نویسنده

عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2001.16091

چکیده

   با توجه‌ به‌ اهمیت‌ نقشی‌ که‌ آموزگاران‌ در تدریس‌ و رفع‌ دشواری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ دارند ضرورت‌ پیدا کرد مطالعه‌ای‌ در زمینه‌ بررسی‌ نظرات‌ آنها درباره‌ مشکلاتی‌ که‌ فکر می‌کنند در آموزش‌ و یادگیری‌ این‌ درس‌ وجود دارد انجام‌ پذیرد. هدف‌ اصلی‌ تحقیق‌ حاضر در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ بود که‌ آگاهیهای‌ آموزگاران‌ تا چه‌ اندازه‌ برپایه‌ شناخت‌ مبانی‌ نظری‌ در مورد مشکلات‌ آموزشی‌ و یادگیری‌ دانش‌آموزان‌ استوار است‌. کلیه‌ آموزگاران‌ مرد و زن‌ کلاسهای‌ پنجم‌ مدارس‌ ابتدایی‌ نواحی‌ چهارگانه‌ اهواز (731=N) جامعه‌ آماری‌ و افراد تحت‌ تحقیق‌ حاضر را تشکیل‌ داد. از این‌ تعداد 389 آموزگار مرد و 342 آموزگار زن‌ بودند. برای‌ آزمون‌ فرضیه‌های‌ تحقیق‌، پرسشنامه‌ای‌ ساخته‌ و اعتباریابی‌ گردید. پنج‌ عامل‌ پرسشنامه‌ مقدماتی‌ در تحلیل‌ عوامل‌ به‌ چهار عامل‌ در پرسشنامه‌ نهایی‌ کاهش‌ یافت‌. از این‌ پرسشنامه‌ برای‌ آزمون‌ فرضیه‌های‌ تحقیق‌ استفاده‌ گردید. تحلیل‌ عوامل‌ نشان‌ داد که‌ نظرات‌ آموزگاران‌ در مورد مشکلات‌ آموزشی‌ و یادگیری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ برمبنای‌ نظری‌ تحقیق‌ و عوامل‌ مستخرج‌ از نتایج‌ مطالعات‌ استوار است‌. بین‌ نظرات‌ آموزگاران‌ مرد و زن‌ در رعایت‌ ساختار مفهومی‌ دانش‌آموزان‌ در آموزش‌ ریاضیات‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ وجود دارد. آموزگاران‌ زن‌ نظر مساعدتری‌ نسبت‌ به‌ این‌ عامل‌ اظهار داشتند تا آموزگاران‌ مرد. ولی‌، بین‌ نظرات‌ آموزگاران‌ مرد و زن‌ در مورد برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ آموزش‌ حل‌ مسأله‌ با مهارتهای‌ ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ مشاهده‌ نگردید. بررسی‌ نظرات‌ آموزگاران‌ نشان‌ داد که‌ باید در ارائه‌ تکالیف‌ درسی‌ به‌ منظور سهولت‌ بخشیدن‌ به‌ پی‌ریزی‌ ساختار دانش‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ تجدیدنظر به‌ عمل‌ آید. آموزگاران‌ اعتقاد داشتند که‌ تعداد صفحات‌ کتاب‌ ریاضی‌ زیاد نیست‌ ولی‌ مطالب‌ و نکته‌هایی‌ که‌ باید به‌ دانش‌آموزان‌ آموخت‌ زیاد است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teachers’ Attitudes Toward the Fifth Grade Elementary Students in Learning Basic Skills and Solving Mathematic Problems

نویسنده [English]

  • H. Sepasi

Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to find out how fifth grade elementary school teachers’ knowledge and understanding correspond with theoretical principles. In addition, the difficulties they think exist in teaching math to their students as well as the students weaknesses in learning basic skills to solve math problems were also investigated. 731 fifth grade elementary schools teachers, were selected as subjects in this study, 389 men and 372 women. To survey their attitudes, a preliminary questionnaire conainting five factors was constructed and its validity was ascertained. As a result of a factor analysis, the five factors were reduced to four. This was the final instrument to be used to test the hyphotheses of this study. The results showed that teachers’ attitudes toward the factors were in accordance with theoretical bases found in the literature. Moreover, a significant difference was found between men and women regarding the difficulties they face in teaching math to their students. Women showed better attitudes toward this factor than men. But, there was no significant difference -bctween men and women regarding the use of teaching strategies and students math skills. Both groups believed that in order to be able to teach math effectively, the student must first show mastery of basic skills. The results also indicated that in order to improve the students weaknesses to learn math, the current teaching strategies must be reexamined. Teachers believed that the textbook in terms of its volume is reasonable, but the variety of subjects they must teach are too numerous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers’ attitudes
  • basic skills
  • mathematics problems
اتکینسون‌، ال‌. ریتا و همکاران‌ (1983). زمینه‌ روانشناسی‌. ترجمه‌ محمدتقی‌ براهنی‌ (1379). جلد اول‌ تهران‌: انتشارات‌ رشد.
بلوم‌، س‌. بنجامین‌ (1982). ویژگیهای‌ آدمی‌ و یادگیری‌ آموزشگاهی‌. ترجمه‌ علی‌اکبر سیف‌ (1363). تهران‌: مرکز نشردانشگاهی‌.
کیامنش‌، علیرضا (1373). ارزشیابی‌ دروس‌ ریاضی‌ و هندسه‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌، فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ شماره‌های‌ 3 و 4.
کیامنش‌، علیرضا (1375). بررسی‌ عملکرد درسی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ و سوم‌ راهنمائی‌ در درس‌ ریاضی‌. نخستین‌ کنفرانس‌ آموزش‌ ریاضی‌ ایران‌،اصفهان‌.
 
انگلیسی‌
Baker, L. Eva (1990). Developing Comprehensive Assessments of Higher Order Thinkng, New Jerssey, Prentice Hall. Englewood Cliffs.
Biggs, B. John, Collis,M.L. & F. Kevin (1982). Evaluating the Quality of Learning. The Solo Taxonomy (Structure of the Observed Learming Outcome). New York: Academic Press Co.
Blumberg, F., Epstin, R & MacDonald, W. (1985). Mathematics Assessment of Educational Progress. Higher Order Skills Planning Conference. New
Jerssey: Prentince-Hall.
Carol!, J.B. (1963). Use of the modern Language apptitude testing in secondery school. Yearbook of National Councill, Measurement in Education, 16, 155-159.
Cattell, R.B., (1966). The scree test for the number of factors, Multivariates Beheavaral Research, Vol. 1 236-245.
Charles, R. and Lester, F. (1987). An Assessment Model for Problem Solving. Illinois State Board of Education.
Ebel, L. Robert, and Frisbie, A. David (1991). Essentials of Educational Measurement. New Jerssey. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Kulm, G. (1990). Assessing Higher Order Thinking in Mathematics, Washington, DC. American Association for the Advancement of Science.
Romberg, A.T., Zarninna, E.A. & Collis, M.L. (1987). Mathematics Assessment and Evaluation. Albany: State University of New York Press.
Romberg, A.T. (1990). A New World View of Assessemtent in Mathematics. Washington DC. American Association for the Advancement of science.
Wilson, M. (1995). Investigation of Structured Problem Solving Items. New York:
Academic Press.