نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد تاریخ‌ و فلسفه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیأت‌ علمی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2005.16004

چکیده

   هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ و شناخت‌ اصالت‌ نفع‌ و استخراج‌ دلالتهای‌ تربیتی‌ و مضامین‌ اخلاقی‌ آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد و روش‌ تحقیق‌ آن‌ از نوع‌ تحلیلی‌ است‌. نظریه‌ اخلاقی‌ معطوف‌ به‌ نتیجه‌ دارای‌ دو نظریه‌ جزئی‌تر به‌ نام‌ اصالت‌ نفع‌ و خودگرائی‌ است‌. از یک‌ طرف‌ اصالت‌ نفع‌ بر خلاف‌ خودگرایی‌ برای‌ سعادت‌ دیگران‌ اهمیت‌ زیادی‌ قائل‌ است‌ و از طرف‌ دیگر بر خلاف‌ نظریه‌ اخلاقی‌ غیرمعطوف‌ به‌ نتیجه‌ بر افزایش‌ میزان‌ خوبی‌ تأکید می‌کند. بر پایه‌ اصالت‌ نفع‌، اعمال‌ و قوانین‌ درست‌ آنهائی‌ هستند که‌ خیر همگانی‌ را افزایش‌ می‌دهند و موجب‌ افزایش‌ سعادت‌ و لذت‌ می‌شوند. این‌ مکتب‌ مانند برخی‌ مکاتب‌ دیگر قائل‌ به‌ هدف‌ غائی‌ و نهائی‌ برای‌ انسان‌ است‌. هدف‌ مکتب‌ اصالت‌ نفع‌ عبارت‌ از دستیابی‌ انسان‌ به‌ سعادت‌ است‌ و در این‌ راستا رعایت‌ برخی‌ از اصول‌ اخلاقی‌ از جمله‌ رعایت‌ حقوق‌ دیگران‌، نوعدوستی‌، ایثار و فداکاری‌، راستگوئی‌ و درستکاری‌ را مدنظر قرار می‌دهد. از اصول‌ تربیتی‌ اصالت‌ نفع‌ می‌توان‌ از اصل‌ اجتماعی‌ بودن‌ انسان‌، اصل‌ دموکراسی‌، اصل‌ شمول‌ تعلیم‌ و تربیت‌ و اصل‌ تمرکززدائی‌ نام‌ برد. به‌ علاوه‌، حس‌ اجتماعی‌، احساس‌ مسئولیت‌، رعایت‌ حقوق‌ دیگران‌، نوع‌ دوستی‌، عدالت‌ و مساوات‌، وفای‌ به‌ عهد، راستگوئی‌ و درستکاری‌، ایثار و فداکاری‌ و آزادی‌ فردی‌ را می‌توان‌ از جمله‌ مضامین‌ اصالت‌ نفع‌ در آموزش‌ و پرورش‌ به‌ شمار آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilitarianism and its Implications for Moral Education

نویسندگان [English]

  • P. Valavi 1
  • M. Safaei Moghaddam 2
  • M. J. Pakseresht 2

1 Master of History and Philosophy of Education, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Faculty member, Faculty of Education, Science and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]


The objective of this article was to investigate utilitarianism with respect to its implications for moral education. Utilitarianism is one of the two teleological theories, which, in contrast to egoism, puts great importance on people’s happiness, and which, despite deontology, lays great emphasis on common good. Based on utilitarianism, right rules and acts are those which promote highest common good and provide for the pleasure and happiness of the greatest number of individuals. This school, like certain others, believes in final goals for mankind. This goal involves human happiness whose realization requires the promotion of certain ethical dispositions such as considering other people’s rights, altruism, devotion, truthfulness, and righteousness in individuals. Utilitarianism implies a number of educational principles including the social nature of human- being, democracy, responsibility, justice, equality and individual freedom, whose promotion by the school may guarantee social happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utilitarianism
  • egoism
  • consequential ethical theory
  • common good
  • happiness
  • deontology
  • teleology
آریانپور کاشانی‌، عباس‌ (1363). فرهنگ‌ کامل‌ انگلیسی‌ فارسی‌. ج‌ 5. چاپ‌ دوم‌. تهران‌: مؤسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر.
ادواردز، پل‌ (1923). فلسفه‌ اخلاق‌. ترجمه‌ انشاا... رحمتی‌. تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ تبیان‌. 1378.
راسل‌، برتراند (1365). تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌. ترجمه‌ نجف‌ دریابندی‌. ج‌ 1. چاپ‌ پنجم‌. تهران‌: نشر پرواز.
فروغی‌، محمدعلی‌ (1379). سیر حکمت‌ در اروپا. چاپ‌ سوم‌. تهران‌: نشر البرز.
کاپلستون‌، فردریک‌ (1376). تاریخ‌ فلسفه‌. ترجمه‌ بهاالدین‌ خرمشاهی‌. ج‌ 8. چاپ‌ هشتم‌. تهران‌: انتشارات‌ سروش‌.
مدرسی‌، محمدرضا (1376). فلسفه‌ اخلاق‌. تهران‌: انتشارات‌ سروش‌.
مصباح‌یزدی‌، محمدتقی‌ (1374). فلسفه‌ اخلاق‌. تهران‌: انتشارات‌ اطلاعات‌.
لاتین‌                                                                      
Alticke, Richard D. (1973). Victorian People and Ideas. New York: W.W. Norton & Co.
Bentham, J. (1988). A Fragment on Government. Cambridge: University of Cambridge Press.
Crisp, R. (1992). Utilitarianism and the Life of Virtue. New York: Macmillan.
Frankena, W. (1982). Ethics. Second Edition. New Delhi: Prentice Hall of India.
Maccallum, R.B. (1960). On Liberty, Consideration on Representation Government. Oxford: Clarendon Press.
Mill, J.S. (1861/1998). Utilitarianism. (Ed). R. Crisp. Oxford: Clarendon Press.
Mitchell, S. (1996). Daily Life in Victorian England. West Port:
Greenwood Press.
Scarre, C. (1996). Utilitarianism. London: Routledge.
Sen, A. and Williams, B. (1982). Utilitarianism and Beyond. Cambridge:
Cambridge University Press.
Shields, C.V. (1958). Consideration on Representative Government. New York: The Macmillan Company.
Taylor, P.W. (1975). Principles of Ethics: An Introduction. Belmont, Calif.:
Dickenson Publishing Company.
Thirex, J.P. (1990). Ethics Theory and Practice. New York: The Macmillan Company.