نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2000.16085

چکیده

   هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پایه دوم‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ ایذه‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، 311 دانش‌آموز (156 پسر و 155 دختر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ساده‌ از جامعه آماری‌ مورد نظر برگزیده‌ شدند، به‌ عنوان‌ گروه‌ نمونه تحقیق‌ مورد بررسی‌ قرار گرفتند. فرضیه‌های‌ تحقیق‌ به‌ طور کلی‌ عبارت‌ از این‌ بودند که‌ بین‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو و اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه‌ وجود دارد. برای‌ سنجش‌ فرضیه‌ها از پرسشنامه سلسله‌ مراتب‌ نیازها، مقیاس‌ اضطراب‌ آموزشگاهی‌ فیلیپس‌، نمره‌های‌ تحصیلی‌ و پرسشنامه کوتاهی‌ جهت‌ تعیین‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ آزمودنیها استفاده‌ به‌ عمل‌ آمد. یافته‌ها ضمن‌ تأیید فرضیه‌ها نشان‌ دادند که‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌-اقتصادی‌، رابطه نیازها با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ همچنان‌ ثابت‌ و معنی‌دار باقی‌ می‌ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Maslow’s Hierarchy of Needs and School Anxiety and Academic Performance

نویسندگان [English]

  • J. Haghigi
  • M. Mehrabiiadeh Honarmand
  • T. Zandi

Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]


The aim of this study was to determine the relationship of Abraham Maslow’s hierarchy of needs with school anxiety. (test anxiety, lack of confidence, lack of assertiveness, and physiological reactions) and academic performance of secondaiy school students of Izeh. In tlis study 311 student (156 boys and 155 girls) were selected via simple raiidom sampling. The hypotheses of the study maintained simple and multiple relationships between Maslow’s hierarchy of needs and school anxiety as well as academic performance. To verify the hypotheses, “Questonnaire of Hierarchy of Needs”, Phlip’s School Anxiety Scale, students’ academic performance marks (grades), and a short questionnaire to record the students’ socio-economic status were used. The findings, confirming the hypotheses, indicated that, after controlling for the effect of socio-economic status, there still are constant, significant relationships between “Needs” and school anxiety and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hierarchy of needs
  • school anxiety
  • academic performance
  • socio-economic status
ابوالقاسمی‌، عباس‌؛ عزیزه‌ اسدی‌مقدم‌، بهمن‌ نجاریان‌ و حسین‌ شکرکن‌ (1375). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره‌ راهنمایی‌. مجله‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، سال‌ سوم‌، پاییز و زمستان‌ 1375، شماره‌های‌ سوم‌ و چهارم‌.
احدی‌، حسن‌، صالحی‌، مهدیه‌ و بنی‌جمال‌، شکوه‌ السادات‌ (1370). مفاهیم‌ بنیادی‌ در پویائی‌ گروهها. تهران‌: نشر قومس‌.
احسانی‌، فاطمه‌ (1356). بررسی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ از خانواده‌های‌ گسیخته‌ هستند. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، تهران‌: آموزشگاه‌ عالی‌ خدمات‌ اجتماعی‌.
اسدی‌ مقدم‌، عزیزه‌ (1375). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقدماتی‌ پرسشنامه‌ اضطراب‌ امتحان‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
اصغرپور، حمید (1373). رابطه‌ بین‌ اختلالهای‌ رفتاری‌ و عدم‌ ارضای‌ نیازهای‌ اساسی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌.
رستمی‌، مجید (1375). بررسی‌ رابطه‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ و هوش‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد رودهن‌.
ریاحی‌، شهرام‌ (1372). اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ اضطراب‌ مدرسه‌ فیلیپس‌. چهارمین‌ کنگره پژوهشهای‌ روانپزشکی‌، خلاصه‌ مقالات‌ کنگره‌ روانپزشکی‌ تهران‌.
سلطانی‌ فتوت‌، داریوش‌ (1373). بررسی‌ خودپنداری‌ و اضطراب‌ مدرسه‌ در نوجوانان‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌.
شریفی‌، امین‌ (1376). ارضای‌ نیازهای‌ عاطفی‌ با سازگاری‌ فردی‌-اجتماعی‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
شولتز، دوان‌ و شولتز سیدنی‌ آلن‌ (1988). نظریه‌های‌ شخصیت‌. ترجمه‌ یحیی‌ سید محمدی‌ (1377). تهران‌: انتشارات‌ هما.
صمدی‌، فاطمه‌ (1354). بررسی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ فرزند خوانده‌ها. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد.
کرسو، آدیلا پاسالیک‌. (1984). زندگی‌ خانوادگی‌ و نتایج‌ تحصیلی‌ آن‌. ترجمه‌ صادق‌ صالحی‌ (1373). ماهنامه برگزیده‌ مسائل‌ آموزش‌ بزرگسالان‌، سال‌ چهارم‌. شماره‌ 3.
مزلو، ابراهام‌، اچ‌. (1970). انگیزش‌ و شخصیت‌. ترجمه‌ احمد رضوانی‌ (1372). انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
مزلو، ابراهام‌، اچ‌ (1965). به‌ سوی‌ روان‌شناسی‌ بودن‌. ترجمه‌ احمد رضوانی‌ (1371). مشهد: انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
موسوی‌ شوشتری‌، مژگان‌ (1376). بررسی‌ رابطه‌ جو عاطفی‌ خانواده‌ با سازگاری‌ فردی‌- اجتماعی‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ مدارس‌ راهنمایی‌ اهواز. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
یوسفیان‌، ماندانا (1375). بررسی‌ ارتباط‌ ارضای‌ نیازهای‌ اساسی‌ با بروز اختلال‌ رفتاری‌ در دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد رشته‌ آموزش‌ بهداشت‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز.
 
Buzzanga, V.L., Miller, H.R., Perne, S.E., Sander, J.A. et.al (1989). The relationship between death anxiety and level of self- esteem. Journal of Bulletin of the Psychonomw Society, Vol 27(6), 570-572.
Cherian, V.1. (1994). Relationship between parental aspiration and Academic Achievement of Xhosa children from broken and intact families. Psychologwal Reports, Vol 79(3,ptl), 835-840.
Choo, R.K. (1994). Beyond Parental control and Authoritarian Parenting style: Understanding Chinese parenting through the cultural Notion of Training. Child Development, Vol 65(4), 1111-1119.
Glasser, W. (1969). Schools without failure. New York: Harper & Row.
Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects and treatment of test anxiety. Journal of Review of Education Reseach, Vol 58(1), 47-77.
Hughes, J.N. (1988). Cognitive Behavior Therapy with Children in Schools. New
York: Pergamon Press.
Klausmeier, H.J. (1985). Educational Psychology (5th ed.). New York: Harper & Row.
Lau, S. (1977). Some correlates of test anxiety. Ada Psychological Taiwanica,
Vol 19, 75-77.
Lefevre, ER. and West, M.L. (1981). Assertiveness: Correlations with self-esteem, locus of control, interpersonal anxiety, fear of disapproval, and depression. Psychiatric Journal of the University of Ottawa, Vol. (6)4,
247-252.
Many, M.A. & Many, W.A. (1975). The relationship between self-esteem and anxiety in grades four through eight. Educational and Psychological Measurment, Vol 35(4), 1017-1021.
Mathews, D.B. & Odom, B.L. (1989). Anxiety: A componet of self-esteem, Elementary School Guidance and Counseling, Vol 24(2), 153-159.
Olczak, P.V. & Goldman, J.A. (1981). Relationship between seif-acualization and assertivenees in males and females. Journal of Psychological Reportts, Vol 48(3), 931-937.
Pachman, J.S. and Foy, D.W. (1978). A correlational investigation of anxiety, self-esteem and depression: New findings with behavioral measures of assertiveness. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol
9(2), 97-101.
Phillips, B.N. (1978). School stress and anxiety: Theory research and intervention. New York: Human Sciences Press.
Schultz, D. & Sydney, E.S. (2000). Theories of Personally. Wadsworth, Thomson Learning.
Srivastava, A.K. (1989). Moderating of seif-acualization on the relationship of role stress with job anxiety. Psychological Sutdies, Vol 34(2), 106-109.
Taylor, D.N. & Del, P. (1992). Self-esteem and anxiety use. Journal of Psychological Reports, Vol 71(3), 896-898.
Tempel, S. & Robson, P. (1991). The effect of assertiveness training on self-esteem. British Journal of Occupational Therapy, Vol 54 (9), 329-332.
White, W.F. (1969). Psychosocial principles applied to classroom teaching, New
York: Mc Graw- Hill.