نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2000.16107

چکیده

   هدف‌ اصلی‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ کمی‌ وضعیت‌ تولید اطلاعات‌ علمی‌ در دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طی‌ سالهای‌ 1378ـ1363 است‌. در این‌ پژوهش‌، میزان‌ اطلاعات‌ علمی‌ تولید شده‌ توسط‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ و روند رشد آنها به‌ تفکیک‌ چهار مدرک‌ علمی‌ (کتاب‌، مقاله‌، پایان‌ نامه‌ و گزارش‌ طرح‌ تحقیقاتی‌) در طول‌ سالهای‌ مورد مطالعه‌ بررسی‌ شده‌ است‌. مجموعاً تولیدات‌ علمی‌ 431 عضو هیأت‌ علمی‌ در قالب‌ 11 دانشکده‌ مورد بررسی‌ و مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ ازاین‌ تعداد 51 (83/11 درصد) نفر را زنان‌ و380 (17/88 درصد) نفر را مردان‌ تشکیل‌ می‌دهند. یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌ نشان‌ می‌دهند که‌ 90/51 درصد از اطلاعات‌ علمی‌ در فاصله سالهای‌ 1378 ـ 1373 تولید شده‌ است‌. وضعیت‌ کتابها و مقالات‌ تولید شده‌ از لحاظ‌ تألیف‌، ترجمه‌ و سایر موارد و نیز ارائه‌ مقالات‌ در نشریات‌ و سمینارهای‌ داخلی‌ و خارجی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. همچنین‌ میزان‌ مشارکت‌ اعضای‌ هیأت‌علمی‌ در تولید اطلاعات‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ بررسی‌شد.
  

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • F. osareh 1
  • z. abam 2

1 Faculty member of the Department of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-

اعتماد، شاپور. 1373. تصویر علمی‌ ایران‌ در جهان‌. اطلاع‌رسانی‌ 10(4) : 42-53.
ثقفی‌، محمد حسن‌. 1371. اصول‌ مهم‌ در رشد پژوهش‌ و پژوهشگر. اداره‌ کل‌ امور اداری‌ وزارت‌ صنایع‌ : 1-9.
حری‌، عباس‌. 1379. بررسی‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و پژوهشی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌ ایران‌ تا پایان‌ سال‌ 1378. فصلنامه‌ کتاب‌ 11 (2) : 9-36.
صرامی‌، غلامحسین‌. 1356. پیدایش‌ و گسترش‌ دانشگاه‌ جندی‌ شاپور. اهواز: نگارین‌.
صراف‌زاده‌، مریم‌. 1379. انعکاس‌ مقالات‌ محققان‌ ایرانی‌ در دو بانک‌ اطلاعاتی‌ کب‌ (CAB) و اگریس‌ (Agris) از ابتدا تا سال‌ 1997. رهیافت‌ 22(بهار و تابستان‌) : 88-97.
مجتهدزاده‌، مهشید. 1378. بررسی‌ وضعیت‌ مقالات‌ علوم‌ پایه‌ فهرست‌ شده‌ محققان‌ مقیم‌SCI و SSCIدر سال‌ 1996/1375. رهیافت‌ ایران‌ در 18(بهار وتابستان‌) : 120-123.
 
Cline, G.S (1982). College and Research Libraries: It’s First Forty Years. Research Libraries 43 : 208-232.
Joly, P. B. (1997). Profile of Laboratories, Industrial Partenerships and Organization of R & D : the Dynamics of Relations with Industry in a Large Research Organization. Research Policy 25 (4): 901-922.
Krauskop, M; Maria Ir1esvera and R. Albertin. (1995). Assessment of
University’s Scientific Capabilities and Profile: The Case of the Faculty of
Biological Sciences of the Potificia Universided Catolica De Chile.
Scientometrics 34(1): 87-100.
Osareh, F.; Wilson, CS. (2001). Iranian scientific publications: collaboration, growth, and development from 1985 to 1999. Held in: 8th International Conference on Scientometrics & Informetrics, July 16-20. Sydney:
University New South Wales, Australia.
Pereira, Julio C. R. ; C. R. Julio and L. Maria Merceds (1999). The Scenario of Brazilian Health Sciences in the Period of 1981 to 1995. Scientometrics 45 (1): 95-105.
Stephan, F. J. (1996). Advanced Bibliometric. Methods as Quantitive Core of Peer Review Based and Foresight Exercises, ScientometriCS 36 (3) :
397-420