نویسنده

عضو هیأت‌ علمی‌، دانشگاه‌ یزد

10.22055/edus.2005.16009

چکیده

   انسان‌ در مسیر تکاملی‌ خود، به‌ طور کلی‌، از وحدت‌ به‌ کثرت‌ رسیده‌ و با حل‌ تعارضهای‌ هوای‌ نفس‌ و وجدان‌ و فطرت‌ خویش‌ و نیز با حل‌ تعارض‌ بین‌ ابعاد وجودی‌ و ارزشهای‌ مادی‌ و معنوی‌اش‌، مجدداً به‌ وحدت‌ و قرب‌ الهی‌ و کمال‌ خواهد رسید. به‌ همین‌ دلیل‌، در عرصه مدیریت‌ نیز با حل‌ تعارض‌ میان‌ سبکهای‌ مختلف‌ مدیریت‌ و به‌ خصوص‌ با هماهنگ‌ نمودن‌ اندیشه‌های‌ "سازمان‌ مداری‌" و "انسان‌ مداری‌" می‌توان‌ اداره سازمان‌ را در جهت‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ منطقی‌ و معقول‌ هدایت‌ نمود. این‌ پژوهش‌ بر مبنای‌ نظرسنجی‌ از مدیران‌ مدارس‌ متوسطه شهرستان‌ یزد درباره شیوه‌های‌ رویارویی‌ آنان‌ با تعارضات‌ سازمانی‌ با توجه‌ به‌ رویه‌های‌ پنجگانه‌ توماس‌ در سال‌ تحصیلی‌ 81-80 صورت‌ گرفته‌ است‌. سبکهای‌ مدیریت‌ مورد بررسی‌ در این‌ پژوهش‌ شامل‌: سبک‌ اجباری‌ و اعمال‌ قدرت‌، سبک‌ توافقی‌ و نرمش‌، سبک‌ اجتناب‌ و احتراز، سبک‌ مصالحه‌ و سازش‌ و سبک‌ همکاری‌ و تشریک‌ مساعی‌ می‌شود. در هر یک‌ از این‌ سبکها مشخص‌ می‌شود که‌ مدیران‌ برای‌ حل‌ تعارضات‌ سازمانی‌ تا چه‌ میزان‌ نظرهای‌ شخصی‌ خود را اعمال‌ می‌کنند و تا چه‌ اندازه‌ نظر دیگران‌ را می‌پذیرند (توماس‌، 1977). حجم‌ نمونه‌ شامل‌ 60 نفر مدیر (30 نفر مرد و 30 نفر زن‌) می‌شود که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ از جامعه‌ آماری‌ به‌ تعداد 102 نفر مدیر (53 نفر مرد و 49 نفر زن‌) انتخاب‌ گردیده‌اند. نوع‌ این‌ پژوهش‌ میدانی‌ و روش‌ آن‌ توصیفی‌ است‌ که‌ از آزمون‌ Z فیشر و ویرایش‌ یازدهم‌ نرم‌افزار آماری‌ spss استفاده‌ شده‌ است‌. در این‌ تحقیق‌ از پرسشنامه‌ای‌ بر اساس‌ نظریه‌ توماس‌ و با توجه‌ به‌ سؤالاتی‌ که‌ رحیم‌ در سال‌ 1983 در مورد سبکهای‌ توماس‌ تهیه‌ کرده‌ و با در نظر گرفتن‌ پرسشنامه‌ای‌ که‌ استیفن‌ رابینز در سال‌ 1990 به‌ کار برده‌ است‌، سی‌ سؤال‌ چند گزینه‌ای‌ مشابه‌ مقیاس‌ لیکرت‌ تهیه‌ و اجرا شده‌ است‌. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رتبه‌ بندی‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ مدیران‌ دبیرستانهای‌ شهر یزد به‌ ترتیب‌ امتیاز عبارتند از: 1) سبک‌ همکاری‌ و تشریک‌ مساعی‌ (با 23 امتیاز)، 2) سبک‌ مصالحه‌ و سازش‌ (با 22 امتیاز)، 3) سبک‌ توافقی‌ و نرمش‌ (با 15 امتیاز)، 4) روش‌ اجباری‌ و اعمال‌ قدرت‌ (با 13 امتیاز) و 5) روش‌ اجتناب‌ و احتراز (با 12 امتیاز). در بخش‌ پیشنهادهای‌ این‌ تحقیق‌، نتیجه‌گیری‌ شده‌ که‌: اولاً، مدیران‌ باید اختلاف‌ نظر و عدم‌ توافق‌ را در سازمان‌ نشانه بحران‌ و تخریب‌ ندانند و سعی‌ نمایند با تعدیل‌ و هماهنگ‌ نمودن‌، آن‌ را در جهت‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ سازمان‌ هدایت‌ نمایند و ثانیاً، باید سبک‌ همکاری‌ و تشریک‌ مساعی‌ و به‌ طور کلی‌ مدیریت‌ مشارکتی‌ و با استفاده‌ از روش‌ حل‌ مسأله‌ و با همکاری‌ و هماهنگی‌ تمام‌ افراد ذینفع‌ تعارضات‌ سازمانی‌ را حل‌ و فصل‌ نمایند. و سرانجام‌ به‌ فرمایش‌ مولا علی‌ (علیه‌ السلام‌) از اصل‌ سعه صدر، حلم‌ و بردباری‌ و عدم‌ شتابزدگی‌ در تصمیم‌گیریها برای‌ حل‌ منطقی‌ و عاقلانه تعارضات‌ سازمانی‌ استفاده‌ نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Styles of Conflict Management in Yazd High Schools from the Principals’ Viewpoints

نویسنده [English]

 • J. Baharestan

Faculty member, Yazd University

چکیده [English]


In this research, on the basis of Thomas’ five point scale (1977: 98-102) a survey asking for the opinions of the high-school principals in Yazd for the academic year 1380- 81 (2001/2002) was conducted. The main focus of the research was to find out how principals go about conflict management. The styles under survey were as follows: Forcing and Dominance, Accomodation, Avoidance, Compromising, and Collaboration. These styles determine to what extent the principals utilize their personal opinions in conflict management and how much they accept the opinion of others. From a total population of 102 subjects (53male, 49 fenale) 60 principals (30 male, 30 female) were randomly selected for the survey. The data obtained were analyzed by using Fisher’s Z Test utilizing SPSS statistical software. A questionnaire consisting of 30 items in likert-type format was used, The items were constructed on the basis of Thomas theory, Rahim’s (1990) questions, and S. Robin’s questionnaire. The results of the study show the ranking of the styles advocated by the principals to be as follows: 1) collaboration, with 23 points; 2) compromising, 22 points; 3) accomodation, 15 points; 4) dominance, 13 points; 5) avoidance, 12 points. The results exhibit partial simlarities to those conducted in Iran and neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • style of management
 • conflict management
 • crisis management
 • collaboration
 • compromising
 • accomodation
 • forcing & dominance
 • avoidance
 • traditional view
 • interactionist view
آقایی‌، حمید (1370). بحران‌ فرهنگی‌ یا بحران‌ در فرهنگ‌، نشر نیسان‌، شماره‌ 11، ص‌ 24.
اسعدی‌، علی‌ (1374). بحران‌ مدیریت‌ و مدیریت‌ بحران‌. نشریه‌ مدیریت‌ دولتی‌، شماره‌ 4، دوره‌ جدید، ص‌ 48.
امیرکبیری‌، علیرضا (1377). سازمان‌ و مدیریت‌. تهران‌: انتشارات‌ ملک‌. صص‌ 358-352.
ایزدی‌ یزدان‌ آبادی‌، احمد (1371). بررسی‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ در مدارس‌ راهنمایی‌ پسران‌ تهران‌ از دیدگاه‌ مدیران‌ و معلمان‌. تهران‌: دانشگاه‌ تهران‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد در رشته‌ علوم‌ تربیتی‌.
بزازجزایری‌، سیداحمد (1377). مهارتهای‌ مدیریت‌ تعارض‌. مجله‌ تدبیر، شماره‌ 86، مهرماه‌ 1377.
بلیک‌ و موتون‌، شبکه‌ مدیریت‌، ترجمه‌ حسین‌ توتونچیان‌ (1375). تهران‌: دانشگاه‌ تهران‌. ص‌ 249.
بیگی‌، فریدون‌ (1376). مدیریت‌ بحران‌. مجله‌ آب‌ و محیط‌ زیست‌، شماره‌ 23.
بی‌ هندی‌، چارلز (1375). عصر تضاد و تناقص‌. ترجمه‌ محمود طلوع‌. تهران‌: انتشارات‌ مؤسسه‌ خدمات‌ فرهنگی‌ رسا. صص‌: 40-25.
تمیزی‌، عباس‌ (1376). مدیریت‌ بحران‌ و برنامه‌ ریزی‌ شرایط‌ اضطراری‌، مجله‌ آب‌ و محیط‌ زیست‌، شماره‌ 23.
تن‌ برگ‌، دیودونتیه‌ (1373). مدیریت‌ بحران‌. ترجمه‌ محمدعلی‌ ذوالفقاریان‌. تهران‌: انتشارات‌ بعثت‌. صص‌: 30-26.
حجتی‌، محمد (1380). مدیریت‌ بحران‌. یزد: انتشارات‌ بنیاد فرهنگی‌ پژوهشی‌ ریحانه‌ الرسول‌.
دوان‌ شولتز (1377). نظریه‌های‌ شخصیت‌. ترجمه‌ یوسف‌ کریمی‌ و همکاران‌ تهران‌: انتشارات‌ ارسباران‌. صص‌:60-47.
دیلمی‌، احمد و مسعود آذربایجانی‌ (1379). اخلاق‌ اسلامی‌. قم‌: دفتر نشر و بخش‌ معارف‌. صص‌: 60-37.
رابینز، استیفن‌ (1376). تئوری‌ سازمان‌. ترجمه‌ سید مهدی‌ الوانی‌ و دانایی‌ فرد. تهران‌: انتشارات‌ صفار، صص‌: 370-357.
رابینز، استیفن‌ (1374). مدیریت‌ رفتار سازمانی‌، جلد دوم‌، ترجمه‌ علی‌ پارسائیان‌ و سیدمحمد اعرابی‌. تهران‌: مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ بازرگانی‌، صص‌:735-716.
سبحانی‌ قلعه‌ رودخانی‌، ابوطالب‌ (1375). بررسی‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ مدیران‌ دبیرستانهای‌ گیلان‌ از نظر مدیران‌. تهران‌: دانشگاه‌ شهید بهشتی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد.
سلطانی‌، ایرج‌ (1377). تعارض‌ فردی‌ در سازمان‌. مجله‌ تدبیر، شماره‌ 83، تیرماه‌ 1377.
فخیمی‌، فرزاد (1381). فشارهای‌ عصبی‌ و تعارض‌ در سازمان‌ و راههای‌ مقابله‌ با آنها. تهران‌: نشر هوای‌ تازه‌. صص‌: 140-100.
کل‌، جی‌. ای‌ (1374). تئوریها و فرایند مدیریت‌. ترجمه‌ سهراب‌ جلیلی‌ شورنبی‌. تهران‌: انتشارات‌ مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌.
کمیل‌، کوزان‌. مقایسه‌ای‌ بین‌ مدیران‌ اردنی‌، ترک‌ و آمریکایی‌ در شیوه اداره تعارضات‌ درون‌ سازمانی‌. ترجمه‌ محمدجواد حضوری‌، نشریه‌ دانش‌ مدیریت‌، شماره‌ 18، پائیز 1371.
گنجی‌، حمزه‌ (1372). روانشناسی‌ عمومی‌. تهران‌: انتشارات‌ بعثت‌. صص‌: 187-185.
محمدزاده‌، عباس‌ و آرمن‌ مهروزان‌ (1375). رفتار سازمانی‌ و نگرش‌ اقتضایی‌. تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌. صص‌: 330-322.
مشبکی‌، اصغر (1377). مدیریت‌ رفتار سازمانی‌. تهران‌: انتشارات‌ ترمه‌، ص‌: 315.
مصباح‌ یزدی‌، محمدتقی‌ (1379). پیش‌ نیازهای‌ مدیریت‌ اسلامی‌. قم‌: مؤسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌.
ممی‌زاده‌، جعفر (1373). مدیریت‌ تعارض‌، مجله‌ زمینه‌، سال‌ چهارم‌، شماره‌های‌ 36، 35، خرداد و تیرماه‌ 1373.
مورهد/ گریفین‌ (1374). رفتار سازمانی‌. ترجمه‌ سید مهدی‌ الوانی‌ و غلامرضا معمارزاده‌. تهران‌: انتشارات‌ مروارید. ص‌: 258.
میرکمالی‌، سیدمحمد (1371). مدیریت‌ تعارض‌. مجله‌ دانش‌ مدیریت‌، شماره‌ 19، زمستان‌ 1371.
نصری‌، عبدا... (1372). مبانی‌ انسان‌شناسی‌ در قرآن‌. چاپ‌ سوم‌، تهران‌: انتشارات‌ فیض‌ کاشانی‌.
هنسن‌، مارک‌ ای‌ (1364). مدیریت‌ آموزشی‌ و رفتار سازمانی‌. ترجمه‌ محمدعلی‌ نائلی‌. اهواز انتشارات‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌.
هوی‌، وین‌ ک‌ و سیسیل‌ ج‌ میسکل‌ (1380). مدیریت‌ آموزشی‌. ترجمه‌ دکتر میرمحمد سیدعباس‌زاده‌. ارومیه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ ارومیه‌. صص‌: 624-324.
لاتین‌
Blau, P.M. (1982). Professional Persons Conflict and Bureaucratic Organization. San Francico: Chandler Inc. pp. 61-75.
Corwin, R.G. (1990). Bureaucratic Orientation and Specialists Orientation Conflict. New York: Prentice Hall. pp. 78-95.
Etzioni, A. (1989). Scientists in Organization & Bureaucratic. New York: Wiley Inc. pp. 66-70.
Fleisig, N.N. (1990). A Cognitive Behavioral Approach to Professional Crisis Management (P.C.M.) New York: Harper and Brothers Inc. pp. 88-95.
Gouldner, A. (1991). A study of conflict between professional employee & bureaucratic one. NJ: American Journal of Sociology. N: 604. pp. 25-30.
Janis, I., & Leon, M. (1989). Managerial Decision Making Conflict Theory. Los Angeles: University of California Press. pp. 23-25.
Rico, L. (1974). Organizational conflict: A framework for reappraisal. Industrial Management Review, Fall 1974. p. 67.
Robbins, S.P. (1978). Conflict management and conflict resolution are not synonymous terms. California Management Review, Winter, 1978, pp.67-75.
Thomas, K.W. (1988). Managent of Conflict. Chicago: Rand Mc Nally Inc. pp.
98-105.
Thompson, J.D. (1976). Organizing management of conflict. Adminisfrative Science Quartery, March 1976, p. 89.