نویسنده

عضو هیأت‌ علمی‌، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ تهران‌

10.22055/edus.2004.16020

چکیده

   یکی‌ از تحولات‌ دوران‌ معاصر که‌ اثرات‌ شگرفی‌ را در عرصه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ و می‌گذارد، مسأله‌ جهانی‌ شدن‌ است‌. جهانی‌ شدن‌ با ابعادی‌ که‌ دارد (اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌) بر تمامی‌ عرصه‌ها از جمله‌ تعلیم‌ و تربیت‌ نیز اثرات‌ فراوانی‌ (اثرات‌ مثبت‌ و منفی‌) به‌ جای‌ می‌گذارد. امروزه‌ یکی‌ از نمادهای‌ تأثیر پدیده‌ جهانی‌ شدن‌ بر تعلیم‌ و تربیت‌، یادگیری‌ جهانی‌ و تغییر پارادایم‌ تعلیم‌ و تربیت‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر، تأثیر جهانی‌ شدن‌ بر نظام‌ آموزشی‌، به‌ معنی‌ دگرگونی‌ در پارادایم‌ یادگیری‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ است‌. این‌ مقاله‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ چند سؤال‌ اساسی‌ در مورد تأثیر جهانی‌ شدن‌ بر مؤلفه‌های‌ اساسی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ است‌؛ از جمله‌ چه‌ نسبتی‌ بین‌ جهانی‌ شدن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ وجود دارد؟ تحولات‌ در اهداف‌ تعلیم‌ و تربیت‌ ناشی‌ از تأثیر جهانی‌ شدن‌، کدامند؟ برنامه‌ درسی‌ و محتوای‌ تعلیم‌ و تربیت‌ و یادگیری‌ چه‌ تغییراتی‌ می‌یابند؟ وجوه‌ چالش‌ برانگیز تأثیرات‌ جهانی‌ شدن‌ برای‌ مؤلفه‌های‌ تعلیم‌ و تربیت‌ (اهداف‌، محتوی‌، ساختار) چگونه‌ است‌؟ البته‌ در این‌ مقاله‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر، بررسی‌ مختصر تاریخچه‌ ظهور جهانی‌ شدن‌ و ابعاد آن‌ نیز مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization challenging for education

نویسنده [English]

  • S.M. Sajjadi

Faculty member, Tehran University of Education

چکیده [English]

One of the developments of the contemporary period that has had and continues to have tremendous effects in the economic, social and cultural spheres is the issue of globalization. Globalization with its dimensions (social, cultural and economic) has many effects (positive and negative effects) on all areas, including education. Today, one of the symbols of the impact of globalization on education is global learning and changing the paradigm of education. In other words, the impact of globalization on the education system means change in the paradigm of learning and education. This article seeks to answer some basic questions about the impact of globalization on the basic components of education; What is the relationship between globalization and education? What are the changes in the goals of education resulting from the impact of globalization? What changes are there in the curriculum and the content of education and training? What are the challenging aspects of the effects of globalization on the components of education (goals, content, structure)? Of course, in this article, in order to achieve the desired goals, a brief review of the history of the emergence of globalization and its dimensions has also been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • education
  • globalization and education
  • global education and learning paradigm
  • internationalization
  • structural centralization
  • digital identity
  • world-oriented visual and non-descriptive content
  • simulation
بازانسون‌، کیت‌ (1998). اسطوره‌ها. مخاطرات‌ و منافع‌ جهانی‌ شدن‌. ترجمه‌ ابراهیم‌ عنصری‌.    مجله‌ اندیشه‌ جامعه‌. شماره‌ 9 ص‌ 30.
پهلوان‌، چنگیز (1378). جهانی‌ شدن‌ فرهنگ‌. مجله‌ اندیشه‌ جامعه‌. بهمن‌. شماره‌ 9. ص‌ 35.
زاهدی‌، محمدجواد (1378). جهانی‌ شدن‌ از منظر جامعه‌شناسی‌. مجله‌ اندیشه‌ جامعه‌ شماره‌ 9. ص‌ 24.
غلیون‌، برهان‌. جهانی‌ سازی‌ و گفتگوی‌ تمدنها. ترجمه‌ باقری‌. روزنامه‌ کیهان‌. 1378/10/14.
کیوان‌، وحید (1376). جهانی‌ شدن‌ جدید سرمایه‌داری‌ و جهان‌ سوم‌. تهران‌. نشر و توسعه‌ جلد اول‌. ص‌. 52
 
          Calvert, J. (1999). Pandora,s Box. corporate power trade and canadianeducation. toronto. Our school! our selves education. Foundation,
p.89.
Castles, S. (1999). Globalization and migration, International Science Journal, June. P. 156.
Cheng, L. (1999). Globalization and women’s paid labor in Asia international Social Science Journa4 June.p. 160.
Comeliau, C. (997). The chalenge of Globalization. Prospects, Vol. ,ocvll. No. 1. London. P. 33.
Gergen, K. (1999). Organization Dimention of Global change. Sage Publication, Newyork. P. 81.
Horrvath, A. (1990). Globalization of Education and Eastern Europe. prospects, Vol. XX. N.2.p.199.
Mc Ginn. N. (1997). The impact of Globalization on national Education Systems. Prospects, vol. XXVLL. No.1 march. p. 208.
Otton (1989). P. 305.
People Tribune. Globalization, http: 11. www.aplicom.com/News/globaI.htm. 10/4/99.
Serberny, A. (1999). Globalization and the nation, World Social Science, New York. p. 109.
Smeets. M. (1999). Globalization: Threat or promise? Global Dialogue. summer. London. p. 18.
Smith, D. (1996). Globalization and Educational chance: modernism and citizenship. vol. XXVL. No. 2. p.302.
Tomilson, J. (1999). Globalization and culture. Plity press. cambridge. p.79.
Torres, A. (1998). Democracy, Education and multichuralism. (‘omparative Roview. vol. 42. No.4.p.45.