نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌

2 عضو هیأت‌ علمی‌ گروه‌ روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز ،ایران

10.22055/edus.1997.16128

چکیده

   در تحقیق‌ حاضر تأثیر الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ آزمودنیها مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ آزمون‌ دو فرضیه‌ مبادرت‌ گردید. این‌ فرضیه‌ها عبارتند از: 1. مشاهده الگوهای‌ فعّال‌ تحصیلی‌ موجب‌ بهبود عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ می‌شود. 2. مشاهده سه‌ الگوی‌ فعّال‌ تحصیلی‌ تأثیر بیشتری‌ از مشاهده یک‌ الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ دارد. نمونه این‌ تحقیق‌ متشکل‌ از 102 آزمودنی‌ بود که‌ به‌ صورت‌ نمونه‌گیری‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ و به‌ سه‌ گروه‌ گمارده‌ شدند. گروه‌ اول‌ فیلم‌ یک‌ الگوی‌ فعّال‌ تحصیلی‌ همسال‌ را تماشا کردند. گروه‌ دوم‌ به‌ تماشای‌ فیلم‌ سه‌ الگوی‌ فعّال‌ تحصیلی‌ پرداختند و گروه‌ سوم‌ یعنی‌ گروه‌ گواه‌ در معرض‌ هیچ‌ الگویی‌ قرار نگرفتند. شاخص‌ عملکرد آزمودنیها عبارت‌ بود از نمره‌های‌ تفاوت‌ پیش‌آزمون‌ و پس‌آزمون‌ آنان‌ در یک‌ تکلیف‌ تمرین‌ واژه‌های‌ دشوار کتاب‌ فارسی‌ و یک‌ امتحان‌ دیکته‌. از وضعیت‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ آزمودنیها نیز اطلاعاتی‌ جمع‌آوری‌ شد. برای‌ آزمون‌ فرضیه‌ها از روش‌ تحلیل‌ واریانس‌ و روشهای‌ چندمقایسه‌ای‌ استفاده‌ به‌عمل‌ آمد. نتایج‌ حاصل‌ فرضیه‌ اول‌ تحقیق‌ را مورد تأیید قرارداد و نشان‌ داد که‌ دو گروه‌ آزمایشی‌ در مقایسه‌ با گروه‌ گواه‌ عملکرد تحصیلی‌ بالاتری‌ دارند. اما فرضیه‌ دوم‌ تأیید نگردید. همچنین‌، نتایج‌ نشان‌ داد که‌ وضع‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌ چه‌ به‌ تنهایی‌ و چه‌ در تعامل‌ با گروههای‌ مقایسه‌ تأثیری‌ بر عملکرد تحصیلی‌ آزمودنیها ندارد.
 

عنوان مقاله [English]

The Effect of Academic Models on the Academic Performance of Male Elementary School Four-Graders of Dezful

نویسندگان [English]

  • M. Omidian 1
  • H. Shokrkon 2

1 Master of Educational Psychology

2 Member of the Faculty of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to show the effect of observing active academic models on the subjects’ academic performance. The following hypotheses were tested: (1) observing active academic models enhances the subjects’ academic performance. (2) observing three active academic models enhances the academic performance to a greater extent than observing just one model. The sample consisted of 102 subjects, selected randomly and assigned randomly to three comparison groups. The first group watched a film of one same-age active model. The second group watched a film of three same-age active academic models, and the third, or the control group, was not exposed to any film. The preformance index consisted of the difference between the subjects’ pre-test and post-test scores on an exercise task of difficult words and a dictation exam. Data were also gathered concerning the subjects’ socio-economic status. Analysis of variance and multiple comparison methods were used to test the hypotheses. The results confirmed our first hypothesis, but not the second one. The socio-economic status did not show either a main effect or an interaction effect on subjects’ academic performance.
 


Bandura, A. (1986). Social ftundatiQn of thought, and action. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall.
Ba ‘Bandura, A: (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall. ndura, A., Ross, D., and Ross, S. A. (1963). Imitation of film-mediated aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology 66, 3-11.
B A and Walters, R. H. (1963). Social learning and Personality .developmeht. Holt, Rining and Winston, Inc.
Bandura, A. and McDonald, F. J. (1963). Influence of social reinforcement and the behavior of models in shaping children’s moral Judgment. Journal of Abnormaland Social Psychology, 67, 274-281.
Brown, I., and Inouye, D. K. (1978). Learned helplessness through modeling. Journal of Personality and Social Psycholoy, 36, 900-908.
Perry, D. G. and Bussey, K. (1970). The Social learning theory of sex difference imitation is alive and well. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1699-1712.
Schunk, D. H., Hanson, A. R. and cox, P. D. Peer model attribute and children achievement behaviors. Journal of Educational Psychology, 77,
315-322.
Schunk, D. H. and Hanson, A. R. (1985). Peer models influence on children’s self-efficacy and achievement. Journal of Educational Psychology,
77,313-322.
Zimmerman, B. G. and Blotner, R. (1979). Effects of model persistence and success on children’s problem solving Journal of Educational Psychology,
71, 508-513.