نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

10.22055/edus.1999.16068

چکیده

هدف‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از محیط‌ کلاس‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌، اضطراب‌ و انگیزش‌ درونی‌ آنها بود. به‌ منظور بررسی‌ این‌ موضوع‌ 5 فرضیه‌ طرح‌ و 12 کلاس‌ دخترانه‌ و 12 کلاس‌ پسرانه‌ از پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ به‌ عنوان‌ نمونه پژوهش‌ انتخاب‌ گردید (612N=). نمونه‌ پژوهش‌ به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ شد که‌ در برگیرنده‌ کلیه‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ مقطع‌ متوسطه‌، یعنی‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، ریاضی‌، فیزیک‌ و علوم‌ تجربی‌ باشد. اطلاعات‌ مورد نیاز از طریق‌ اجرای‌ پرسشنامه جو روانی‌- اجتماعی‌ کلاس‌، مقیاس‌ اضطراب‌ مدرسه‌، پرسشنامه‌ انگیزش‌- درونی‌ و کارنامه‌های‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ جمع‌آوری‌ گردید.
   نتایج‌ پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ بین‌ ادراک‌ دانش‌آموزان‌ از جوّ روانشناسی‌ کلاس‌ و میزان‌ اضطراب‌ آنها همبستگی‌ منفی‌ وجود دارد. همچنین‌ یافته‌های‌ تحقیق‌ مدلل‌ داشت‌ که‌ بین‌ ادراک‌ دانش‌آموزان‌ رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ و همچنین‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر از جوّ کلاس‌ تفاوت‌ وجود دارد و به‌ تناسب‌ جنسیت‌ و رشته‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌، جو متفاوتی‌ در کلاس‌ حاکم‌ بوده‌ است‌. بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ پیشنهاد کرد که‌ با سازماندهی‌ جوّ کلاس‌ به‌ شکل‌ مطلوب‌ می‌توان‌ ادراک‌ دانش‌آموزان‌ و به‌ تبع‌ آن‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌، انگیزش‌ درونی‌ و اضطراب‌ آنها را تحت‌ تأثیر قرار داد.

عنوان مقاله [English]

Students’ Perception of The Psychological Atmospher of The Class and its Relationship with their School Achievement, Internal Motivation and Anxiety

نویسندگان [English]

  • D. Hosseinynasab 1
  • F. Bikaie Manih 2

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University

2 Master student, University of Tabriz

چکیده [English]


The aim of this research was to investagate the relationship of students’ prceptcon of the psychological environment of’ classroom with their school achievement, anxiety and internal motivation. To this effect five hypotheses were proposed and from the population of 11th graders (secondary level) 12 boy’s and 12 girls’ classes were selected (N612). The sample represented students from the three branches of study- literature and humanities, mathematics-physics, and natural sciences. Research data were collocted via the Psycho-Social Classroom Environment Questionnaire, School Anexiety Scale, Internal Motivation Questionnaire, and Students’ Academic Records.
The findings of this research indicated that there is negative correlation between students’ perception of psycho-social environment and their degree of anexiety. Findings also showed that there is a difference between classroom perception of students in different branches of study as well as between the perecption of boys. and girls. Thus, by organzing the classroom environment deriably, students’ perception and, consequently, their academic achivement, internal motivation and anxiety could be improved.

حجت‌ انصاری‌، احمد (1373). بررسی‌ تأثیر جو روانی‌-اجتماعی‌ کلاس‌ در پیشرفت‌ تحصیلی‌(پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد) دانشگاه‌ تهران‌.
حسن‌زاده‌، رمضان‌ (1373). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ مفاهیم‌ انگیزش‌ (درونی‌ و بیرونی‌)، منبع‌ کنترل‌ (درونی‌ و بیرونی‌) و پیشرفت‌ تحصیلی‌ پسران‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر گرگان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 73-72 (پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد) دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ تهران‌.
سیف‌، علی‌اکبر (1370). روانشناسی‌ پرورشی‌، تهران‌: انتشارات‌ آگاه‌.
دستجردی‌، محمد (1374)، بررسی‌ وضعیت‌ اضطراب‌ در دانش‌آموزان‌ تهرانی‌. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، تهران‌.
کدیور، پروین‌ و جوادی‌، محمدجعفر (1374). روانشناسی‌ شخصیت‌ ج‌. اوج‌ 2. تألیف‌: پروین‌، لارنس‌. تهران‌ نشر رسا.
لطف‌آبادی‌ و همکاران‌ (1374): روانشناسی‌ تربیتی‌. تألیف‌: گیج‌ وبرلاینر. مشهد: انتشارات‌ فردوسی‌.
مسدد، علی‌ اصغر (1373): انگیزش‌ در آموزش‌ و پرورش‌. تألیف‌: ساموئل‌ بال‌. شیراز: انتشارات‌ دانشگاه‌ شیراز.
یاسائی‌، مهشید (1368). رشد و شخصیت‌ کودک‌. تألیف‌: مالن‌ و همکاران‌. تهران‌: انتشارات‌ رشد.
 
Ames,C. (1992). “Classrooms: goods, structures, and student motivation.” Journal of Educational Psychokgy, 84,261-271.
Brophy,J.E.& Good, T.L. (1974). Teacher- Student Relationships. New York. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Galloway, D& Edwards, A. (1992). Secondary School Teaching and Educational Psychology. London: Longman.
Gurry, F., Biddle,S., Famous, Goudas, M., Sarazin, P. & Durand, M(1996).
“Personal and Situational Factors Influencing Intrinsic Interest of Adolesscent Girls in School Physical Education: a Structural education modeling analysis”. Journal of Educational Psycholgy. VOL - 16, No. 3,
305-31.
Hoge, R.D., Smith, F.K.& Hanson, S.L. (1990). “School Experience Prediction Ghanges in Self-Esteem of Sixth and Seventh Grade Students.” Journal of Educational Psycholgy, VOL. 82, NO.4., 117-127.
Hughes, J. (1988). Gognitive Behaviour Therapy With Children in School. New Youk: Academic Press, Inc.
Johnson, D.W.& Johnson, R.T. (1987). “Learning together and alone Cooperat Competitive & Individualistic Learning.” New Jersey: Prentice Hall, International Inc.
Kellerman, H.& Buriy, A. (1991). Hand-book of Psychodiagnostk Testing.
Massachusett: Allyn and Bacon Inc.
Loghlin. C.E.& Suina, J. H(1982). The Learning Environment: An Instruction Strategy. New York: Teachers College, Columbia University.
Midgley, C., Roser, W. (1996). “Perception of School Psychological Environment and Early Adolescents”, Journal of Educational P.sychology,
VOL. 88, NO. 3, PP. 408-422.
Newman, C.I., Licata,J. (1986). ‘Teachers Leadership and Classroom Climates as Predictors of Students Achrievement,” High School Journal, VOL. 75, NO.4 PP. 1107-1120.
Nicholls, J.C.(1989). The Competitive Ethos and Democratic Education,
Combridge: Harwarci University Press.
Philips, J.S. (1978). School Anxiety and Stress. New York: Academic press, Inc.
Richardson, A.L. (1990). Classroom Learning Environment, Some differences among school types Perceptual and motor skills, Vol. 71, P. 518
Roberts, G.C. (1992). Editor. Motivation in sport and Exercise. Illinois: Human Kinetics Publisners. Inc.
Rogers, C. (1982). A Social Psychology of SchooL London: Routhiedge & Kegan Paul Ltd.
Roser, R.W., Midgley, C. & Urdan, T.C. (1996). “Perceptions of the School
Psychological Environment and Early Adolescents Psychological and
Behavioural Functioning in School: The Mediating Role Goods and Belor”
Journal of Educational Psychology, Vol. 88, No. 3,408-422.
Rishardson, AC. (1990). Classroom Learning Environment, Some differences among school types, perceptual and motor skills,, Vol. 71, P. 518
Spaulding, C.L. (1992). Motivation in the Classroom. New York: McGraw-Hill, Inc.