نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

   پژوهش‌ حاضر به‌ منظور ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌ گرایی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ انجام‌ شد. 395 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اهواز یک‌ پرسشنامه مقدماتی‌ 95 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ کمال‌ گرایی‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ آزمودنیها به‌ پرسشنامه‌ مقدماتی‌، مقیاس‌ کمال‌ گرایی‌ اهواز (APS, Ahvaz Perfectionism Scale) با 27 ماده‌ ساخته‌ شد که‌ پایایی‌ آن‌ به‌ وسیله دو روش‌ بازآزمایی‌ و همسانی‌ درونی‌ (ضریب‌ آلفای‌ کرونباخ‌) و اعتبار آن‌ از طریق‌ تعیین‌ ضرایب‌ همبستگی‌ مقیاس‌ APS با مقیاس‌ عزت‌ نفس‌ کوپر اسمیت‌ و مقیاس‌ الگوی‌ رفتاری‌ تیپ‌A ، و خرده‌ مقیاس‌ شکایات‌ جسمانی‌ SCL90-R محاسبه‌ شد. در کل‌، ضرایب‌ پایایی‌ و اعتبار مقیاس‌ APS رضایت‌ بخش‌ و معنی‌ دار بودند. مقایسه میانگینهای‌ نمره‌های‌ آزمودنیهای‌ مؤنث‌ و مذکر نشان‌ دهنده بالاتر بودن‌ میانگین‌ نمره‌های‌ دختران‌ می‌باشد. بر اساس‌ نتایج‌ این‌ تحقیق‌، مقیاس‌ APS واجد شرایط‌ لازم‌ برای‌ کاربرد در پژوهشهای‌ روانشناختی‌ می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Test for the Measurement of Perfectionism

نویسندگان [English]

  • B. Najarian 1
  • V.A. Attari 1
  • Y. Zargar 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 PhD student of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was launched to construct a scale for the measurement of perfecticinism. Using factor analyis, a scale entitled Ahvaz Perfectionism Scale (APS) was constructed, and its test-retest and internal consistency reliability coefficients were found to be statistically significant: Coopersmith Self-Esteem Scale, Type A Questionnaire (TAQ; a scale tapping type A behavioral pattern) and physical complaints subscale of SCL9O-R. The results sho that female subjects score significantly higher than male subjects on APS. According to the present findings, APS appears to be a reliable and valid instrument which could be widely used in the future psychological studies and research projects.
 

رضاپور، محمد (1376). استاد راهنما، محمدکاظم‌ سلیمی‌ زاده‌؛ هنجاریابی‌ آزمون‌ SCL-90-R بر روی‌ دانشجویان‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اسلامی‌ اهواز، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد سنجش‌ و اندازه‌گیری‌، تهران‌: دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌.
مرعشی‌، سیدمحمدرضا (1375). استاد راهنما، حسین‌ شکرکن‌، مقایسه سازگاری‌ اجتماعی‌ و سلامت‌ روانی‌ جانبازان‌ شاغل‌ و غیرشاغل‌ اهواز: پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، اهواز: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌.
موسوی‌، سیدعلی‌ (1377). استاد راهنما، حسین‌ شکرکن‌، رابطه خشنودی‌ شغلی‌ و انگیزه پیشرفت‌ با سلامت‌ روانی‌ و مسؤلیت‌ پذیری‌ در مربیان‌ مرد آموزشگاههای‌ اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، اهواز: دانشگاه‌ شهید چمران‌.
ناظم‌ شیرازی‌، مسعود (1376). استاد راهنما، بهمن‌ نجاریان‌، ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ عزت‌ نفس‌ و...؛ پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، اهواز: دانشگاه‌ شهید چمران‌.
نجاریان‌، بهمن‌؛ مکوندی‌، بهنام‌؛ دباغ‌، بهرام‌ و نیکفر، سارا (1374). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقدماتی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تیپ‌ شخصیتی‌ A. مجله‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌، سال‌ دوم‌، پاییز و زمستان‌ 1374، شماره اول‌ و دوم‌، صفحه 50-24.
 
 
 Adler, A. (1956). The neurotic disposition. In H. L. Ansbacher & R.R. Ansbacher (Eds), Individual Psychology of Alfred Adler (PP. 239-262). New
York: Harper.
Beck, A. T., Epstein, N., Harrison, R. p., & Emery, 0. (1983). Development of the sociotherapy-Autonomy Scale: A measure of personality factors in psychopathology: Unpublished manuscript, University of Pennsylvania.
Burns, D. D. (1980). Feeling Good: The New Mood Therapy. New York: New American library.
Burns, D. D. (1983). The spouse who is a perfectionist. Medical Aspects of Human Sexuality, 17, 219-230.
Burns, D. D. & Beck, A. T. (1987). Cognitive behavior modification of mood disorders. In J. P. Foreyt & D. P. Rathjen (Eds.), cognitive Behavior Therapy (PP. 109-134). New York: Plenum Press.
Derogatis, L. R. (1983). Manual for the SCL-90-R. towson, MD: Clinical Psychometric Research.
Flett, 0. L., Blankstein, K. R., Bator, C., & Pliner, P. (1989). Affect intensity and self-control- of.-. emotional behaviour. Personality and Individual Differences.
Flett, G. L., Hewitt, P. L. Blankstein, K. R. and O’Brien, S. (1991). Perfectionism and learned resource fulness in depression’ and self-esteem. Personality and Individual Dfferences, 12, 61-68.
Flett, 0. L., Hewitt, P. L., & McGregor-Temple, T. (1990). Motivational orientations and dimensions of perfectionism. Manuscript D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psycholo’,, 15,
27-33.
Flett, 0. L., Hewitt, P. L. & Dyck, D. G. (1989). Self-oriented neuroticism and anxiety. Personality and Individual Differences. 10, 731-735.
Frost, R. 0., Steketee, G., Cohn, L. and Griess, K. (1994). Personality traits in subclinical and non-obsessive- compulsive volunteers and their parents. Behavior, Research and Therapy, 32(1), 47-56.
Frost, R. 0., & Gross, R. C. (1993). The hoarding of possession. Behavior, Research and Therapy, 31(4), 367-381.
Frost, R. 0., Steketec, G., Cohn, L. & Griess, K. (1994). Personality traits in subclinical and nonobsessive compulsive volunteers and their parents. Behavior, Research and Therapy, 32(1) 47-56.
Gupta, M. A., Shork, N. J. and Elis, C. N. (1994). Psychological correlates of treatment of photodamaged skin with topical retionic Acid: A prospective controlled study. Journal of American Academy of Dermatology, 30(6)
969-972.
Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic Perfectionism. Psychology, 15, 27-33.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1990 1). Personality, hassles, and depression:
Dimensions of perfectionism in a psychiatric sample. Manuseript submitted for publication.
Hewitt, P. L., & Flett, 0. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, 98-101.
Hewitt, P. L., S Flett, 0. L. (1991). Perfectionism in the seli and social contexts: Conceptualization, assessment and association with psychopathology. Journal of personality and social psychology, 60, 456-470.
Hewitt, P. L., & Genest, M. (1990). The ideal self: Schematic processing of perfectionistic content indysphoric university students: Journal of personality and social psychology, 59, 802-808.
Hollender, M. H. (1965). Perfectionism, comprehensive Psychiatry, 6, 94-103. Homey, K. (1950). Neurosis and Human Growth. New York: Norton.
Jones, R.G. (1968). A factorial measure of Ellis’ irrational belief system, with personality and maladjustment correlates. Dissertation Abstracts International, 29, 4379B-4380B. (University Microfilms No. 69-6443).
Missildine, W. H. (1963). Your Inner Child of the Past. New York: Simon & Schuster.
Pacht, A. R. (1984). Reflections on perfection. Americam Psychologist, 39,
386-390.
Saddler, C. D. and Sacks, L.A. (1994). The multidimensional Perfectionism and academic peocvastination: Relationship with depression in university students, Psychological Report, 73(3), 863-871.
Weisinger, H., & Lobsenz, N. (1981). Nobody’s Perfect. New York: Warner Books.