نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.1998.16060

چکیده

   در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا انتشارات‌ علمی‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد که‌ در نمایه استنادی‌ علوم‌ سالهای‌ 1989-1985 نمایه‌ شده‌اند، با استفاده‌ از تحلیل‌ استنادی‌ کشور به‌ کشور با هم‌ مقایسه‌ شوند. کشورهای‌ حائز رتبه‌های‌ اول‌ تا پنجم‌ در رشته‌های‌ علمی‌ معرفی‌ و براساس‌ جمعیت‌ و درآمد سرانه‌ ناخالص‌ ملی‌ با هم‌ مقایسه‌ می‌گردند. در این‌ مطالعه‌، چهار کشور آمریکای‌ لاتین‌: برزیل‌، مکزیک‌، آرژانتین‌ و شیلی‌ در اکثر رشته‌های‌ علمی‌ حائز رتبه‌های‌ اول‌ تا پنجم‌ بودند، در حالی‌ که‌ هیچ‌ کدام‌ از این‌ چهار کشور هنگام‌ تولید مدارک‌ مورد بررسی‌ دارای‌ بیشترین‌ تعداد جمعیت‌ و یا بالاترین‌ میزان‌ درآمد سرانه‌ ناخالص‌ ملی‌ نبوده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Third World Countries (TWC) Research Publications at International Level

نویسنده [English]

  • F. Osareh.

Faculty member of the Department of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]This article aims to compare the developing countries according to their scientific publications indexed in Science Citation Index(SCI) during 1985-1989, using country-by-COUfltIY citation analysis technique. The top countries in scientific fields were identified, and compared to their populations and Gross National Products (GNP). This study found that, 4 Latin American countries: Brazil, Mexico. Argentina and Chile ranked from 1 to 4 in the most scientific fields, although, none of them had the largest population or the highest GNP during the period producing the studied documents.

 Abdus Salam (1985) “Science, scientific community and development.” Bulletin of Scineces, Ban galore, 1(6) :4-11.
Arunachalam, S.;Manorama, K. (1989) “Are citation-based quantitative techniques adequate tbr measuring science on the peripheryu Sciernometrics,
15(5-6): 393-408.
Garfield, F. (1993) “Mapping science in the Third World” Science and Public Policy, 10(3): 112-127.
Gibbs, W.W. (1995) “Lost Science in the Third World”. Scientific American, 273(2): 76-83.
Gupta, B.M.; Nathan, S.S. (1979) “Scientific and Technical Journals in the developing Countries.” Indian Library Association Bulletin, 15(1-2): 11-19.
Kurian, G.T.(ed.) (1987) Encyclopedia of the Third World. 3rd ed. New York:
Facts on File, 3 vols.
Kurian, G.T.(ed.) (1992) Encyclopedia of the Third World. 4th ed. New York:
Facts on File, 3 vols.
Lewison, G.; Fawcett-Jones, A.; Kessler, C.(1993) “Latin American scientific output 1986-91 and international co-authorship patterns.” Scientometrics, 27(3): 317-336.
Osureh, Farideh. Evaluation and measurement of Third World countries’ research publications: a citation and country-by-country citation study. Ph.D Dissertation,
Sydney: New South Wales University, 1996.
Osareh, Farideh; Wilson, Concepcion S.(1995) Scientific producitivity and
impact of the Third World Countries (TWC): a citation study. In: Fifth
International Conference of the International Society for Scientometrics and
Informetrics Proceedings,
1995 June 7-10 ed. by M.E.D. Koenig and A.
Bookstein-Medford, NJ: Learned Information, mc,; 403-412.
Schubert, A.; Glanzel, W.; Braun, T. (1989) “World Flash on basic reserarch:
Scientometric dita files: a comprehensive set of indicators on 2649 journals and 96 countries in all major science fields and subfields 1981-1985.” Scientometrics, 16(1 -6):3-478.
Science Citation Index 1985-1989: Five Year cumulation: an International
Interdisciplinary Index to the Literature of science, Medicine, Agriculture,
Technolo, and the behavioral Science. Guide and lists of source Publications
(1991), Philadelphia: ISIPress.
Small, H.; Garfield, E.(1985) “The geography of science: disciplinary and national mapping.” Journal of Information Science, 11(4): 147-159.