مقاله [English]

Item Response Theory in Psychological and Educational Tests

نویسنده [English]

  • H. Sepasi

Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In this article attempt has been made to introduce the new test theory, i. e. item response theory, (IRT). The major reason for the development of this new theory was the criticism raised by new psychometrician against old one, i. e. The classical test theory (CTT). Traces of this theory can be found in the work of Lowely. In recent years, other test specialists like Lord, and Brinbuam have played a major role in introducing the IRT. In this theory the total test score does not appear to play a very significant role in interperting examinee performance, rather, the test items are studied individually. The theory uses item characteristics curve parameters such as difficulty and discrimination indices to estimate the probability of examinee’s correct response to each test item. This theory is based mainly on two basic assumptions: local independence and unidimensionality of latent trait space. Based on these two assumptions, the probability of correct answers to every test item was first investigated by cummulative normal ogive curve and then by logistic curve for its simpilicity to work with. Lord introduced normal ogive curve, then it was Brinbaum who replaced the normal ogive by logistic curve to facilitate computation. He also designed one-parameter model, (difficulty parameter), two-parameter model (difficulty and discrimination), and three parameter model (difficulty, discrimination, and, guess), all of which can be used in constructing psychological and educational tests.

آلن‌. مری‌ جی‌ وین‌، وندی‌ ام‌ (1374). مقدمه‌ای‌ بر نظریه‌های‌ اندازه‌گیری‌ (روانسنجی‌)، ترجمه‌ علی‌ دلاور. تهران‌ سازمان‌ مطالعه‌ و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاهها(سمت‌).
پاشا شریفی‌، حسن‌ (1373). اصول‌ روان‌سنجی‌ و روان‌آزمایی‌. تهران‌، انتشارات‌ رشد.
توراندایک‌، آل‌ (1369). روان‌سنجی‌ کاربردی‌. ترجمه‌ حیدرعلی‌ هومن‌. تهران‌، مؤسسه انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
 سپاسی‌، حسین‌ (1374). نظریه‌ کلاسیک‌ آزمون‌ و محدودیتهای‌ آن‌. مجله‌ علوم‌ تربیتی‌ و   روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌، شماره‌های‌ اول‌ و دوم‌ ص‌ 143-132.
 
       Baker. B. F. (1985). The basics of item response theory. New Hamshire Heinemann Education Book.
Baker. B. F. (1992). Item-response theory. New hampshire, Heinemann Education book.
Biggs, J. B, & Collis. K. F. (1982), Evaluating the quality of learning.New York, Academic Press.
Binet, A. L. & Simon, T. H. (1916). The development of intelligence in young children. New Jerssey, Vineland.
Birnbaum, A. (1969). A staistical theory for logistic mental test models with a prior distribution of ability. Journa’ of Mathematical Psychology, 6:258-76.
Crocker, L & Algina. j. (1986), Introducation to classical and modern test theory, New York. Holt, Rinehart & Winston. New York Press.
Guilford, G. P. (1954). Psychometric Methods, (sec. Ed.) New Jerssy, McGraw-Hill.
Guilford, G. P. (1965). Fundamental statistics in psycholog and education, New York. McGraw-Hill Book Company.
Guliksen, H. (1950). Theory of mathematic assessment and evaluation. New York, State University of New York Press.
Hambelton, K. R. & Swaminathan. H (1985). Item response theoty, principles and application. Boston. Nighff Publications.
Hambelton, K. R. Cook, 1.1. (1977). Latent trait models and their use in the analysis of education test data. Journal of Educational Measurement,
14:75-96.
Hambelton, K. R. & Traub, K. e. (1971). Information curves and efficiency of three logistic models. British Journal of Mathematics and Psychokigy, 24:
273-281.
Hulin, C. L. &. Drasgow, F. & Parsons, C. K. (1983) Applications of Psychological measurements. Illinois. Dow Jones Irwin, Homewood.
Lazarsfield, P. F. (1968). The logical and mathematic foundation of latent Structure analysis. Princeton: Princeton University Press.
Lord. F. M. (1952). A theory of test scores. Psychometric monograph No. 7.
Lord. F. M. (1953). Relation of test score to the trait underlying test. Educatianal and Psychological Measusurement, 13: 577-584.
Lord. F. M. (1953), An application of confidence intervals and of maximum likelihood to the estimation of an examinee’s abillity. Psychometrika,
18:57-75.
Lord. F. M. & Novick, M. R. (1968). Statisical theories of mental test scores, Massachussets. Addison-Wesley.
Lord. F. M. (1980). Applications of item . response theory to practical testing problems. New Jerssey. lawrence Eribaom Associations Publishers.
Lowely, D. N. (1943). Problems connected with item seection and test construction. Royal Society of Edinburgh 6, 273-283.
Lowely, D. N. (1944). The factor analysis of multiple item tests. Royal Society of Edinburgh 69: 74-82.
Magnusson. D. (1967). Test theory. Boston, Addison-Wesley.
Rasch. 0. (1960). Probabilistic models for some inteligence and attainment test. Denmark. Danish Institue for Educational Research.
Richardson. M. W. (1936). The relationship between difficulty, and the differntial Validity of a test. P.sychometrika, 33:46-52.
Samejima, F. (1969). Estimaion of latent ability using a response pattern of graded scores. Psychometric Monograph No. 17.
Samejima, F. (1972), A General model for free-response data. Psychometric Monograph, No. 18.
Spearman, C. (1913). Correlation of sum and difference. British Journal of Psycology, 5:417-426.
Spearman, C(1904). General inteligence objectively determind and measured. American Journal of Psychology. 15:201-293.
Thorndike, F. L. (1904). An intruduction to the theory of mental and social meaurements. New York. Teachers College, Columbia University.
Tucker. L. R. (1964). Maximum Validity of a test with equivalent items. Psychometrika, 11:1-13.
Wright, B. D. Stone, H. H. (1979), Best test desgin, Chicago MESA.