نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.1999.16096

چکیده

   این‌ پژوهش‌ تحت‌ عنوان‌ "مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر نظام‌ جدید ترم‌ ششم‌ بر اساس‌ اولویتهای‌ پنجگانه‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ برنامه‌ هدایت‌ تحصیلی‌" در دبیرستانهای‌ دولتی‌ روزانه‌ شهرستان‌ اهواز می‌باشد. جامعه‌ آماری‌ این‌ تحقیق‌ 4032 نفر از دانش‌آموزان‌ پسر ترم‌ ششم‌ بودند که‌ 624 نفر از آنان‌ موفق‌ شدند حد نصاب‌ نمره‌ها برای‌ راهیابی‌ به‌ پنج‌ رشته‌ را به‌ دست‌ آورند.
   حجم‌ نمونه‌ برای‌ رشته‌ ریاضی‌ 250 نفر، رشته‌ تجربی‌ 225 نفر و علوم‌ انسانی‌ 18 نفر بود. برای‌ مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ در اولویتهای‌ پنجگانه‌ معدل‌ ترم‌های‌ سوم‌، چهارم‌ و پنجم‌ به‌ عنوان‌ عملکرد تحصیلی‌ کلی‌ و معدل‌ ترم‌ پنجم‌ به‌ عنوان‌ عملکرد تحصیلی‌ دروس‌ اختصاصی‌ در نظر گرفته‌ شد. برای‌ جمع‌آوری‌ داده‌ها از پرونده‌های‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ استفاده‌ شد و برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها از روشهای‌ آماری‌ تحلیل‌ واریانس‌ یک‌ راهه‌ و آزمون‌ t استفاده‌ گردید. بر اساس‌ یافته‌های‌ به‌ دست‌ آمده‌ از این‌ پژوهش‌ بین‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ در اولویتهای‌ پنجگانه‌ هیچ‌گونه‌ تفاوتی‌ وجود نداشت‌، مگر در رشته‌ تجربی‌ که‌ نتایج‌ مربوط‌ به‌ معدل‌ کل‌ نشان‌ داد که‌ بین‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ در اولویتهای‌ پنجگانه‌ تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد، اما روشهای‌ پیگیری‌ شفه‌ و توکی‌ در ارتباط‌ بامقایسه‌های‌ زوجی‌ تفاوت‌ معنی‌ داری‌ را نشان‌ ندادند.

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Academic Performance of the Sixth-Semester Male Stadents of the New System on the Five Priorities of the Guidance Program

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • Y. A. Attari 1
  • M. A. Falahati 2

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This research was carried out to compare the academic performance of the Sixth-semester stadents of the new educatoonal system, who have been guided to enter one of the five priorities designated through the educational guidance program. The sample consisted of’ 624 students, selected randomly, from the educational districts ‘of the city of Ahvaz, Iran, who could enter any one of the five priorities. These students were selected from the three fields of emperical sciences, mathematics-physics, and humanities.
The students’ GPAs of their 3rd, 4th, and 5th semesters were used as their general academic performance index. Their 5th semester GPA was also used as their specific performance index. One way ANOVA and t-test were the major statistical analyses in this research. The findings showed no significant differences in the general or specific performances of the students entering any one of the five priorities, except for the students in the emperical sciences field, with regard to their general performance index. However, follow-up pair comparisons did not detect any significant difference.
 

آناستازی‌، الف‌ (   ). روان‌ آزمایی‌، ترجمه‌ محمدتقی‌ براهنی‌ (1364). انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
بالی‌، ولی‌ (1375). بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در هدایت‌ تحصیلی‌- شغلی‌ دانش‌آموزان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ برای‌ انتخاب‌ رشته‌ تحصیلی‌ و شغلی‌ دانش‌آموزان‌ نظام‌ جدید متوسطه‌ برای‌ انتخاب‌ رشته‌ تحصیلی‌ و شغلی‌ آینده‌ خویش‌ در شهرستان‌ نوشهر، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشکده‌ روان‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ تهران‌.
شفیع‌آبادی‌، عبدالله‌ (1371). راهنمایی‌ تحصیلی‌ و شغلی‌، تهران‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ پیام‌نور.
عصاره‌، پروین‌ و امیدیان‌، مرتضی‌ (1375). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ علاقه‌ به‌ انتخاب‌ رشته تحصیلی‌ و عملکرد در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ نظام‌ جدید متوسطه‌ شهرستان‌ دزفول‌ و اهواز، اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ خوزستان‌.
قاضی‌، قاسم‌ (1372). آشنایی‌ با برنامه‌ریزی‌ تحصیلی‌ و شغلی‌، تهران‌، فنون‌ درسی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌.
کلیات‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ 01375). امور اجرایی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌.
نوابی‌نژاد، شکوه‌ (1375). راهنمایی‌ و مشاوره‌، انتشارات‌ معاصر.
نویدی‌، احد (1376). "بررسی‌ سهم‌ هریک‌ از ملاکهای‌ هدایت‌ تحصیلی‌ در پیش‌بینی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌. پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ تهران‌.
 
Gibson, R.E & Mi-I. Mitchell. (1990). Introduction to counseling and guidance. Fifth edition. New York: MC Millan Publishing Company