نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مدیر کل نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد

10.22055/edus.2001.16088

چکیده

   در مقاله‌ حاضر کاربرد مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ برای‌ پیش‌بینی‌ عملکرد شغلی‌ گزارش‌ شده‌ است‌. آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ به‌ همت‌ شکرکن‌ و عریضی‌ (1380) پایایی‌ سنجی‌، اعتباریابی‌ و هنجاریابی‌ شده‌اند. مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ شامل‌ مهارتهای‌ روانی‌ حرکتی‌ (سه‌ آزمون‌)، تواناییهای‌ دیداری‌ فضایی‌ (سه‌ آزمون‌)، تواناییهای‌ خاص‌ (پنج‌ آزمون‌) و تواناییهای‌ شناختی‌ عمومی‌ (هفت‌ آزمون‌) است‌. عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ توسط‌ سرپرست‌ بلافصل‌، همکاران‌، خود کارکنان‌ و سازمان‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ است‌. پژوهش‌ حاضر از نوع‌ همبستگی‌ بوده‌ و انواع‌ ارزشیابی‌ عملکرد به‌ عنوان‌ متغیر ملاک‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ بر روی‌ 159 نفر از کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ اجرا گردید. پس‌ از آن‌ داده‌های‌ مربوط‌ به‌ عملکرد به‌ عنوان‌ متغیر ملاک‌ جمع‌ آوری‌ شد. ضرایب‌ همبستگی‌ ساده‌ و نتایج‌ رگرسیون‌ چند گانه‌ با روش‌ مرحله‌ای‌ نشان‌ می‌دهند که‌ مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با انواع‌ ارزشیابی‌ عملکرد رابطه‌ داشته‌ و آن‌ را پیش‌ بینی‌ می‌کنند،به‌ ویژه‌ اگر این‌ ارزشیابی‌ توسط‌ همکاران‌،خود افراد و یا سازمان‌ انجام‌ شده‌ باشد. بر پایه‌ این‌ پژوهش‌ پیشنهاد می‌شود در ارزشیابی‌ کارکنان‌ از درجه‌بندی‌ توئسط‌ همکاران‌ و خود افراد علاوه‌ بر ارزشیابی‌ سرپرست‌ استفاده‌ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Flanagan Industrial Test and the Job Performance of the Technical Personnel of Mobarekeh Steel Firm

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • H.R. Oreizi 2
  • M.A. Naeli 1
  • M. MehrabizadelEi Honarmand 1
  • I. Soltani 3

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 General Manager of Human Resources of Mobarakeh Steel Company of Isfahan and a member of the faculty of the Faculty of Industrial Engineering of Najafabad Azad University

چکیده [English]


The present paper reports the application of Flanagan Industrial Tests to predict the job performance of the technical personnel of Mobarekeh Steel Firm. Flanagan Industrial Tests have been prepared to be used in Iran, with satisfactory reliabitliy and validity by Shokrkon and Oreizi (1998). These tests have been designed to measure various aptitudes and abilities. The job performance of the technical personnel of Mobarekeh Steel Firm was assessed by their immediate supervisors, their co-workers, themselves and the organization. First, the tests were completed and returned by 159 technical employees. Then, data were collected about the employees’ performance. The obtained simple and multiple correlation coefficients indicate that the Flanagan Industrial Tests predict and are related to the different assessments of job performance. These relationships are higher when job performance is, assessed by employees themselve, their co-worker and the organization. It is suggested that self and co-worker assessments of job performance are employed in addition to the supervisor assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job performance
  • perfomance assessment
  • co-worker assessment
  • self assessment
  • Flanagan Industrial Tests
ارشدی‌، نسرین‌ (1369). رابطه‌ فشار روانی‌ ناشی‌ از تعارض‌ و ابهام‌ نقش‌ با عملکرد و خشنودی‌ شغلی‌ مدیران‌ و کارمندان‌ با توجه‌ به‌ اثرتعدیل‌ کننده‌ استقلال‌ کاری‌ و پیوستگی‌ گروهی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ شهید چمران‌ به‌ راهنمایی‌ دکتر حسین‌ شکرکن‌.
سیاحی‌، عبدالحسین‌ (1375). بررسی‌ رابطه‌ خشنودی‌ شغلی‌، تعهد سازمانی‌ و دلبستگی‌ شغلی‌ با میل‌ ماندن‌ در شغل‌، عملکرد شغلی‌ و سطح‌ تحصیلات‌ در بین‌ کارکنان‌ شرکت‌ فولاد خوزستان‌. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ آزاداسلامی‌-واحد اهواز، به‌ راهنمایی‌ دکتر حسین‌ شکرکن‌.
شکرکن‌، حسین‌؛ عریضی‌، حمیدرضا (1380). راهنمای‌ مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ شامل‌ آزمونها، دستورالعمل‌، پایایی‌، اعتبار و هنجارهای‌ محلی‌ و داده‌های‌ اصلی‌ فلانگان‌، چاپ‌ نشده‌.
عریضی‌، حمیدرضا (1380). آماده‌سازی‌ مجموعه‌ آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ و بررسی‌ رابطه‌ آن‌ با عملکرد شغلی‌، غیبت‌ شغلی‌ و تمایل‌ به‌ ترک‌ خدمت‌ در کارکنان‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌ اصفهان‌ و اهواز، پایان‌ نامه‌ دکتری‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ به‌ راهنمائی‌ دکتر حسین‌ شکرکن‌. این‌ پایان‌ نامه‌ در هفتمین‌ دوره‌ انتخاب‌ پایان‌نامه‌های‌ دانشجوئی‌ (1381) در طی‌ چهارسال‌ 1377- 1380 پایان‌ نامه‌ برگزیده‌ شناخته‌ شد.
 
لاتین‌
Abcielbasft & Abdelaziz (1993). The relation between extroversion / introversion & Fl among a sample of female students in oman. Derasal Nafseyah, 3(2) 153-176.
Ackerman, PL. (1990). A correlational analysis of skill specificity: learning; alilities, and individual differences. J. EXP. Psycho!: learn. Mem. Cogn, 16:
883-901.
Ackerman P1, Kanfer R. (1993). Integrating Laboratory and field study for improving selection: development of a battery for predicting air traffic controller success. Journal of applied psychology, 78(3): 413-32.
Ackerman PL. (1992). Predicting individual differences in complex skill acquisition: dynamics of ability determinants. Journal of applied psychology,
77(5): 598-614.
Aibright, L. E. (1973). Sources of bias in the prediction of job performance. Implications for employers in industry. In L. A. Crooks (ED.), An investigation of sources of bias in the prediction of job performance (95-100). Princeton, NJ: Educational Testing service.
Alley W. E. & Teachout M. S. (1992). Differential assignment potential in the Asvab. Presented at Annu. Meet. Am. psychol. Assoc. both, Washington, DC Americans with Disabilities Act. 1990. P.L. 101-336, 104’ statue 327, 26 july.
Anderton, S, et al. Statistical Methoas for Comparative Studies, New York. wiley
(1980)
Austin, J T. & Villanova, P. (1992). The criterion problem: 1917-1992. Journal of applied psychology, 77. 836-874.
Bailey, R. W. (1989). Human Performance Engineering, AT & T Bell Laboratories Murray Hill, New Jersey.
Banks, C. 0. & Murphy, K. R. (1985). Toward narrowing the research practice gap in performance apprasial. Personnel Psychology: 38. 355-345.
Barrick, M. R. & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: A Meta-Analysis, Personnel Psyshology: 44 1-26.
Bergman, Glomb et al (1999). Models of sexual harassment. Journal of Applied Psychology, 84.
Bernardin, H. G. & Beatty, R. W. (1984). Performance Appraisal Assessing Human Behavior at Work, Boston: kent Cascio (1987) applied psychology in personnel management prentice- Hall. INC.
Cascio, W. F., & Valenzi, E. R. (1978). Relations among criteria of police performance. Journal of Applied psychology, 63. 22-28.
Clegg C. W. (1983). Psychology of employee lateness. Absence ana turnover, A methodological critique. Journal of Applied Psycholosy, 68 Nol.
Crowne. D. P. & Marlowe, D. (1964). The Approval Motive Studies in Evaluative Dependence, New York: Wiley.
Deadrick, D. L., Madigan R. M., (1990). Dynamic criteria revisited: a longitudinal study of performance stability and predictive validity. Personnel Psychology, 44(4): 717-44.
Denisi, A. S. & Shaw, G.B. (1977). Investigation of the uses of self reports of abilities, Juronal of Applied Psychology. 62. 641-644.
Druskat, V. U. & Wolff, GB (1999). Effects and timing of developmental peer appraisals in self-managing work groups, Journal of Applied Psychology,
84. 58-74.
Farh, G. D., Obb J. Dobbins, J.H. & Cheng, B. (1991). Cultural relativity: A comparison of self ratings made by Chinese and US workers. Personnel Psychology, 44. 129-147.
Farr, G. L. (1993). Informal performance feedback: Seeking and giving, in h. Schurler. J. F. Farr and M. Smith (Eds) personnel selection and assessment: indvidual and organizational perspectives (163-180) Holisdale.
NJ: Lawrenc Eribaum
Feitham, R. (1988). Validity of a police assessment center: Al. 19-year follow up. Journal of Occupational Psychology, 61. 129-144.
Festing, L. (1954). A theory of social comparison processes, Human relations. 7, 117-140.
Fitts, P., & posner, M. I. (1967). Human Peiformance. Belmont, Cal.:
Wadsworth.
Fleishman, E. (1962). The description and prediction of perceptual-motor skill learning. In R. Glaser (ed.), Training research and education. Pittsburgh, Pa. university of Pittsburgh Press.
Ford, J.K., Schechtman, S.L. & Kraiger, K. (1985, August). The relationship among criteria as a function of subgroup membership: An integrative review, paper presented at the 93 rd Annual convention of the American psychological Association, Los Angeles.
Gougler B. B., Rosenthal, D.B., Thornton G.C III & Benston, C. (1987). Meta
- analysis of assessment center validity (monograph). Journal of Applied Psychology, 72. 493-511.
Hellriegel, D. & White, G. E. (1973). Turnover of professionals in public accounting A. comparative analysis. Personnel Psychology, 26. 239-249.
Heneman, HG III (1975) and research roundup personnel Administrator P.61.
Hogan, A. & Shelton, D. (1998). A socioanaly(ic perspective on job performance, 11. 129-144.
Rough, L.M. (1992). The big five personality variables: construct confusion-description versus prediction. Human performance, 5. 139-155.
Hunter, J.E. (1983). A causal analysis of cognitive ability, job knowledge, job
performance and performance measurement and theory supervisor ratings. in Landy Zedecks. Cleveland (EDS) (257-266). Hilsdale. NJ. Eribaum.
Ilgen, D.R. & Favero, J.L. (1985). Limits in generalization from psychological research to performance appraisal processes, Academy of Managmeni Review, 10. 311-321.
Ilgen, D. R. & Knowleton, W. A. (1980). Performance attributional effects on feedback from supervisors. Organizational Behavior & Human Peiformance,
25. 441-456.
Kane, E.S. & Lawler, E. E. Ill (1978). Methods of peer assessment. Psychological Bulletun, 85. 555-586.
Katzell, R.A. Austin, J.T. (1992). from then to now: the Development of I/O Psychology, Journal of Applied Psycholog, 77 No6
King, L. M., Hunter, J. E. & Schmidt, F. L. (1980). Halo in a multi-dimensional forced choice performance evaluation Scale. Journal of applied psychology, 65. 507-516.
Korman, A. K. (1968). The prediction of managerial performance, A review. Personnel psychology, 21. 295-322
Lewin, A. Y. & Zwany (1976). Peer nomination: A model literature critique and a paradigm for research. Personnel psychology, 29. 423-447.
Longeneker, C.O. Sims. H.P. & Gioia, D.A. (1987). behind the mask. The politics of employee appraisal, Academy of Management Executive, 10.
188-193.
Mabe, P.A, & West, S.G. (1982). Validity of self- evaluation of ability : A review and meta-analysis. Journal of applied psychology, 280-296.
March, J.G. & Simon, A. (1958). Organizations, New York. Wiley.
McDaniel, M.A. (1985). The evaluation of a causal model of job praformance, the interrelationships of general mental ability, job experience & job perforamance, uuctoral disser.tation, department of psychology George, Washington University.
Mc Evory, G.M. & Buller, D.F. (1987). User acceptance of appraisals in an industrial setting. Persohnel Psychology, 4. 785-797.
Mount, M.K. (1984). Psychometric properties of subordinate rating of
managerial performance, personnel psychology, 37. 689-702.
Mount, M.K. Barrick, M.R. & Stewart, G.L. (1998). Five-factor model of personality & performance in jobs involving interpersonal interaction:
Human performance. 110. 145-165.
Motowidlo, S. J. & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of Applied Psychology, 79. 475-480.
Murphy, K.J. & Cleveland. (1991). Performance Appraisak An Organizational Perspective. Boston: Allyn & Bacon
Napier, N.K. & Latham. G.P. (1986). Outcome expectancies of people who conduct performance appraisals. Personnel Psychology, 39. 827-837.
Nathan, B. R. (1985). The predictability of criteria for clerical workers: A meta-analytic investigation, Department of Psychology University of Missourist.
Neisser, U. (1976). Cognition and Reality: Principles and Lmplications of Cognitive Psychology, San Fracisco: W.H. Freeman and company.
Neuman and Wright (1999). Team effectiveness, Journal of applied psychology, 84. 372-389.
Ones, D. Z., Viswesvaran, C., & Schmidt, F. L. (1991). Moderators of the validity of integrity tests. Presented at Annu. Meet. soc. indust. org. Psychol., St. Louis.
Ones, D. Z., Viswesvaran, C. (1996). Bandwidth- fidelity dillemma in personality measurement for personnel selection. Journal of organizational behavior, 17. 609-626.
Peariman, K. (1980). Job families: A review and discussion of their implications for personnel selection. Psycholigical Bulletin, 87. 1-28.
Porter, L. W., & Steers, R. M. (1973). Organizational Work, and personal factors in employee turnover and absenteeism. Psychological Bulletin, 80.
151-176.
Porter, L. W. Steers, R. M., Mowday. R. T. and Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and Turnover Among psychiatric Technicians, Journal of Applied Psychology, 59. 603-09
Prediger, D. J. (1989). Ability differencess across occupations: more than g, Journal of Vocational Behavwr, 34. 1-27.
Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European community, Journal of Applied Psychology, 82.
30-43.
Reilly, R, R. & Cheo, 0. T. (1982). Validity and fairness of some alternative employee selection procedures, Personnel Psychology, 35. 1-62.
Saavedra, A. & Kwun, S. K. (1993). Peer evaluation in self-managing workgroups. Journal of Applied Psychology, 78. 450-462.
Schmit, N. W. & Kflmoski, R. J. (1990). Research Methods in Human Resources Managment Cincinati, OH. South. Western.
Schmit, F. L. & Sakett. (1985). Forty questions about validity generalization and meta- analysis, Personnel Psychology, 38. 697-798.
Schmit, F. L., Hunter, J. E., Mchenzie, R., & Muidrow, T. (1979). The impact of valid selection procedures on workforce productivity. Journal of Applied Psychology, 64. 609-629.
Schmit, M. Lappin, M. (1980). Race and sex as determinants of the men and women variance of performance ratings, Journal of Applied Psychology, 65.
428-435.
Schmit, F.L. (1985). From validity generalization to meta analysis. The development and application of a new research procedure. Bark. M.J. Validity generalization as meta analysis symposium at AER A annual meeting Chicago.
Shore, T. H. Shore. L. A. & Thornton, G.C. (1992). Construst validity of self and peer evaluations of performance. Journal of Applied Psychology, 77.
42-54.
Shore, T.H. Thornton, G.C. III and Shore, L. M. (1990). Construct validity of two categories of assessment dimension ratings, personnel psychology, 43.
101-116.
Steers, R.M. & Rhodes, S.R. (1978). “Major influences on employee attendance: a process model.” Journal of Applied Psychology, 63. 391-407.
Sternberg, RJ., Wagner, RK. (1993). Practical intelligence and tacit knowledge. Curr. Dir. Psycho!, Sci, 2(1): 1-4
Sternberg, RJ., Wagner Rk, Okagaki L. (1993). Practical intelligence: the nature and role of tacit knowledge in work and at school. in Advances in lifespan Development, ed. H Reese, J puckett. Hilisdale, NJ: Eribaum.
Tett, R.D. Jackson, D.n. & Rothstein, M. (1991). Personality measures as predictors of job performance: A meta-analytice review.
Personnel psychology, 44. 703-742.
Thornton, G.C. (1980). Psychometric properties of self-appraisals of job performance
Personel Psychology, 33. 263-271.
Tziner, A. (1982). Differential effects of group cohesiveness types: a clarifying overview.
Social Behavior and personality, 10. 227-239.
Tzinere, A. Kopelman, R.E. & Livneh, N. (1993). Effects of performance appraisal format on perceived goal characteristics, appraisal process satisfaction and changes in related job perfoamance: A field experiment,
Journal of psychology, 127. 281-291.
Wendelken, D.J. & Inn. (1981). Nonperformance influences on performance evaluations. A labratory phenomenon.
Journal of applied psychology, 66.
149-158.
Wexley, K.L. & klimoski, A performance appraisal: an update, in K.M. rowland and G.R. Ferris. (1984). (EDS).
Research in Personnel and Human Resources Management (2. 35-79) greenwish, C.T: J.A.I press.
Wigdor, A. K. Green, B. F. (EDS) (1991).
Performance Assessment for the Work Place (2vols) washington D.C. national academy press.
Wolff, S.B. (1998). Managing group performance: peer review and feedback In J.W. Wholberg, G. Gilmore. and S.B. Wolff (EDS) OB in action: cases and exercises
(5. 285-299) Beston Hughtton Mifflin
Yammarino, F.J. & Waidman, D.A. (1993). Performance in relation to job skill importance: A consideration of rater suorce.
Journal of Applied Psychology, 78. 242-249.