نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2001.16093

چکیده

   برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اهواز، به‌ 400 نفر از دانش‌آموزان‌ پایه‌های‌ اول‌ تا چهارم‌ سه‌ رشته‌ ریاضی‌، تجربی‌ و انسانی‌ که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ انتخاب‌ شده‌ بودند، دو مقیاس‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ و شاخص‌ افت‌ تحصیلی‌ داده‌ شد. این‌ دو پرسشنامه‌ توسط‌ پژوهشگران‌ ساخته‌ شده‌اند. در این‌ پژوهش‌ چهار فرضیه‌ مورد آزمون‌ قرار گفتند که‌ عبارتند از 1. عوامل‌ مختلف‌ حاصل‌ از تحلیل‌ عوامل‌ با تعداد مردودیهای‌ دوران‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ همبستگی‌ ساده‌ دارند. 2. عوامل‌ مختلف‌ حاصل‌ از تحلیل‌ عوامل‌ با تعداد تجدیدیهای‌ دوران‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ همبستگی‌ ساده‌ دارند. 3. عوامل‌ مختلف‌ حاصل‌ از تحلیل‌ عوامل‌ با تعداد مردودیهای‌ دوران‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ همبستگی‌ چندگانه‌ دارند. 4. عوامل‌ مختلف‌ حاصل‌ از تحلیل‌ عوامل‌ با تعداد تجدیدیهای‌ دوران‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ همبستگی‌ چندگانه‌ دارند. تحلیل‌ عوامل‌ روی‌ داده‌های‌ حاصل‌ از مقیاس‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ 10 عامل‌ را به‌ عنوان‌ عوامل‌ مهم‌ افت‌ تحصیلی‌ در دبیرستانهای‌ اهواز مشخص‌ ساخت‌ که‌ عبارتند از: 1. مسائل‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، 2. مشکلات‌ خانوادگی‌ و سلامتی‌، 3. مشکلات‌ محیطی‌- 4. مسائل‌ اجتماعی‌- رفتاری‌، 5. مسائل‌ مربوط‌ به‌ رشد، 6. مسائل‌ مربوط‌ به‌ امتحان‌، 7. مسائل‌ مربوط‌ به‌ کتب‌ درسی‌، 8. مسائل‌ آموزشی‌، 9. مسائل‌ عمومی‌، 10. اختلافات‌ خانوادگی‌، از اینها، عوامل‌ برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، مسائل‌ مربوط‌ به‌ امتحان‌، مسائل‌ مربوط‌ به‌ کتب‌ درسی‌ و مسائل‌ آموزشی‌ با شاخص‌ "میزان‌ مردودی‌" همبستگی‌ پایین‌ ولی‌ معنی‌دار دارند. همچنین‌ عوامل‌ مشکلات‌ خانوادگی‌ و سلامتی‌، مشکلات‌ محیطی‌ - آموزشگاهی‌، مسائل‌ آموزشی‌، مسائل‌ عمومی‌ و اختلافات‌ خانوادگی‌ با میزان‌ تجدیدی‌ آزمودنیها، همبستگی‌ مثبت‌ معنی‌دار دارند. تحلیل‌ رگرسیون‌ چندگانه‌ مرحله‌ای‌ آشکار ساخت‌ که‌ تنها عامل‌ 6، یعنی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ امتحان‌، با میزان‌ مردودی‌ دانش‌آموزان‌ همبستگی‌ مستقل‌ دارد، در حالی‌ که‌ عوامل‌ 2، 9، 8 و 3، یعنی‌ عوامل‌ مشکلات‌ خانوادگی‌ و وضعیت‌ سلامتی‌، مسائل‌ عمومی‌، مسائل‌ آموزشی‌، و مشکلات‌ محیطی‌ آموزشگاهی‌ با میزان‌ تجدیدی‌ دانش‌آموزان‌ همبستگی‌ چندگانه‌ دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors of Academic Dropout of Boy High Schools in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • J. Haghighi 1
  • M. A. Pooladi 2

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was carried out to identify the major factors of acadmic uropout of high school male students in the city of Ahvaz, Iran. The sample consisted of 400 male students who were selected randomly from grades I to 4 of the three majors of mathematics, sciences, and humanities. The factors of academic dropout were identified by the statistical method of factor analysis. The hypotheses tested in this study claimed that the dropout factors have simple and multiple correlations with the number of permanent and temporary academic failures of the subjects. Two measures were used to collect the required data: a questionnaire containing 97 items concerning the academic dropout, and a measure to determine the number of students’ temporary and permanent academic failures at different grade levels. The factor analysis provided the following 10 factors: 1. curriculum problems, 2. family- health problems, 3. environmental- school problems, 4. social- behavioral problems, 5. growth problems, 6. examination problems, 7. textbook problems, 8. educational problems, 9. general problems, and 10. family conflicts. The results revealed that the four factors of carriculum, examination, textbooks, and educational problems had significant simple correlations with the number of students’ permanent failures. On the other hand, the stepwise multiple regression showed that only factor 6, i.e., examination problems, had an orthogonal relationship with the number of students’ permanent failures. The five factors of family- health, environmental school, educational, general problems, and family conflicts had significant simple correlations with the number of students’ temporory failures, while, the four factors of family- health, general, educational, and environmental- school problems had a multiple correlation with the number of students’ tempovary failures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic dropout
امین‌فر، مرتضی‌ (1365). "افت‌ تحصیلی‌ یا اتلاف‌ در آموزش‌ و پرورش‌" فصلنامه تعلیم‌ و تربیت‌، شماره‌ مسلسل‌ 7 و 8.
امین‌فر، مرتضی‌ (1367). "علل‌ و عوامل‌ افت‌ تحصیلی‌ و چگونگی‌ کاهش‌ آن‌"، فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، شماره‌های‌ 13 و 14.
خیر، محمود (1371). "مقایسه‌ بررسی‌ علل‌ شکست‌ تحصیلی‌ از دیدگاه‌ معلمین‌ و دانش‌آموزان‌ مدارس‌ ابتدایی‌". نشریه‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ تهران‌. سال‌ یازدهم‌، شمراه‌ 1 و 2.
صفوی‌، امان‌ ا... (1365). "افت‌ تحصیلی‌ در ایالات‌ متحده‌ امریکا و علل‌ آن‌". فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، سال‌ دوم‌، شماره‌ مسلسل‌ 7 و 8.
 
Gadwa, K. & Grigs, S.A. (1985). The school Dropout: Implications for counselors. The School Counselor, September 1985, 9-17.
Grand, P. & Simmons, J. (1967). Personal values and academic performance among engineering students. Personnel and Guidance Journal, 56, 585-588.
Merrill, K. (1964). The relationship of certain Anon-intellectual factors to lack of persistence of higher ability students at the University of California, Berkeley. Unpublished Doctoral Dissertation, University of California, Berkeley.
Pittman, R.B. (1986). “Importance of personal and social factors as potential means for reducing high school dropout rate”. The High! School Journal; 70,
7-43
Schwabach, D. (1985). “Here’s why your board must throw a lifeline to foundering Kids”. American School Board Journal; 172, 28, 33.
Sewell, W., & shah, V. (1967). “Socioeconomic status, Intelligence, and the attainment of higher education”. Sociology of Educaton, 40, 1-23.
Trent, J., & Ruyle, g. (1965) “Variations, flow, and patterns of college attendance. College and University, 41, 61-76.