نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس‌ ارشد روانشناسی‌، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2005.16007

چکیده

   هدف‌ از پژوهش‌ حاضر تعیین‌ رابطه‌ متغیرهای‌ اثربخشی‌ جمعی‌ معلمان‌، ویژگیهای‌ معلم‌، عملکرد قبلی‌ ریاضیات‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، جنسیت‌ و قومیت‌ دانش‌آموز به‌ صورت‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پایه چهارم‌ مقطع‌ ابتدایی‌ اهواز می‌باشد. نمونه مورد بررسی‌ 150 دانش‌آموز دختر و 150 دانش‌آموز پسر بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. همچنین‌ نمونه معلمان‌ شامل‌ 100 نفر معلم‌ کلاس‌ چهارم‌ و 300 نفر معلم‌ از کل‌ پایه‌ها به‌ طور تصادفی‌ انتخاب‌ گردیدند. دانش‌آموزان‌ پرسشنامه ویژگیهای‌ فردی‌ و معلمان‌ پرسشنامه‌ ویژگیهای‌ معلم‌ و مقیاس‌ اثربخشی‌ جمعی‌ معلم‌ را تکمیل‌ نمودند. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ داد که‌ مسیرهای‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌ قبلی‌ ریاضیات‌ و اثربخشی‌ جمعی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ رابطه معنی‌داری‌ دارند. اما مسیرهای‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ جنسیت‌ و قومیت‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ رابطه معنی‌داری‌ ندارند. افزون‌ بر این‌، مسیر مستقیم‌ ویژگیهای‌ معلم‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضیات‌ معنی‌دار نبود، ولی‌ مسیر مستقیم‌ ویژگیهای‌ معلم‌ با اثربخشی‌ جمعی‌ معنی‌دار بود. در مجموع‌ برای‌ بررسی‌ مدل‌ برازنده‌ بین‌ متغیرها بر اساس‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌، سه‌ مدل‌ مورد آزمایش‌ قرار گرفت‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Collective Teacher Eflicacy,Teachers’ Characteristics, Students’ Prior Mathematics Performance Socioeconomic Status, Gender, and Ethnicity with Students’ Mathematics Performance in Fourth- Grade of Elementary Schools in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M. Mehrabizadeh Honarmand 1
  • S.M. Golestaneh 2
  • M. Shehni Yeylagh 1

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Master of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]


The purpose of the present research was to examine the direct and indirect relationships of collective teacher efficacy, teacher’s characteristics, students’ prior mathematics performance, socioeconomic status, gender, and ethnicity with students’ (girls and boys) mathematics performance in fourth-grade of elementary schools in Ahvaz. In this study 300 students (150 girls and 150 boys) were selected randomly. Also, 100 teachers in fourth- grade and overall 300 teachers in all- grades were selected randomly. The students completed the Personal Characteristics Inventory, and teachers copmpleted the Teacher Characteristics Inventory, and Collective Teacher Efficacy Scale. The results showed that the direct and indirect paths of socioeconomic status, prior mathematics performance, arid collective efficacy with mathematics performance were significant, but the direct and indirect paths of gender and ethnicity with mathematics performance were not significant. Moreover, the direct path between teacher’s characteristics and mathematics performance was not significant but the relationship between direct path of teacher’s characteristics and collective efficacy was significant. In sum, to examine the fitness of proposed model three models were tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective teacher efficacy
  • teacher’s characteristics
  • prior mathematics performance
  • socioeconomic status
  • gender
  • ethnicity
  • mathematics performance