نویسندگان

عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2001.16090

چکیده

   با توجه‌ به‌ تأثیر نگرش‌ در رفتار و عملکرد مدیران‌، پژوهش‌ حاضر به‌ بررسی‌ رابطه نگرش‌ مدیران‌ صنایع‌ استان‌ اصفهان‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ مهم‌ در فاصله‌ سالهای‌ 79-1377 اختصاص‌ یافته‌ است‌. مرور پژوهشها بیانگر اهمیت‌ هر دو مبحث‌ مدیریت‌ و نگرش‌ بود، ولی‌ مرور مزبور فقدان‌ تحقیقات‌ مشابه‌، چه‌ در ایران‌ و چه‌ در سایر کشورها، را نیز نشان‌ داد. بر همین‌ اساس‌، پرسشنامه محقق‌ ساخته‌ای‌ برای‌ سنجش‌ نگرش‌ مدیران‌ نسبت‌ به‌ علوم‌ رفتاری‌ به‌ همراه‌ دو پرسشنامه دیگر تنظیم‌ گردید. پایایی‌ و روایی‌ پرسشنامه‌ در مرحله مقدماتی‌ تحقیق‌ مورد سنجش‌ و تأیید قرار گرفت‌ و سپس‌ پرسشنامه‌ها اجرا گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Industrial Managers’ Attitudes Toward Behavioral Sciences and Their Majors, Length of Employment, and Extent of Familiarity with the Above Sciences

نویسندگان [English]

  • N. Noun
  • H. Moulavi
  • H. Shokrkon

Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]


Considering the effect of attitudes on behavior, the present research was conducted to examine the relationship between Esfahan industrial managers’ attitudes toward behavioral sciences and their college majors, length of employment, and extent of their familiarity with the behavioral sciences during the years of 1998-2000. A literature review indicated a paucity of research in this area. Three questionnaires with satisfactory reliability and validity were made and used in this study.
The research population consisted of the managers of all industrial organizations having at least 100 personnel. 124 managers were selected randomly as the sample who completed and returned the questionnaires. The results indicated that managers majoring in management had a more positive attitude toward behavioral sciences than the managers majoring in engineering or the managers without a college degree. Managers with different lengths of employment were not different in their attitudes toward the behavioral sciences. However, managers having more familiarity with the behavioral sciences had a more positive attitudes toward these sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial managers
  • attitudes
  • behavioral sciences
  • length of employment
ارونسون‌، 1 (1972). روانشناسی‌ اجتماعی‌. ترجمه حسین‌ شکرکن‌ (1356، نشریه‌ شماره‌ 101/3 دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ جندی‌ شاپور، (اهواز) دانشگاه‌ جندی‌شاپور (شهید چمران‌ اهواز).
الوانی‌، سیدم‌ (1372). مدیریت‌ عمومی‌ (چاپ‌ ششم‌). تهران‌: نشر نی‌.
امیرکبیری‌، غ‌ (1377). سازمان‌ و مدیریت‌. تهران‌: نشر ملک‌.
دراکر، پیتر اف‌ (1977). مدیریت‌ آینده‌: دهه 1990 و پس‌ از آن‌... (چاپ‌ دوم‌). ترجمه عبدالرضا رضائی‌نژاد (1375)، تهران‌: مؤسسه خدمات‌ فرهنگی‌ رسا.
شکرکن‌، ح‌ (1361). "مبانی‌ اساسی‌ نگرشها"، درسنامه‌، گروه‌ روانشناسی‌، دانشکده علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، صفحات‌ 33-1.
کریمی‌، ی‌ (1373). روانشناسی‌ اجتماعی‌ آموزش‌ و پرورش‌. تهران‌: ویرایش‌.
 
انگلیسی‌
Aronson, E. (1999). The Social Animal (8th edn.). New York: Worth Publishers, Inc.
Baron, R.A. & Byrne, D. (1997). Social Psychology (8th). Boston: Allyn & Bacom.
Shaw, M. E. & Wright, J. m. (1967). Scales for the Measurement of Attitudes. New York: McGraw- Hill, Inc.
Tamkin, P. & Barber, L. (1998). Learning to Manage, Brighton: Sussex Univer sity, Institute for Employment Studies. (available at Eric Database
1992-2000/06; AN: ED 419954).
Taylor, S. E.; Peplau, L. A. & Sears, D. 0. (1997). Social Psychology (9 th edn). New Jersey: Prentice Hall.
Triandis, H.C. (1971). Attitude and Attitude Change. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Warren, N. & Jahoda, M. (eds). (1973). Attiudes (2 nd edn). London: Penguin Modern Psychology Readings.