نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2001.16089

چکیده

   هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز می‌باشد. نمونه تحقیق‌ 160 پسر و 160 دختر دانشجو بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. آزمودنیها پرسشنامه خودگزارشی‌ ابراز وجود (ASRI) پرسشنامه عزت‌ نفس‌ آیزنک‌، مقیاس‌ اضطراب‌ اجتماعی‌ (SAS) و مقیاس‌ کمال‌گرایی‌ اهواز (APS) را تکمیل‌ نمودند. نتایج‌ تحقیق‌ (در کل‌ آزمودنیها، آزمودنیهای‌ پسر و آزمودنیهای‌ دختر) نشان‌ داد که‌ عزت‌ نفس‌ با ابراز وجود رابطه مثبت‌ دارد. اضطراب‌ اجتماعی‌ با ابراز وجود رابطه منفی‌ دارد. در کل‌ آزمودنیها و آزمودنیهای‌ پسر کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود رابطه منفی‌ دارد. ولی‌ در آزمودنیهای‌ دختر، بین‌ کمال‌گرایی‌ و ابراز وجود رابطه معنی‌داری‌ مشاهده‌ نشد. نتایج‌ تحلیل‌ رگرسیون‌، در کل‌ آزمودنیها، آزمودنیهای‌ پسر و آزمودنیهای‌ دختر، نشان‌ داد که‌ همبستگی‌ چندگانه عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود، از همبستگی‌ ساده هر یک‌ از متغیرهای‌ ذکر شده‌ بیشتر است‌.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Esteem, Social Anxiety, Perfectionism and Assertiveness of Shahid Chamran University Undergraduate Students

نویسندگان [English]

  • M. Hormozi nezhad 1
  • M. Shehni Yeylagh 2
  • B. Najarian 2

1 Master of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This paper investigates the relationship between self-esteem, social anxiety, perfectionism and assertiveness in students of Shahied Chamran University in Ahvaz, Iran. In this study 320 students (160 females and 160 males) were randomly selected. Subjects completed the Assertiveness Self-Report Inventory (ASRI), Eysenck Self-Esteem Test, Social Anxiety Scale (SAS), and Ahvaz Perfectionism Scale (APS).
The results showed that (for all the male and female students) the correlation between self-esteem and assertiveness was positive; while the correlation of social anxiety with assertiveness was negative and (for all the male and female students) perfectionism and assertiveness had a negative correlation. In female subjects, a significant correlation coefficient was not observed between perfectionism and assertiveness. The results of regression analysis indicated that the addition of social anxiety to self-esteem significantly increases the relationship with assertiveness (for all students). In male subjects, social anxiety was a good predictor of assertiveness, but in females self-esteem was the best predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • social anxiety
  • perfectionism
  • assertiveness
آمالی‌، شهره‌ (1373). مقایسه جرأت‌ آموزی‌ و جرأت‌ آموزی‌ توأم‌ با بازسازی‌ شناختی‌ در کاهش‌ اضطراب‌ اجتماعی‌. فصلنامه اندیشه‌ و رفتار، سال‌ اول‌، شماره 4، 29-18.
ابراهیمی‌ قوام‌، صغری‌ (1373). رابطه بین‌ رشد اجتماعی‌ با میزان‌ دریافت‌ انواع‌ حمایت‌ اجتماعی‌ (با تأکید بر سطح‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌) تحقیق‌ آموزش‌ و پرورش‌، تهران‌.
داودی‌، ایران‌ (1374). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ ویژگیهای‌ شخصیت‌ اسکیزوتایپی‌. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ بالینی‌، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد.
ریس‌، شان‌ و گراهام‌، رودریک‌ س‌ (1991). آموزش‌ ابراز وجود: چگونه‌ همان‌ کسی‌ باشید که‌ واقعاً هستید. ترجمه منیجه‌ شهنی‌ ییلاق‌ و علی‌ رضا رضایی‌ (زیر چاپ‌).
سبزواری‌، مهتاب‌ (1376). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ عزت‌ نفس‌ و بررسی‌ رابطه آن‌ با پرخاشگری‌، رفتارهای‌ ضداجتماعی‌، عملکرد تحصیلی‌ و وضعیت‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ دانش‌آموزان‌ دختر دبیرستانی‌ شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ اهواز.
شیرازی‌، ناظم‌ (1376). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ عزت‌ نفس‌ و بررسی‌ رابطه آن‌ با پرخاشگری‌، رفتارهای‌ ضداجتماعی‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ دوره متوسطه شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
منصوری‌، فریبا (1377). بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، احساس‌ تنهایی‌ اضطراب‌ اجتماعی‌ با ابراز وجود دانش‌آموزان‌ دختر دبیرستانهای‌ نظام‌ جدید شهرستان‌ اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ عمومی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
نجاریان‌، بهمن‌؛ عطاری‌، یوسفعلی‌ و زرگر، یدا... (1378). مجله‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، شماره‌ 3و 4.
نجاریان‌، بهمن‌؛ عطاری‌، یوسفعلی‌؛ و زرگر، یدا... (گزارش‌ در دست‌ تهیه‌). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ کمال‌گرایی‌ اهواز.
نجاریان‌، بهمن‌؛ مکوندی‌، بهنام‌؛ دباغ‌، بهرام‌ و نیکفر، سارا (1374). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقدماتی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تیپ‌ شخصیتی‌ الف‌. مجله علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، سال‌ دوم‌، شماره 1 و 2، 50-24.
 
Alberti, R., & Emmons, M. (1974). Your perfect right: an assertive behavior, San Luis Obispo, CA: Impact Press.
Alden, L., & Safran, J. (1978). Irrational beliefs and nonassertive Behavior Cognitive Therapy and Research. Vol. 2, 357-364.
Arrindell, W. A., Sanderman, R., Hageman, W.J., and Pickersgill, M.J. (1991) Correlates of assertiveness in normal and clinical samples: A multidimensional approach. Behaviour Research and Therapy. Vol. 12(4),
153-282.
Bernstien, M.R., Bliack, AS., & Hersen, M. (1977). Social skills training for unassertive children: a multiple baseline analysis Journal of Applied Behavior Analysis, 10, 183-195.
Brown, G.T., & Carmichael, K (1992). Assertiveness training for clients with a psychiatric illness: a pilot study. British Journal of Occupational Therapy,
55 (4), 137-140.
Deluty, R. H. (1981). Assertiveness in children: some research considerations. Journal of clinical child psychology, 10, 149-156.
Green, D., & Yeo, p. (1981). Attitude change and social skills Training:
Potential techniques. Behavioral Psychotherapy. 10, 79-86.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston, MA: Hoghton Mifflin. Salte.
Schwartz, R., & Gunman, J. (1976). Toward a task analysis of assertive behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology.
44, 910-920.
Temple, S., & Robson, P. (1991). The effect of assertiveness training on self-esteem. British Journal of Occupational Therapy, 54(9), 329-332.
Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciprocal inhinbition. Stanford University Press, Stanford, California.