نویسنده

عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1998.16109

چکیده

   هدف‌ از اجرای‌ این‌ تحقیق‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ علائم‌ سردرد میگرن‌ در جمعیت‌ عمومی‌ بود. با استفاده‌ از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ عوامل‌، پرسشنامه‌ای‌ 25 سئوالی‌ ساخته‌ شد که‌ از ضرایب‌ پایایی‌ (بازآزمایی‌ و همسانی‌ درونی‌) و اعتبار رضایت‌ بخشی‌ برخوردار بود. برای‌ اعتباریابی‌ این‌ پرسشنامه‌، از اجرای‌ همزمان‌ آن‌ با سه‌ مقیاس‌ HADS، MMPI و AAI استفاده‌ شد. همچنین‌، میزان‌ شیوع‌ سردرد میگرن‌ و رتبه‌های‌ درصدی‌ نمره‌های‌ آزمودنیها در این‌ پرسشنامه‌ محاسبه‌ شد. در این‌ تحقیق‌، 382 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اسلامی‌ اهواز با میانگین‌ سنی‌ 09/23=X (44/3=SD) سال‌ در مرحله‌ ساخت‌ مقیاس‌ شرکت‌ نمودند. بر اساس‌ یافته‌های‌ این‌ تحقیق‌، میزان‌ شیوع‌ علائم‌ سردرد میگرن‌ در میان‌ 15% آزمودنیها خیلی‌ زیاد می‌باشد.  
 

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Questionnaire for Measuring Symptoms of Migraine Headache in Undergraduate Students

نویسنده [English]

  • B. Najarian

Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The objective of this study was construction and validation of a questionnaire for the measurement of migraine headache symptoms in the general population. Using factor analysis, a 25-item questionnaire entitled Ahvaz Migraine Questionnaire (AMQ) was constructed. The psychometric characteristics of AMQ (including test-retest reliability, internal consistency and validity coefficients) were found to be very satisfactory. The prevalence of migraine headache symptoms as well as their percentile ranks were assessed for female and male subjects The sample included 382 undergraduate students from Shahid Chamran and Ahvaz Islamic Open Universities (mean age 23.09 and sd=3.44 years). According to the findings of this study, migraine headache symptoms are very prevalent among 15% of the subjects. No significant difference was found between female and male subjects with respect to their scores on AMQ. The author suggests that more studies are required to further examine the psychometric charactersitics ot MHQ in other settings.
 

اخوت‌، ولی‌ا... و دانشمند، لقمان‌. (1357). ارزشیابی‌ شخصیت‌. تهران‌: دانشگاه‌ تهران‌.
بیرجندی‌، پروین‌. (1341). روانشناسی‌ رفتار غیرعادی‌ (مرضی‌). تهران‌: دهخدا.
زاهدی‌ فر، شهین‌؛ نجاریان‌، بهمن‌ و شکرکن‌، حسین‌ (گزارش‌ در دست‌ تهیه‌). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ و بررسی‌ رابطه آن‌ با افسردگی‌، تیپ‌ شخصیتی‌ A، و سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ شهید چمران‌ اهواز.
سارسوان‌، ای‌.جی‌. و ساراسون‌، بی‌. (1371). روانشناسی‌ مرضی‌، ترجمه‌ بهمن‌ نجاریان‌، محمدعلی‌ اصغری‌ مقدم‌ و محسن‌ دهقانی‌، جلد اول‌، تهران‌: انتشارات‌ رشد.
سلیمانی‌، داریوش‌. (1363). بیماریهای‌ مغز و اعصاب‌. چاپ‌ چهارم‌، تهران‌: انتشارات‌ دانش‌پژوه‌.
کاپلان‌، اچ‌. و سادوک‌، بی‌. (1368). مسائل‌ جنسی‌ و اختلالات‌ روان‌ تنی‌. ترجمه‌ نصرت‌ ا.. پورافکاری‌، تبریز: تابش‌.
کاپلان‌، اچ‌. و سادوک‌، بی‌. (1988). خلاصه‌ روانپزشکی‌. ترجمه‌ نصرت‌ ا.. پورافکاری‌، 1368، تبریز: تابش‌.
ولمن‌، بنجامین‌، بی‌. (1988). اختلالات‌ روان‌ تنی‌. ترجمه‌ بهمن‌ نجاریان‌، محسن‌ دهقانی‌ و بهرام‌ دباغ‌. تهران‌: انتشارات‌ رشد.
 
Adams, H.E., Feurestein, M. & Fowler, J.L. (1980). Migraine headache:
Review of parameters, etiology, and intervention. Psychological Bulletin,
87, 217-237.
Anciano, D. (1986). Psychological and physiological aspects of migraine headaches. (Doctoral Dissertation), York University, England.
Aylard, P.R., Gooding, J.H., Mckenna, P.J. & Snaith, R.P. (1987). A validation study of three anxiety and depression self-assessment scales. Journal of Psychosomutic Research, 31(2), 261-268.
Buss, A.H. & Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of hostility. Journal of consulting PsychoThgy, 2 1(4), 343-349.
Cattell, R.B. (1978). The scienlWc use of factor analysis. New York: Plenum Press.
Child, D. (1990). The essuztiaic of factor analysis. London: Hold, Reinehart and Winston.
Costin, F. & Draguns, J.G. (1989). Abnormal psychology: patterns, issues, interventions. New York: John Wiley and Sons.
Davidson, G.C. & Neale, J.M. (1990). Abnormal Psychology (5th Edn.). New York: John Wiley and Sons.
Dermit, S. & Friedman, R. (1987). Stress and headache: A critical review. Stress and Illness, 3, 285-292.
Drummond, A. & Woodhouse, P.D. (1993). Pianful stimulation of the fbrchcad increases photophobia in migraine sufferers. Cephalalgia, 13,
321-324.
Evsenck, H.J. and Eysenck, S.B.G. (1976). Manual fbr Eyscnck Personality Questionnaire. London: Hodder and Stoughton.
Hunter, M. (1983). The Headache Scale: A new approach to the assessment of headache pain based on pain descriptions. Pain, 16, 361-373.
Jensen, K., Tfelt-Hansen, P., Lauritzen, M., & Oelsen, J. (1986). Classic migraine: A prospective recording of symptoms. Acta Neurologica Scandinavicu, 73, 359-362.
Levor, R.M., Cohen, M.J., Nalihoff, V.D., McArthur, D.P., & Heuser, G. (1986). Pschosocial precursors and correlates of migraine headache.
Journal qf consulting and Clinical Psycholo, 54(3), 347-353.
McAnulty, D.P., Rappaport, N.B., Waggoner, C.D. & Brantley, P.J. (1984). Psychological correlates of head pain. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Advancement of Behavier Therapy, Philadelphia, USA.
Najarian, B. (1989). Psychological and physiological aspects of
raynuad’s phenomenon. (Doctoral Dissertation), York University, England.
Sargent, J.D. (1982). Stress and Headaches. In Goldberger, L. and Berniiz, S. (1982) (Eds.), Handbook of Stress: Theoretical ClinicalAspects. New York:
The Free Press.
Wilson, P.H., Spence, S.H. & Kavanagh, D. (1989). Cognitive Behavioural Interviewing for Adult Disorders.
New York: Roulledge.