نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1999.16067

چکیده

   در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز در سال‌ تحصیلی‌ 78-1377 بررسی‌ گردید. در این‌ تحقیق‌، نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ و هویت‌یابی‌ متغیر ملاک‌ می‌باشند. نمونه‌های‌ تحقیق‌ 141 دختر و 138 پسر دانشجو بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ از جامعه‌ دانشجویان‌ سال‌ دوم‌ به‌ بعد انتخاب‌ گردیدند. پژوهش‌ حاضر، تحقیقی‌ بنیادی‌ و از نوع‌ همبستگی‌ است‌. روش‌های‌ آماری‌ تحلیل‌ داده‌ها، شامل‌ همبستگی‌ و رگرسیون‌ چند متغیری‌ است‌. در این‌ تحقیق‌ از پرسشنامه ارزشهای‌ آلپورت‌، لیندزی‌ و ورنون‌ برای‌ سنجش‌ نظام‌ ارزشی‌، از پرسشنامه‌ تعیین‌ موضوع‌ (DIT) رست‌، برای‌ تشخیص‌ مراحل‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ و از پرسشنامه "هویت‌ شخصی‌" احمدی‌ برای‌ سنجش‌ بحران‌ هویت‌ استفاده‌ گردید. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌: بین‌ ارزش‌ اقتصادی‌ با بحران‌ هویت‌، همبستگی‌ مثبت‌ و بین‌ ارزشهای‌ نظری‌، اجتماعی‌ و دینی‌ با بحران‌ هویت‌ همبستگی‌ منفی‌ وجود دارد. بین‌ ارزشهای‌ سیاسی‌ و هنری‌ با هویت‌یابی‌ رابطه‌ای‌ یافت‌ نشد. همچنین‌ افزایش‌ رشد اخلاقی‌ با کاهش‌ بحران‌ هویت‌ همراه‌ است‌. از دیگر نتایج‌ تحقیق‌ حاضر این‌ است‌ که‌ همبستگی‌ چندگانه نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ از همبستگی‌ ساده‌ آنها بیشتر است‌.

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Value Sytem and Moral Development with Identity 4n Students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • K. Mohammadi Roosbehani 1
  • M. Mehrabizadeh Honarmand 2
  • H. Shokrkon 2

1 PhD student, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the relationship of value system and moral development with identity in students of Shahid Chamran University of Ahvaz, in the academic year of
1998-1999. Value system and moral development are considered as the predictive variables, while identity serves as the criterion variable. The sample consisled of 279 undergraduates (sophomere and higher) of whom 141 were female and 138 were male. The instruments used consisted of the Study of Values Inventory, the Defining Issues Test (DIT) and Ahmadi’s Identity Inventory. The analysis of the data yielded statistically significant simple correlation coefficients between theoretical, social, religious, and economic values and moral development on the one hand, and identity on the other. The results of the regression analysis showed that the linear combination of the six values plus the moral development increased the extent of the correlation with identity. Moreover, the results of the stepwise regression analysis indicated that economic value and moral development are the best predictors of identity

1. اکبرزاده‌، نسرین‌ (1376). گذر از نوجوانی‌ به‌ پیری‌: روانشناسی‌ رشد و تحول‌. تهران‌: دانشگاه‌ الزهراء (س‌).
2. احدی‌، حسن‌ و محسنی‌، نیکچهره‌ (1373). روانشناسی‌ رشد: مفاهیم‌ بنیادی‌ در روانشناسی‌ نوجوانی‌ و جوانی‌. چاپ‌ دوم‌، تهران‌: انتشارات‌ کاوس‌
3. احمدی‌، سید احمد (1372). بحران‌ هویت‌ در دوره‌ نوجوانی‌ و چگونگی‌ ارزیابی‌ آن‌. برگزیده‌ مقالات‌ سمینار بررسی‌ مسائل‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد خوراسگان‌، اصفهان‌.
 
Berzonsky, M. (1993). The role historical context in the identity formation process of late adolescence. Youth & Society, 24(4): 363-376.
Bios, P. (1941). On Adolescence, New Yourk: Free Press.
Erikson, E.H. (1968).
Identity: youth and crisis. W. W. Norton and Co., Inc.
Howard, H. & Franks, B.
(1995). Gifted adolescents: Psychological behaviors, values, and developmental inplications, Report Review, 17(3), 188-191.
Kagan, J.
(1958). The concent of identification. Psychological Review, 65:
296-305.
Kohlberg, L. (1969).
Stage and sequence: the cognitive developmental approach to socialization in D.A. Goslin (Ed.). Handbook of Socialization Theory and Research. Chicago: Rond Mcnally.
Kroger, J. (1996).
Identity in adolescence. London, New York: Routledge.
Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence, in J. Adelson (Ed.).
Handbook of Adolescent Psychology. New York: Wiley.
Newman, B. & Muzzonigro, P. (1993). The effects of traditional family values on the coming out process of gay male adolescents. Adolescence, 28(109):
213-226.
Pierrer, M. & Cote, J. (1991). Inglehart’s silent revolution thesis: An examination of life cycle effects in the acquistion of postmateralist values. Social Behavior and Personality, 19(4): 223-236.
Rest, J. (1979). Revised Manual for the Defining Issues Test. Minneapolis:
Minnesota Moral Research Projects.
Rest, J. (1983). Morality. In P.H. Mussen, J. RaelI and E. Markman (eds.). Handbook of Child Psychology, (Vol.3): Cognitive Development (4th ed).
New York: Wiley. -
Row, I., & Marcia, J.E. (1980). Ego identity status, formal operations, and moral development. Journal of Preschool Youth and Adolescence, 9:87-99.
Skoe, E. E. & Diessner, R. (1994). Ethic of care, justice, identity, and gender:
an extension and replication. Merrill-Palmer Quarterly, 40: 272-89.
Skoe, E. E. & Marcia, J.E. (1991). A measure of care-based morality and it’s relation to ego identity: Merrill- Palmer Quarterly, 37: 289-340.
Tan, A.L., Kendis, R.J. & Porac, J. (1977). A short measure of Eriksonian ego identity: Journal of Personality Ascesment, 41: 279-84.