نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

10.22055/edus.2002.16027

چکیده

رویکرد تأویلی در دهه های گذشته احیا شده است و تأثیر آن بر علوم انسانی هویداست. در این مقاله، تأثیر آن بر تعلیم و تربیت توضیح داده خواهد شد. دو مفهوم مهم در دیدگاههای تأویلی، متن و فهم است که هر دو در تعلیم و تربیت جایگاه مهمی دارند. در این مقاله، دیدگاه گادامر مورد تأکید است. طبق نظر وی، تعلیم و تربیت معاصر بر مهار پای فشرده است که باید فهم را جایگزین آن نمود. تعلیم و تربیت، چون هدف خود، باید دانش آموزان را برای فهم دیگران آماده سازد که با فهم نسبت به خودشان ملازم است. در برنامه ریزی درسی، نه تنها باید فعالیت شاگردان را در نظر بگیرند، بلکه محتوای برنامه باید آنان را در فهم موقعیت خاص زندگی یاری نماید. مفهوم اساسی فهم برای فرایند تعلیم و تربیت نیز مدلولهای معینی دارد. بر اساس مفهوم کلید گادامر، یعنی «امتزاج افقها»، خواندن متون درسی، طی چهارگام انجام خواهد شد. در گام نخست، پیش فرضهای دانش آموزان در مورد این متون، در آغاز نمودن چرخه تأویل از اهمیت برخوردار است. در گام دوم، دانش آموزان باید معانی مورد نظر مؤلف را دریابند. در گام سوم، امتزاج افقها به منزله نتیجه دو گام پیشین باید رخ دهد. سرانجام، در گام چهارم، خواننده باید به ارتباط متن مورد نظر با موقعیت خاص خویش توجه داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education in the hermeneneutic perspective

نویسندگان [English]

  • Kh. Bagheri 1
  • A. Yazdani 2

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran

2 M.Sc. Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • interpretive perspective