نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2000.16084

چکیده

   اهداف‌ این‌ پژوهش‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ پرسشنامه‌ای‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌ متناسب‌ با ویژگیهای‌ فرهنگی‌- اجتماعی‌ جامعه‌ بوده‌ و سپس‌ بررسی‌ 4 فرضیه‌ اصلی‌ زیر بوده‌ است‌:
1. بین‌ نمره‌های‌ پرخاشگری‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و نمره‌های‌ افسردگی‌ این‌ دانشجویان‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد. 2. بین‌ نمره‌های‌ پرخاشگری‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و نمره‌های‌ این‌ دانشجویان‌ در الگوی‌ شخصیتی‌- رفتاری‌ تیپ‌ الف‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد. 3. بین‌ نمره‌های‌ پرخاشگری‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و نمره‌های‌ این‌ دانشجویان‌ در پرسشنامه‌ سردرد میگرن‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد. 4. بین‌ نمره‌های‌ پرخاشگری‌ دانشجویان‌ مؤنث‌ و مذکر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز تفاوت‌ معنی‌داری‌ وجود دارد.
   در این‌ پژوهش‌ حجم‌ سه‌ نمونه‌ به‌ ترتیب‌: نمونه‌ هنجاری‌ 550 نفر، نمونه‌ بازآزمایی‌ و آزمون‌ فرضیه‌ها 229 نفر و نمونه‌ سنجش‌ روایی‌ 215 نفر بود که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ از بین‌ دانشجویان‌ شرکت‌ کننده‌ در کلاسهای‌ معارف‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ انتخاب‌ شده‌ بودند. ابتدا بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌، پرسشنامه‌ پرخاشگری‌ مشتمل‌ بر 3 عامل‌ و 30 ماده‌ ساخته‌ شد که‌ بر روی‌ عامل‌ اول‌ (خشم‌ و غضب‌) 14 ماده‌، بر روی‌ عامل‌ دوم‌ (تهاجم‌ و توهین‌) 8 ماده‌ و بر روی‌ عامل‌ سوم‌ (لجاجت‌ و کینه‌توزی‌) 8 ماده‌ قرار گرفته‌ است‌. پایایی‌ این‌ پرسشنامه‌ براساس‌ ضرایب‌ بازآزمایی‌ و آلفای‌ کرونباخ‌ رضایت‌بخش‌ بود. همچنین‌ روایی‌ این‌ پرسشنامه‌ بوسیله‌ پرسشنامه‌های‌ ملاک‌ شامل‌ پرسشنامه‌ شخصیتی‌ آیزنک‌، پرسشنامه‌ شخصیتی‌ چند وجهی‌ مینه‌ سوتا و پرسشنامه‌ BDVI ارزیابی‌ شد. ضرایب‌ همبستگی‌ و خلاصه‌ نتایج‌ آزمونهای‌ رگرسیون‌ چند متغیری‌ بر روی‌ پرسشنامه‌های‌ فوق‌الذکر حاکی‌ از رضایت‌بخش‌ بودن‌ روایی‌ این‌ پرسشنامه‌ بوده‌ است‌.
   برای‌ آزمون‌ فرضیه‌های‌ پژوهش‌ از پرسشنامه‌های‌ پرخاشگری‌ (ساخته‌ شده‌ توسط‌ پژوهشگر)، تیپ‌ شخصیتی‌ الف‌، پرسشنامه‌ سردرد میگرن‌ و میزان‌ افسردگی‌ (D) از پرسشنامه‌ شخصیتی‌ چند وجهی‌ مینه‌ سوتا استفاده‌ شد. بر اساس‌ ضرایب‌ همبستگی‌ به‌ دست‌ آمده‌ فرضیه‌ اول‌ تأیید شد (به‌ استثنای‌ همبستگی‌ عامل‌ دوم‌ پرخاشگری‌ با افسردگی‌ در آزمودنیهای‌ مذکر). همچنین‌ همبستگی‌ عامل‌ سوم‌ پرخاشگری‌ با افسردگی‌ در کل‌ آزمودنیها و هر دو جنس‌ معنی‌دار نبود. فرضیه‌ دوم‌ تحقیق‌ در مورد کل‌ آزمودنیها و آزمودنیهای‌ مؤنث‌ و مذکر به‌ تفکیک‌ نیز تأیید شد. بر اساس‌ ضرایب‌ به‌ دست‌ آمده‌ فرضیه‌ سوم‌ در مورد کل‌ آزمودنیها و آزمودنیهای‌ مؤنث‌ و مذکر نیز به‌ تفکیک‌ تأیید شد. همچنین‌ فرضیه‌ چهارم‌ (به‌ ترتیب‌: 55/2=t (01/0>P)، نیز به‌ تفکیک‌ 86/2=t (01/0>P)، 92/7=t (001/0>P) و 27/2=t (05/0>P) تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Scale for the Measurement of Aggression

نویسندگان [English]

  • S. Zahedifar 1
  • B. Najarian 2
  • H. Shokrkon 2

1 Master of General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study was launched to construct and validate a scale for measuring aggression in accordance with cultural values and social characteristics of Iranian people, and to examine the following four hypotheses: 1) There is a positive correlation between aggression and depression, 2) There is a positive correlation between aggression and Type A characteristics, 3) There is a positive correlation between aggression and migraine headache symptoms, and 4) There is a significant difference between male and female students’ scores on aggression. All three different samples of this study were randomly drawn from the undergraduate students taking various general courses of Shahid Chamran University (Ahvaz): Normative sample (N—550), test- retest sample (n=229), and validation study sample (n=215). Based on a factor analysis, a 30-item questionnaire entitled Ahvaz Aggression Inventery (AM) was developed to measure aggression, comprising three subscales: Rage and Anger (14 items), Assault and Insult (8 items), and Negativism (8 items). The internal consistency and test-retest reliability coefficients of AAJ were all satisfactory. Validity of AAI was found to be very high based on its concurrent administration with Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), MMPI, and BDVI (a purpose- designed validity scale).
All four hypotheses of this Study were confirmed for the whole sample, as well as for the female and male samples separately. Regarding the first hypothesis, however, only the overall correlatton between aggression and depression was significant; The correlation between the second sub-scale and depression for the male subjects, as well as the correlation between the third sub- scale and depression for the male and female subjects were not found to be significant. Implications of these findings are discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • migraine headache
  • type A characteristics
  • depression
اتکینسون‌، ریتا. ل‌.، اتکینسون‌، ریچارد. س‌.، هیلگارد، رانست‌. ر. زمینه‌ روانشناسی‌ (جلد اول‌ و دوم‌). ترجمه‌: براهنی‌، محمدتقی‌ و همکاران‌ (1368). تهران‌. انتشارات‌ رشد.
اخوت‌، ولی‌ا... و دانشمند، لقمان‌ (1357). ارزشیابی‌ شخصیت‌. تهران‌. انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
اخوت‌، ولی‌ا... و جلیلی‌، احمد (1362). افسردگی‌. تهران‌. انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
ارونسون‌، الیوت‌. روانشناسی‌ اجتماعی‌. ترجمه‌: شکرکن‌، حسین‌ (1371). تهران‌ انتشارات‌ رشد.
استور، آنتونی‌ (1991). نسل‌کشی‌ و انگیزه ویرانگری‌ در انسان‌. ترجمه‌: بلورچی‌ (رستمکلایی‌). پروین‌. (1373). نشر روایت‌.
اسلامی‌نسب‌ بجنوردی‌، علی‌ (1371). بحران‌ خودکشی‌. تألیف‌. تهران‌ انتشارات‌ فردوس‌.
اسمیت‌، مانویل‌. جی‌. روانشناسی‌ اعتراض‌. ترجمه‌: قراچه‌ داغی‌، مهدی‌ (1370). تهران‌ ناشر جمال‌ الحق‌.
آناستازی‌، ا. روان‌ آزمایی‌. ترجمه‌، براهنی‌، محمدنقی‌ (1373). تهران‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
ایزدی‌، سیروس‌ (1356). روانشناسی‌ شخصیت‌ از دیدگاه‌ مکاتب‌. تألیف‌. تهران‌. انتشارات‌ تهران‌.
ایزدی‌، اچ‌ ز جی‌. ویلسون‌، گلن‌ (1975). خودشناسی‌. ترجمه‌: قهرمان‌، شهاب‌ (1364). تهران‌- انتشارات‌ شباویز.
بال‌، سامویل‌. انگیزش‌ در آموزش‌ و پرورش‌. ترجمه‌ مسدد، علی‌ اصغر (1373). شیراز انتشارات‌ دانشگاه‌ شیراز.
برکوویتز، لئونارد. روانشناسی‌ اجتماعی‌. ترجمه‌: فرجاد، محمدحسین‌، محمدی‌ اصل‌. عباس‌ (1373). تهران‌. انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
برومند نسب‌، مسعود (1373). بررسی‌ ربطه‌ نگرشها و شیوه‌های‌ فرزند پروری‌ با جایگاه‌ مهار و رابطه‌ جایگاه‌ مهار با عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ دزفول‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد در رشته‌ روانشناسی‌ تربیتی‌. دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
تاوریس‌، کارول‌ (1989). روانشناسی‌ خشم‌. ترجمه‌: تقی‌پور، احمد، درودی‌. سعید. تهران‌: انتشارات‌ روشنگران‌.
شاملو، سعید (1364). آسیب‌شناسی‌ روانی‌. تألیف‌. تهران‌ انتشارات‌ شرکت‌ سهامی‌ چهر.
فروم‌. اریک‌ (1977). آناتومی‌ و ویرانسازی‌ انسان‌/ پرخاشجویی‌ و ویرانسازی‌. ترجمه‌: صبوری‌.1. (1361). تهران‌: انتشارات‌ پویش‌.
فلک‌، فردریک‌. افسردگی‌، بیماری‌ یا واکنش‌. ترجمه‌: پورافکاری‌، نصرت‌ اله‌ (1371). تبریز. چاپ‌ تابش‌.
کاپلان‌، هارولد و سادوک‌، بنیامین‌ (1988). خلاصه‌ روانپزشکی‌ (جلد اول‌ تا چهارم‌). ترجمه‌: پورافکاری‌، نصرت‌ اله‌ (1375). تبریز. انتشارات‌ ذوقی‌.
کاستلو، تیموتی‌ و کاستلو، جوزف‌. روانشناسی‌ نابهنجاری‌. ترجمه‌: پورافکاری‌، نصرت‌ اله‌ (1373). تهران‌، نشر و پخش‌ آزاد.
کورمن‌، آبراهام‌. ک‌. روانشناسی‌ صنعتی‌ و سازمانی‌. ترجمه‌: شکرکن‌، حسین‌ (1370). تهران‌: انتشارات‌ رشد.
نجاریان‌، بهمن‌؛ مکوندی‌، بهنام‌؛ دباغ‌، بهرام‌؛ نیکفر، سارا (1374). مجله‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز. دوره سوم‌. سال‌ دوم‌: شماره‌های‌ اول‌ و دوم‌.
نجاریان‌، بهمن‌. ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ سردرد میگرن‌ (در دست‌ تهیه‌). دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
ولی‌ نوری‌، ابوالفضل‌ (1374). روابط‌ منبع‌ کنترل‌ درونی‌- بیرونی‌ و الگوی‌ رفتاری‌ تیپ‌ الف‌ و تیپ‌ ب‌ با افکار خودکشی‌، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ بالینی‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد رودهن‌. مجله پژوهشهای‌ روانشناختی‌. دروه سوم‌. شماره‌های‌ 3 و 4 .
هومن‌، حیدرعلی‌ (1366). اندازه‌گیریهای‌ روانی‌ و تربیتی‌ و فن‌ تهیه‌ تست‌. تهران‌ چاپخانه‌ دیبا.
 
Alexander, F. (1939). Emotional factors in essential hypertension:
Presentation of tentative hypothesis, Psychosomatic Medicine. 1, 173-179.
Alexander, F. (1950). Psychosomatic medicine: Its principles and applications. New York: Norton.
Ad Hoc committee on the classification of headache (1962). Classification of headache. Journal of the Amerkan Medical Association, PP: 179, 717-718.
Bakal, D.A. (1975). Headache: A biopsychological perspective. Psychological Bulletin, 82, 369-392.
Baron, R. A., Byrne, D. (1991). Social Psychology: Understanding Humam
Interaction, (6th Edn.). Boston: Allyn and Bacon
Baron, R. A., Byrne, D. (1994). Social Psychology: Understanding Humam
Interaction, (7th Edn.). Boston: Allyn and Bacon
Bibring, E. (1953). The Mechanism of Depression, in Greenacer, P. (ed):
Affective Disorders. New York, International University Press, PP 13-48.
Blatt, S. J, Shichman, S. (1983). Two primary configuration of
psychopathology. Psychoanalysis and Contemporary Thougth, 6, 187-254.
Booth-Kewley, S., & Friedman, H.S. (1987). Psychological Bulletin, 101,
343-362.
Bonanno, G.A, & Singer, J.L. (1990). Repressive Personality Style.
Theoretical and methodological implications for health and pathology. In.
J.L. Singer (Ed). Repression and Dissociation (PP. 435-470). Chicage:
University of Chicago Press.
Buss, A.H., Durkee, A. (1957). An Inventory for assessing kinds of hostility. Journal of Consulting Psychology, 21(4): 343-349.
Cambell, A., Muner, S., Coyle, E. (1992). Social representation of aggression as an explanation of gender differences. Aggression Behavior, 18(2): 95-108.
Cossidy, J. & kobak, R. (1988). Avoidance and its relation to other defensive processes. In J. Beisky & T. Nezworski (Eds), ainical Implication of attachment (PP. 300-323). Hillsdale, NJ: Erihaum.
Dembroski, T.M., Mac Dougall, J.M., Williams, R.B, et al. (1985). Components of type A, hostility and aggression: Relationship to
angioraghic findings. Psychosomatic Medicine, 47(3): 219-233.
Eysenck, H, J. & Fulker, D. (1983). The components of type A behavior and its gentic determinants. Personality and Indivdual Differences, 4: 499-505.
Fridman, H.S. (1993). Hostility, Coping & Health. W. DC: APA.
Fridman, H.S. & Biith-Kewley, S. (1987). Personality, type A behavior and coronary heart disease: the role of emotional expression. Journal of Personality and Social Psychology, 53(4): 783-792.
Friedman, Mand Rosenman, R.H. (1959). Association of specific overt behavior pattern with blood and cardiovascular finding. Journal of the American Medical Association, 169: 1286-1296.
Gladue, B.A. (1991). Quantitative and qualitative sex sifferences in self-reported. Aggressive Behavior, 68(2): 675-684.
Jakubasck, J., Hubschmid, T. (1994). Aggression and depression: A reciprocal relationship? European Journal of Psychiarty, Vol. 8(2). 69-80.
Jakubasck, J. Wurmie, 0., Gennfr, R. (1994). Depression and hostility in an Irish Population. European Journal of P.s’chiuriy, 8(1): 37-44.
Kendell, R.E. (1970). Relationship between aggression and depression. Arch Gen. Psychiat., Vol. 22.
Kobak, N.A. & Martin, R. A. (1989). Type A behavior: A social cognition motivational perspective. In Bower, G.h. (Ed). The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, 23: 311-341. New York: Academic Press.
Marthin, R.A., Kuiper, N.A., & Westra, H.A. (1989). Cognitive and affective components of the Type A behavior Pattern. Personality and Individual Differences, 10:771-784.
Mc Dougall, G., Venahies, P. Roger. D. (1991). Aggression, anger control and emotion control. Personality and Individual Differences, 12(6): 625-629.
Mathews, K.A. (1982). Psychological perspective on the type A behavior pattern. Psychological Bulletin, 91(2). 293-323.
Price, V. A. (1982). Type A Behavior Pattern: A Model Lbr Research and Practice. New York: Academic Pres.
Rosenman, R. H. (1989). Thpe A behavior: A personal oreview. Journal of
Social and Behavior and Personality, 5: 1-24.
Sargent, J.D., Walters, E.D., Green, E.E. (1973). Psychosomatic self-regulation of Migraine headaches. Seminars in Psuch. atry, 5(4).
Seligman, M. (1975). Helplessness, San Francisco: W. H. Freeman.
Spigelman, A., Spigelman, 0. (1991). Indications of depression and distress in divorce and nondivorce childëren reflected by the Rorschach test.
Journal of Personality Assessment, 57(1): 120-129.
Strube, M., Berry, J.M., Goza, B. Fennimore, D. (1985). Type A behavior, age and psycho!ogical well-being. Journal of Personality and Social
Psychologj’,
49: 203-21S.
Tahora, B., Flaskerud, Jachuelyn, H, (1994). Depression among chinese
Americans: Review of the literature. Mental Health Nursing, 5(5): 569-585.
Yuen, S. A. & Kuiper, N. A. (1991). Cognitive and affective components of the type A hostility dimension. Personality and Individual D(ferenes, 12:
173- 12.
Yuen, S.A. & Kuiper, N. A. (1992). Type A and self-evaluation: A Social comparison Perspective. Personality and Individual Differenc, 13(5):
549-562.