نویسنده

عضو هیأت‌ علمی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شیراز

10.22055/edus.2005.16006

چکیده

هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ روائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ در شهر شیراز بود. برای‌ این‌ منظور 304 کودک‌ دختر و پسر 3 تا 5/6 ساله‌ توسط‌ والدین‌ و معلمان‌ با استفاده‌ از فرم‌ ویژه‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ مقیاس‌ SSRS ارزیابی‌ شدند. به‌ منظور بررسی‌ روائی‌ مقیاس‌ از همبستگی‌ نمره‌ها با پرسشنامه‌ مشکلات‌ رفتاری‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ با مؤلفه‌های‌ اصلی‌ و سپس‌ چرخش‌ ابلیمن‌ برای‌ بخشهای‌ مشکلات‌ رفتاری‌ و مهارتهای‌ اجتماعی‌ استفاده‌ شد. تحلیل‌ عوامل‌ در بخش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در دو فرم‌ والدین‌ و معلمان‌ منجر به‌ استخراج‌ عوامل‌ مشابه‌ مقیاس‌ اصلی‌ گردید. لیکن‌ در بخش‌ مشکلات‌ رفتاری‌ فرم‌ ویژه‌ معلمان‌ تنها دو عامل‌ رفتارهای‌ درونزا و برونزا استخراج‌ شد و عامل‌ سوم‌ (پرتحرکی‌) استخراج‌ نگردید. پایائی‌ مقیاس‌ با استفاده‌ از چند روش‌ محاسبه‌ شد و مطلوب‌ بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of the Social Skills Rating System for Preschool Children

نویسنده [English]

  • S. Shahim

Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University

چکیده [English]


The purpose of this study was to investigate the validity of the preschool version of the Social Skills Rating System (SSRS) parents’ and teachers’ forms in a group of 304 preschool children (143 boys and 161 girls) aged 3 to 6.5 in Shiraz. Factor analysis followed by oblimin rotation led to factors comparable to the parents’ and teachers’ forms of Social Skills and Behaviour Problems subdomains reported by Gresham and Elliott (1990). The factor structure was not totally replicated for the teachers’ form Behaviour Problem subdomain because Hyperactivity did not emerge in this study while two factors, Internalizing and Externalizing behaviours, did. Reliability of the scale was satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • social skills rating system
  • preschool children
شهیم‌، سیما (1375). تهیه‌ پرسشنامه‌ مشکلات‌ رفتاری‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ ویژه‌ معلم‌، مجله‌ علوم‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ دانشگاه‌ شیراز، 63، 23-49.
شهیم‌، سیما و یوسفی‌، فریده‌ (1378). پرسشنامه‌ مشکلات‌ رفتاری‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ ویژه‌ والدین‌، مجله‌ علوم‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ دانشگاه‌ شیراز، 29، 32-19.
شهیم‌، سیما (1378). بررسی‌ روائی‌ و پایائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ در گروهی‌ از کودکان‌ دبستانی‌ شیراز، مجله‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، 3(3 و 4)، 29-17.
 
Belldolan, D.I. & Allen, W.D. (1998). Assessing elementary school children’s social skills: Evaluation of the parent version of the Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters. Psychological Assessment, 10, 140-148.
Borg, M.G. & Faizen, J.M. (1990). Teachers’ perception of primary school children behaviours: The effort to teaching experiences, pupil’s age, sex and ability stream. British Journal of Educational Psychology, 60, 220-226.
Demaray, M.K, Ruffalo S.L., Carlson, J., Busse, R.T., Olson, A.E., McManus, S.M., & Lenthal, A. (1995). Social skills assessment: A comparative evaluation of six published rating scales. School Psychology Review, 24,
648-671.
Elliott, S.N., Barnard, J. & Gresham, F.M. (1989). Preschoolers’ social behavior: Teachers’ and parents’ assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 7, 223-234.
Elliott, S.N., Sheridon, F.M. & McCloskey, G. (1988). Teachers’ and observers’ ratings of children’s social skills: Validation of Social Skills Rating Scale. Journal of Psychoeducarional Assessment, 6, 152-161.
Fantuzzo, J., Manz, P.H., McDermott, P. (1998). Preschool version of Social Skills Ratings System: An empirical analyis of its use with low- income children. Journal of School Psychology, 36(2), 199-214.
Flanagan, D.P., Alfonso, V., Primavera, L.H., Povell, L., Higgins, D. (1996). Convergent validity of the BASC and SSRS: Implications for social skills assessment. Psychology in the Schools, 33, 13-23.
Gresham, F. & Elliott, S.N. (1990). Social Skills Rating System. Circle Pines, MN: American Guidance Services.
Gresham, F.M. (1981). Social skills training with handicapped children: A review. Review of Educational Research, 51, 139-176.
Lyon, M.A., Albertus, C., Birkin Bine, J. & Naibe, J. (1996). Circle Pines, MN:
American Guiance Services. A validity study of the Social Skills Ratings
System- Teacher version with disabled and nondisabled preschool children.
Discourse- Processes, 13(4), 307-316.
Matson, J.L. (1990). Matson Evaluation of Social Skills with youngsters. Manual, Worthington, OH: International Diagnostic System.
Powless, D.L. & Elliott, S.N. (1993). Assessment of social skills of native American preschoolers: Teachers’ and parents’ ratings. Journal of School Psychology, 31, 293-307.
Shahim, S. (1999). Correlations between parents’ and teachers’ ratings of Social Skills for a group of developmentally disabled children in Iran. Psychological Reports, 85, 863-866.
Shahim, S. (2001). Reliability of the Social Skills Rating System in a group of Iranian children. Psychological Reports, 89, 566-570.