نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2005.16005

چکیده

 هدف‌ از انجام‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه‌ اثرات‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ و آموزش‌ سنتی‌ بر عملکرد تحصیلی‌، یادداری‌ مطالب‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و خودپنداره‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ متوسطه‌ می‌باشد. روش‌ تحقیق‌ در این‌ مطالعه‌ از نوع‌ آزمایشی‌ دو گروهی‌ با پیش‌ آزمون‌ و پس‌ آزمون‌ با مرحله‌ پیگیری‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ شامل‌ دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ دوم‌ متوسطه‌ نظری‌ شهر بوشهر در سال‌ تحصیلی‌ 81-82 می‌باشد که‌ تعداد 77 نفر از آنها به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ روش‌ تصادفی‌ انتخاب‌ گردیدند. 41 نفر از افراد نمونه‌ به‌ عنوان‌ گروه‌ آزمایشی‌ برای‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ و 36 نفر به‌ عنوان‌ گروه‌ گواه‌ برای‌ آموزش‌ سنتی‌ به‌ طور تصادفی‌ انتخاب‌ شدند. ابزار بکار رفته‌ در این‌ پژوهش‌ شامل‌ مقیاس‌ خودپنداره‌ راجرز، مقیاس‌ انگیزه‌ پیشرفت‌، پرسشنامه‌ توصیف‌ خود گیزلی‌ و آزمون‌ محقق‌ ساخته‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ بر اساس‌ مطالب‌ درس‌ بینش‌ اسلامی‌ می‌باشند. آزمودنیها در سه‌ مرحله‌ پیش‌ آزمون‌، پس‌ ازمون‌ و پیگیری‌ چهل‌ و پنج‌ روزه‌ جهت‌ پاسخگوئی‌ به‌ آزمونها مشارکت‌ نمودند. جهت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها از روش‌ تی‌ تست‌ و تجزیه‌ تحلیل‌ واریانس‌ استفاده‌ گردید. نتایج‌ نشان‌ دادند که‌ عملکرد تحصیلی‌، انگیزه‌ پیشرفت‌ و خودپنداره‌ گروه‌ آزمایشی‌ که‌ با شیوه‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ آموزش‌ دیده‌ بودند نسبت‌ به‌ گروه‌ گواه‌ که‌ با شیوه‌ سنتی‌ آموزش‌ دیده‌ بودند بیشتر است‌ و تفاوت‌ بین‌ آنها از لحاظ‌ آماری‌ معنی‌دار است‌. همچنین‌، نتایج‌ نشان‌ دادند که‌ اثرات‌ آموزش‌ مشارکتی‌ در یادداری‌ مطالب‌ در مرحله‌ پیگیری‌ معنی‌دار بود. به‌ عبارت‌ دیگر آموزش‌ به‌ شیوه‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ نسبت‌ به‌ آموزش‌ سنتی‌ باعث‌ افزایش‌ عملکرد تحصیلی‌، خودپنداره‌ و انگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ گردیده‌ است‌.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Instruction on the Academic Performance, Retention, Achievement Motivation and Self-concept of 2nd- Grade Students of Bushehr’s High Schools

نویسندگان [English]

  • A. Neissi 1
  • B. Najarian 1
  • M. Sheikhiani 2

1 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Master of Psychology, Educational, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The present research was designed to compare the effects of cooperative learning and traditional instruction on students’ academic performance, retention, achievement motivation and self- concept. An experimental field research method was employed. The target population of the study comprised Bushehr City high school students, and the sample consisted of 77 subjects randomly selected from the aforementioned population. Subjects were randomly divided into two groups: the cooperative and traditional learning groups. The instruments used in this study were: 1) A purpose -designed scale made for the measurement of learning and retention of both groups on Islamic Insight Book, 2) Giselle Achievement Motivation Scale for the measurement of achievement motivation, and 3) Rogers’ Self-Concept Scale for the measurement of students’ self-concept. Results showed significant differences between the two groups. More specifically, the Cooperative Learning Group performed significantly better than the Traditional Leaning Group in all indices (e.g., academic performance, retention, achievement motivation, and self-concept).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative learning
  • traditional instruction
  • academic performance
  • retention
  • achievement motivation
  • self-concept
پاکیزه‌، علی‌ (1376). تأثیر یادگیری‌ مشارکتی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ و خودپنداره‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد بوشهر. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شیراز.
سرمد، زهره‌، بازرگان‌، عباس‌ و حجازی‌، الهه‌ (1380). روشهای‌ تحقیق‌ در علوم‌ رفتاری‌. تهران‌: انتشارات‌ آگاه‌.
سلیمی‌، مجید (1378). بررسی‌ خودپنداره‌ دانش‌ آموزان‌ پسر ناشنوا و نابینا و مقایسه‌ آن‌ با دانش‌آموزان‌ عادی‌ شهر اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ روانشناسی‌ بالینی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
شیولسون‌، ریچارد. جی‌ (1988). استدلال‌ آماری‌ در علوم‌ رفتاری‌ (استنباط‌ آماری‌). ترجمه‌: علیرضا کیامنش‌ (1374). تهران‌: انتشارات‌ جهاد دانشگاهی‌.
صیرفی‌، نیلوفر (1374). تأثیر روش‌ تدریس‌ توأم‌ با همکاری‌ (یادگیری‌ مشارکتی‌) بر پیشرفت‌ تحصیلی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ دانشجویان‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ تهران‌.
قدرتی‌، معصومه‌ (1380). مقایسه‌ تأثیر یادگیری‌ مشارکتی‌ با یادگیری‌ انفرادی‌ در میزان‌ یادسپاری‌، درک‌ و فهم‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و قضاوت‌ اطلاعات‌ علمی‌ درس‌ علوم‌ تجربی‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ شهر قم‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ تهران‌.
ممبینی‌، رضا (1377). مقایسه‌ یادگیری‌ مشارکتی‌ با یادگیری‌ انفرادی‌ بر پیشرفت‌ تحصیلی‌ درس‌ زبان‌ انگلیسی‌ سال‌ سوم‌ راهنمایی‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ تهران‌.
میکائیلی‌، نیلوفر (1377). بررسی‌ شیوه‌های‌ فرزندپروری‌ با انگیزه‌ پیشرفت‌ و رابطه‌ متغیر اخیر با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ دختر دوره‌ راهنمایی‌ اهواز، پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ واحد اهواز.
نادری‌، عزت‌ ا... و سیف‌ نراقی‌، مریم‌ (1372). روشهای‌ تحقیق‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ آن‌ در علوم‌ انسانی‌. تهران‌: انتشارات‌ بدر.
 
Aronson, E., Blaney, N.T., Sikes, J., Stephan, C., & Snapp, M. (1978). Busing and racial tension: The jigsaw route to learning and liking. Psychology Today, Februay, PP, 43-59.
Deutsch, M. (1949). An Experimental study of the effects of cooperation and competition upon group process. Human Relation, 2, 199-231.
Geffner, R.A., (1978). The effects of a cooperative classroom structure on student behavior and attitudes. Social Psychology of Education, Washington, D.C.: Hemisphere Publishing Cooperation, P. 257-272.
Green, B. (1999). The effects on student’s cognitive achievement when using the cooperative learning method in earth science classrooms, School Science Mathematics. Chun-Yen Chang: Ling Mou., 99, 374-379.
Lonning, R. (1993). Effect of cooperative learning strategies on student verbal interactions and achievement during conceptual change instructions and in 10th grade general science. Journal of Research in Science Teaching, 30, 9,
1087-1101.
Mcinerney, V., Mcinerney, D.M., & Marsh, H.W. (1997). Effects of metacognitive strategy training within a cooperative group learning context on computer achievement and anxiety: an aptitude- treatment interaction study Journal of Educational Psychology, 89, 686-695.
Nattive, A. (1994). Helping behaviors and math achievement gain of student’s using cooperative learning. The Elementary School Journal, 94, 3, 285-297.
Nichols, J.D., & Miller, R.B. (1994). Cooperative learning and student motivation. Contemporary Educational Psychology, 19, 2, 67-78.
Peterson, R.P. (1991). Effects of cooperative learning on perceived status of male and female pupils. Journal of Social Psychology, 131, 5, 717-735.
 
Sapon- Shevin, M., & Schniedewind, N. (1993). Why (even) gifted children need cooperative learning. Educational Leadership, January, 57-69.
Stevens, R.J., & Slavin, RE. (1995). Effects of cooperative learning approach in reading and writting. Elementary School Journal, 95, 3, 241-262.