نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم

10.22055/edus.1997.16129

چکیده

   سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم‌ Third International Mathematics and Science  Study (TIMSS) بزرگترین‌ و مهمترین‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ در سطح‌ بین‌ المللی‌ توسط‌ انجمن‌ بین‌ المللی‌ ارزشیابی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ International Association for the Evaluation of  Educational Achievement  انجام‌ گرفته‌ است‌. مطالعه‌ در سه‌ جمعیت‌ 9 ساله‌ ، 13 ساله‌ و سال‌ آخر متوسطه‌ در دو درس‌ ریاضی‌ و علوم‌ با استفاده‌ از دو آزمون‌ کتبی‌ و تکالیف‌ عملکردی‌ به‌ اجرا درآمده‌ است‌. یافته‌های‌ حاصل‌ از بخض‌ علوم‌ ، در جمعیت‌ 13 ساله‌ 192 مدرسه‌ راهنمایی‌ و از هر مدرسه‌ یک‌ کلاس‌ پایه‌ دوم‌ و یک‌ کلاس‌ پایه‌ سوم‌ از دو بعد محتوی‌ و عملکرد مورد انتظار در این‌ گزارش‌ ارائه‌ شده‌ است‌. متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ دختر پایه‌ سوم‌ در کل‌ آزمون‌ علوم‌ (3/49 در صد در مقابل‌ 45 درصد) و 5 زیر مجموعه‌ آن‌ و همچنین‌ متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ دختر پایه‌ دوم‌ در آزمون‌ علوم‌ (3/43 درصد در مقابل‌ 40 درصد) و 5 زیر مجموعه‌ آن‌ از متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ پسر کمتر است‌. با افزایش‌ سطح‌ عملکردهای‌ مورد انتظار، متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ پایه‌ سوم‌ در کل‌ آزمون‌ و چهار زیر مجموعه‌ آن‌ از متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ هم‌ پایه‌ خود و یک‌ پایه‌ پائین‌ تر در کشورهای‌ شرکت‌ کننده‌ کمتر (41 کشور) و تنها در زیر مجموعه‌ شیمی‌ از متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ کشورهای‌ شرکت‌ کننده‌ بیشتر گزارش‌ شده‌ است‌. متوسط‌ پاسخهای‌ صحیح‌ دانش‌ آموزان‌ پایه‌ دوم‌ نیز در کل‌ آزمون‌ و چهار زیر مجموعه‌ آن‌ کمتر و تنها در زیر مجموعه‌ شیمی‌ بیشتر گزارش‌ شده‌ است‌. رشد یا بازده‌ دو سال‌ آموزش‌ متوالی‌ برای‌ دانش‌ آموزان‌ ایرانی‌ 5/5 درصد و برای‌ دانش‌ آموزان‌ سایر کشورها 6 درصد محاسبه‌ شده‌ است‌. در مجموع‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ و دوم‌ ایرانی‌ به‌ ترتیب‌ از "برنامه‌ قصد شده‌" Intentded Curriculum در آزمون‌ علوم‌ 4/47 و 9/41 درصد و از "برنامه‌ قصد شده‌" در کتابهای‌ درسی‌ کشور50 و 45 درصد راکسب‌ کرده‌اند. Attained Curricurum متوسط‌ عملکرد دانش‌ آموزان‌ سال‌ دوم‌ و سوم‌ راهنمایی‌ از استاندارد بین‌ المللی‌ و ملی‌ (50 درصد پاسخهای‌ صحیح‌ در برنامه‌ قصد شده‌) کمتر و متوسط‌ عملکرد دانش‌ آموزان‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ از استاندارد بین‌ المللی‌ پایه‌ پائین‌ نیز کمتر گزارش‌ شده‌ است‌.

عنوان مقاله [English]

Science Education: Intended and Attained curriculum in primary school years

نویسنده [English]

  • A. R. Kiamanesh

Faculty member of Tarbiat Moallem University

چکیده [English]

The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) is the largest and the most important comparative survey carried out internationally by the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (TEA).
The study was carried out among samples of 9-,13-, and 17-year-old students using paper and pencil tests and performance tasks in math and science. The results obtained from the science tests taken by 13-yesr-old Iranian subjects in 192 guidance schools are presentcd here in terms of content and expected performance. It should be noted that in each school one class of second graders and one class of third graders took the tests.
In general, the performance of girls was lower than that of boys. That is, the mean correct responses for the third grade girls and boys on the total science test and its subtests were 45% and 49.3%, respectively. Moreover, for the 2nd graders, these percentages were 40% and 43.3%, respectively. It should be noted that increasing the difficulty level of expected performance resulted in the average correct responses.
The average scores for third graders on the total science test and its tour subcategories were lower than those of the counterpart samples in other participant countries. Further, the students who were studying in one grade lower in other countries outperformed the Iranian third graders. Regarding the performance of the second graders, it should be stated their performance on the whole science test and also its four subtests was similar to that of the third graders. Only in chemistry subtest, the Iranian 3rd and 2nd graders scored higher than other participants. The improvement in science was 5.5% for the Iranian students after two years of schooling, compared with 6% for other countries.
In general, third graders attained 47.4% of the intended curriculum in the science exam and 50% of the intended curriculim in the Iranian textbooks. The same statistics for the 2nd graders are 41.9% and 45%, respectively. In fact, the average performance of second and third graders was lower than the international and national standards, i. e., 50% correct resopnse from the intended curriculum.

Beaton A.E.et al. (1996). “ Science Achievement in the Middle School Years”. Boston College , MA, USA.
Comber , L.C.and Keeves, J.P. (1973). Science Education in Nineteen Countries”. Stockholm, almquuist and Wiksell, and New York, Wiley.
Heyneman, S.P.and Loxley, W.A (1983). “the effect of primary shoot quality on academic achievement across twenty nine high and Low in - come countries”. American Journal of sociology, 88 (6) 1162-94.
Mansour G. Hussein (1992). “ What does Kuwait want to Learn from the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)” Prospects. Vol XXII1, No, 4. 463-468.
Martin O.M & Kelly D.L.(1996). “ Technical Report Volume 1 Boston College, MA, USA.
Martin O.M & Mullis. ma (editors)(1996). “ Quality Assurance in data collection. Boston College, MA, USA.
Robitaille, David, F.et a!. (1993). “Curriculum frameworks for mathematics and science “. Pacific Educational Press, Vancouver Canada.
Robitaille, David, F.& Garden, Robert, A. (editors), (1994). “Research Questions and study Design”. Pacific Educational press, Vancouver Canada.
Shavelson Richard, MoDonnel Lorraine, Oakes Jeannie, Carey Neil (1987). “Indicator Systems for Monitoring Mathematics and Science Education”. Rand Corporation, U.S.A
Thorndike, R.L.(1973). “ Reading Comprehension in fifteen countries”. Stockholm, Almquist and Wiksell, and New York, Wiley.