نویسنده

عضو هیات علمی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهرود

10.22055/edus.2000.16086

چکیده

ارزیابی‌ در معنای‌ غیررسمی‌ آن‌ چیز جدیدی‌ نیست‌. بشر به‌ منظور اطلاع‌ از نتایج‌ عملکرد خود، همواره‌ ارزیابی‌ را نیز در پیشبرد امور مدنظر قرار داده‌ است‌. امروزه‌ ارزیابی‌ به‌ صورت‌ پرسشنامه‌ای[1] روش‌ علمی‌ محسوب‌ شده‌ که‌ با استفاده‌ از تکنیکهای‌ آماری‌ در عمل‌ مفید و مؤثر واقع‌ می‌شود. پرسشنامه‌ها حاوی‌ سؤالات‌ مختلفی‌ می‌باشند که‌ هر سؤال‌ قسمتی‌ از اطلاعات‌ مورد نیاز را فراهم‌ می‌نماید. معمولاً در طراحی‌ سؤالات‌ پرسشنامه‌ها با توجه‌ به‌ اهداف‌ مطروحه‌ از روشهایی‌ برای‌ سنجش‌ میزان‌ روایی‌[2] و پایایی[3] استفاده‌ می‌شود که‌ در آنها ضریب‌ اهمیت‌ تمامی‌ سؤالات‌ یکسان‌ فرض‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ بعضی‌ از سؤالات‌ اطلاعات‌ مهمتری‌ را فراهم‌ می‌نمایند، لذا به‌ نظر می‌رسد تعیین‌ وزن‌ مناسب‌ برای‌ هر سؤال‌ نتایج‌ حاصل‌ از آزمون‌ را واقعی‌تر بیان‌ خواهد نمود.
   هدف‌ از این‌ تحقیق‌ ارائه‌ روش‌ مناسبی‌ جهت‌ ارزش‌ گذاری‌ صحیح‌ وزن‌ سؤالات‌ در پرسشنامه‌ ارزیابی‌ اساتید می‌باشد. بدین‌ منظور پس‌ از جمع‌ آوری‌ نظرات‌ کارشناسان‌، با اعمال‌ تکنیکهای‌ AHP[4] گروهی (فرآیند سلسله‌ مراتب‌ تحلیلی‌) و مدل‌ ریاضی‌ [5]OR (تحقیق در عملیات)èوزنهای جدید مربوط به هر سؤال مشخص گردید. نتیجه‌ حاصل‌ از اعمال‌ وزنهای‌ جدید در پرسشنامه‌ ارزیابی‌ 30 نفر از اساتید، اختلاف‌ محسوسی‌ را نسبت‌ به‌ روش‌ مرسوم‌ نشان‌ داده‌ است‌. ضمناً در این‌ مقاله‌ برای‌ راه‌ حل‌ ارائه‌ شده‌ از نرم‌ افزارهای‌ LINGO و EXCELL استفاده‌ شده‌ است‌.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Quantative Methods In Determining The Weight of The Different Questions on The Questionnaire For The Evaluation of Academic Members

نویسنده [English]

  • R. Eftekhari

Faculty member, Faculty of Humanities, Shahroud University

چکیده [English]


Evaluation in its non-formal sense is not a new thing. Man has almost always used evalulation to gain information about his actions to improve his affairs. Nowadays, evaluation in the form of the qestionnaire, is viewed as a scientific approach which, aided by the use of statistical techniques, has proven useful in practice.
Questionnaires comprise different questions, each one providing a part of the required information. As a rule, in designing the questions of a questionnaire, depending on the aim of the research, methods are devised to measure the size of the reliability and validity of the instrument in which equal weight is given to all of the questions, thus attaching equal importance to them. Since some of the questions provide more signifcant pieces of information, it seems that determining an appropriate weight for each question will reflect the results of the questionnaire in a more realistic way.
The aim of this study was to provide a suitable method for correct valuation of the items on the questionnaire of the academic members general evaluation. To achieve this aim, first the researcher decided to collect the experts points of view by studying the relevant literature and by using group Analytic-Hierarchy-Process (AHP) and mathemtical modal model of operation research (OR), the new weight for each item of the questionnaire was determined.
The result of the application of the new coefficients to the questionnaire, administered to 30 members of academic staff, all randomly selected, showed a significant difference in comparison to the former that of questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionnaire
  • validity
  • reliability
  • AHP technigue
  • OR model
اصغرپور، محمدجواد (1377). تصمیم‌گیری‌ چند معیاره‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
آذر، عادل‌؛ مؤمنی‌، منصور (1378). آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت‌، انتشارات‌ سمت‌.
 
 Hwang, C. L. & Kyoon (1981). Multiple Attribute Decision- Making, Springer- VerFag.
Thomas L. Saaty (1990). Decision-Making for Leaders, RWS Publication;
Everiti, B.S & G. Dunn, Advanced methods of Data Exploration and Modelling, London: Heinemann Education Books, Ltd, 1991.